Evropske politične stranke 

Kaj je evropska politična stranka?

Evropska politična stranka je organizacija, ki deluje po političnem programu. Njene članice so nacionalne stranke in/ali posamezniki, zastopana je v več državah članicah in registrirana pri Organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije („Organ“). Kot je zapisano v Pogodbah, „politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije.“

Kako se financira evropska politična stranka?

Do proračunskega leta 2017 je financiranje potekalo v obliki nepovratnih sredstev za delovanje, od leta 2018 pa poteka v obliki prispevka. Pravila o tej obliki financiranja so določena v naslovu XI finančne uredbe. Tako financiranje lahko pokriva največ 90 % povračljivih odhodkov stranke, medtem ko morajo preostanek stranke zagotoviti iz lastnih sredstev, kot so članarine in nepovratna sredstva.

Sredstva za stranke v proračunu so določena v proračunski vrstici 402 proračuna Evropskega parlamenta.

Kaj se lahko financira s prispevkom iz proračuna EU?

Prispevek je mogoče uporabiti za odhodke, ki so neposredno povezani s cilji iz političnega programa stranke, t. i. povračljive odhodke, kot so:

 • stroški sestankov in reprezentančni stroški,
 • stroški publikacij,
 • upravni in potni stroški ter stroški osebja,
 • stroški kampanj za evropske volitve.

Prispevka tudi ni mogoče uporabiti za nepovračljive odhodke, kot so:

 • stroški kampanj za referendume in volitve (razen za evropske volitve),
 • neposredno ali posredno financiranje nacionalnih strank in kandidatov na volitvah,
 • stroški za servisiranje dolgov.

  Kdo določa pravila za financiranje?

  Pravila financiranja so določena z uredbo, ki jo sprejmeta Svet in Parlament na podlagi člena 10(4) Pogodbe o Evropski uniji in člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  Izvedbena pravila sprejme predsedstvo Evropskega parlamenta.

  Katera pravila veljajo? (od finančnega leta 2019 naprej)

  Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za prejem sredstev?

  Stranka je upravičena do prispevka Parlamenta, če izpolnjuje določene pogoje:

  • stranka je registrirana pri Organu;
  • v Evropskem parlamentu jo zastopa najmanj 1 poslanec Parlamenta;
  • revidira jo zunanji revizor po naročilu Evropskega parlamenta;
  • zanjo ne veljajo sankcije, ki jih določi Organ.

  Stranka mora za registracijo pri Organu izpolnjevati določene pogoje:

  • sedež ima v državi članici, kakor je določeno v njenem statutu;
  • njene stranke članice v vsaj eni četrtini držav članic zastopajo poslanci v Evropskem parlamentu, nacionalnih parlamentih, regionalnih parlamentih ali regionalnih skupščinah ali stranka ali njeni člani so v vsaj četrtini držav članic prejeli vsaj tri odstotke oddanih glasov v vsaki od teh držav članic na zadnjih volitvah v Evropski parlament;
  • njene stranke članice niso članice druge evropske politične stranke;
  • zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;
  • stranka ali njeni člani so sodelovali na volitvah v Evropski parlament ali so javno naznanili namero, da bodo sodelovali na naslednjih volitvah v Evropski parlament; ter
  • ne zasleduje pridobitnih ciljev.

   Kako postopek financiranja poteka v praksi?

   Na tem mestu najdete kratko poročilo o stanju postopka financiranja (Angleščina).

   Za finančna sredstva za dano finančno leto lahko zaprosi vsaka stranka, ki izpolnjuje navedene pogoje, tako da do 30. septembra predhodnega finančnega leta Parlamentu pošlje vlogo skupaj z oceno proračuna za naslednje leto.

   Po oceni in odobritvi vlog se sredstva, ki so na voljo v proračunu Parlamenta, razdelijo med te stranke v skladu z naslednjo lestvico:

   • 10% sredstev se razdeli v enakih delih,
   • 90 % se razdeli sorazmerno glede na število izvoljenih poslancev Evropskega parlamenta, ki so člani te stranke.

   To je začasni znesek prispevka, ki se izplača na začetku vsakega leta (predplačilo). Začasni znesek prispevka ne sme presegati zneska, navedenega v vlogi za financiranje, niti 90 % povračljivih odhodkov, predvidenih v oceni proračuna.

   Končni znesek prispevka se določi naslednje leto, ko predsedstvo Evropskega parlamenta odobri letna poročila strank. Končni znesek prispevka ne sme presegati začasnega zneska prispevka in 85 % dejansko nastalih povračljivih stroškov.

   Koliko denarja stranke prejmejo iz proračuna EU?

   Kje se poroča o finančnih podatkih?

   Stranke morajo vse svoje prihodke in odhodke navesti v letnem poročilu. Tako letno poročilo večinoma sestavljajo:

   • revizijsko poročilo z računovodskimi izkazi;
   • računovodski izkazi, ki temeljijo na oceni proračuna;
   • podrobni računovodski izkazi v zvezi s prihodki, stroški, sredstvi in obveznostmi;
   • seznam donacij;
   • poročilo o dejavnostih.

   Revizijska poročila in donacije (do leta 2017) najdete na tem mestu. .