Europejskie partie polityczne 

Czym jest europejska partia polityczna?

Europejska partia polityczna to organizacja realizująca program polityczny. W skład takiej partii wchodzą partie krajowe i/lub indywidualni członkowie; jest ona reprezentowana w kilku państwach członkowskich i zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”). Zgodnie z Traktatami „partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i do wyrażania woli obywateli Unii”.

Jak jest finansowana europejska partia polityczna?

Do 2017 r. finansowanie przybierało formę dotacji na działalność. Natomiast od roku 2018 ma ono postać wkładu. Przepisy dotyczące tego rodzaju finansowania określa rozporządzenie finansowe w części II tytuł VIII. Wkład może pokrywać do 85% wydatków partii podlegających zwrotowi, podczas gdy pozostała część powinna zostać pokryta ze środków własnych, na przykład ze składek członkowskich i darowizn.

Środki dostępne dla partii są przewidziane w linii budżetowej 402 budżetu Parlamentu Europejskiego.

Jakie wydatki można pokryć z wkładu pochodzącego z budżetu UE, a jakich nie?

Wkład można wykorzystać na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z celami statutowymi partii, to znaczy tzw. wydatków podlegających zwrotowi, takich jak:

 • posiedzenia i koszty reprezentacyjne,
 • koszty publikacji,
 • koszty administracyjne i kadrowe oraz koszty podróży,
 • koszty kampanii w wyborach europejskich.

Wkładu nie można wykorzystać między innymi na pokrycie wydatków niepodlegających zwrotowi, takich jak:

 • koszty kampanii związanych z referendami i wyborami (z wyjątkiem wyborów europejskich),
 • bezpośrednie lub pośrednie finansowanie partii krajowych i kandydatów w wyborach krajowych,
 • opłaty z tytułu obsługi długu.

  Kto ustala zasady finansowania?

  Zasady finansowania określa rozporządzenie przyjęte przez Radę i Parlament zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i z art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Procedury wykonawcze przyjmuje Prezydium Parlamentu Europejskiego

  Jakie zasady obowiązują? (od roku budżetowego 2019)

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać finansowanie?

  Aby otrzymać wkład z Parlamentu, partia musi spełnić pewne warunki:

  • musi zostać zarejestrowana przez Urząd,
  • musi być reprezentowana w Parlamencie Europejskim przez co najmniej jednego z jego członków,
  • jej działalność musi kontrolować audytor zewnętrzny upoważniony przez Parlament Europejski,
  • nie może być podmiotem sankcji nałożonych przez Urząd.

  W celu zarejestrowania przez Urząd partia musi spełnić warunki rejestracji:

  • jej siedziba musi znajdować się w państwie członkowskim wskazanym w statucie,
  • jej partie członkowskie muszą być reprezentowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regionalnych lub zgromadzeń regionalnych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, bądź ona sama lub jej partie członkowskie otrzymały w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;
  • jej partie członkowskie nie należą do innej europejskiej partii politycznej.
  • musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, a mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości,
  • sama partia lub jej członkowie uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub publicznie wyrazili zamiar uczestniczenia w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz
  • nie może prowadzić działań nastawionych na zysk.

   Jak procedura finansowania funkcjonuje w praktyce?

   Krótkie sprawozdanie dotyczące przebiegu procedury finansowania (angielski) można pobrać tutaj..

   Każda partia spełniająca powyższe warunki może wystąpić o finansowanie na dany rok budżetowy, przesyłając Parlamentowi do dnia 30 września poprzedniego roku budżetowego wniosek i budżet szacunkowy.

   Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wniosków fundusze dostępne w budżecie Parlamentu rozdziela się między te partie według ustalonych proporcji:

   • 10 % jest rozdzielane w równych częściach,
   • 90 % jest rozdzielane proporcjonalnie do liczby wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego należących do danej partii.

   Stanowi to wstępną kwotę wkładu wypłacaną na początku każdego roku (zaliczka). Wstępna kwota wkładu nie może przekroczyć kwoty podanej we wniosku o finansowanie ani 90 % kosztów podlegających zwrotowi przewidzianych w budżecie szacunkowym.

   Ostateczną kwotę wkładu ustala się po zatwierdzeniu przez Prezydium Parlamentu Europejskiego sprawozdań końcowych partii. Kwota ta nie może przekroczyć wstępnej kwoty wkładu ani 90% faktycznie poniesionych kosztów podlegających zwrotowi.

   Ile partie otrzymują z budżetu UE?

   Gdzie zgłasza się dane finansowe?

   Partie muszą deklarować wszystkie przychody i wydatki w sprawozdaniach rocznych. Na takie sprawozdanie zasadniczo składa się:

   • sprawozdanie z audytu obejmujące sprawozdania finansowe,
   • sprawozdanie finansowe przygotowane na podstawie struktury budżetu szacunkowego,
   • szczegółowe informacje o rachunkach dotyczące przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań,
   • wykaz darowizn,
   • sprawozdanie z działalności.

   Sprawozdania z audytu i wykaz darowizn (do 2017 r.) można pobrać tutaj.