Oddana naročila 

Splošne informacije o oddanih naročilih

Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, med načeli izvrševanja proračuna z različnimi določbami določa tudi načelo preglednosti, s katerim se zagotavljajo ustrezne (zlasti naknadne) objave o izvrševanju proračuna, med drugim tudi o oddanih naročilih v skladu s členom 163 finančne uredbe ter točkama 2 in 3 Priloge I k finančni uredbi. Naročilo se šteje za oddano ob sprejetju odločitve o dodelitvi oziroma ob podpisu prve pogodbe (vključno z okvirno pogodbo). Člen 38 finančne uredbe predvideva objavo oddanih naročil zgolj za zadnji dve leti. Starejše informacije bodo na voljo na zahtevo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Objava naročil, oddanih v letih 2018 in 2019

Na podlagi novih določb v točkah 2.5 in 3.3 Priloge I k finančni uredbi je od 1. januarja 2016 v zvezi z objavo naročil potrebna objava pogodb v izvajanju, katerih vrednost se spremeni, brez novega postopka za oddajo javnega naročila, kot to določa člen 172 finančne uredbe.

Naročila, povezana z Direktivo 2014/24/EU

Kar zadeva naročila, oddana v letih 2018 in 2019, določbe o naknadnem obveščanju v zvezi z naročili iz Direktive 2014/24/EU v skladu s točko 2 Priloge I k finančni uredbi navajajo, da je treba obvestilo o oddaji naročila poslati Uradu za publikacije Evropske unije najpozneje 30 koledarskih dni po končanem postopku, to je od trenutka, ko je bila pogodba ali okvirna pogodba podpisana.

Obvestilo o oddaji naročila se Uradu za publikacije pošlje tudi v primeru naročila, katerega vrednost je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz točk (a) in (b) člena 4 Direktive 2014/24/EU (člen 175(1) finančne uredbe), kadar je bilo naročilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa. V tem primeru javni naročnik obvestilo o oddaji javnega naročila objavi:

a) pred sklenitvijo pogodbe ali okvirne pogodbe z vrednostjo, enako ali višjo od mejnih vrednosti iz člena 175(1) finančne uredbe, ki je bila oddana v skladu s postopkom na podlagi točke 11.1(b) Priloge I k finančni uredbi;

b) po sklenitvi pogodbe ali okvirne pogodbe z vrednostjo, enako ali višjo od mejnih vrednosti iz člena 175(1) finančne uredbe, zlasti če je bila oddana v skladu s postopkom na podlagi točke 11.1 Priloge I k finančni uredbi.

Omenjeno obvestilo mora biti poslano v roku, ki omogoča, da v skladu s pogoji in pravili iz točke 35.1 Priloge I k finančni uredbi, pride do objave pred podpisom pogodbe ali okvirne pogodbe.

 1. januarja 2019 so bile v Direktivi 2014/24/EU (člen 175(1) finančne uredbe) določene naslednje mejne vrednosti:
 • 144 000 EUR za naročila blaga in storitev iz Priloge XIV k Direktivi 2014/24/EU;
 • 5 548 000 EUR za naročila gradenj.

  Naročila, ki niso povezana z Direktivo 2014/24/EU

  Določbe o naknadnem obveščanju v zvezi z naročili, ki niso povezana z Direktivo 2014/24/EU, v skladu s členom 163 finančne uredbe in točko 3 Priloge I k finančni uredbi navajajo, da se naročila oglašujejo na ustrezen način. To med drugim pomeni, da se najpozneje do 30. junija naslednjega proračunskega leta objavi seznam izvajalcev, ki vključuje ime izvajalca, dodeljeni znesek in predmet javnega naročila za naročila, katerih vrednost presega 15.000 EUR. Vendar pa točka 3.3 Priloge I k finančni uredbi določa, da: javni naročnik na svojem spletnem mestu objavi seznam javnih naročil z vrednostjo, nižjo od mejnih vrednosti iz člena 175(1) finančne uredbe, in tistih, ki so oddana v skladu s točkami 11.1(h) in 11.1(j) do (m) Priloge I k finančni uredbi.

  Člen 172(3)(a) do (c) finančne uredbe

  Javni naročnik ima možnost spremeniti pogodbo ali okvirno pogodbo, pri čemer mu javnega naročila ni treba oddati le v omejenem številu primerov, opredeljenih v odstavku 3. Kljub temu pa točka 3.3 Priloge I k finančni uredbi zahteva objavo seznama teh spremenjenih naročil, če je vrednost spremembe nižja od mejnih vrednosti, določenih v členu 175(1) finančne uredbe. Te mejne vrednosti ustrezajo zgoraj omenjenim vrednostim iz Direktive 2014/24/EU.

  Posamezna naročila, ki temeljijo na okvirnih pogodbah

  Informacije o vrednosti in izvajalcih posameznih naročil in naročilnic, ki temeljijo na okvirni pogodbi iz določenega proračunskega leta, se objavijo na naročnikovem spletnem mestu najkasneje 30. junija, ki sledi koncu tega proračunskega leta.

  S spremembami finančne uredbe je bila v točko 3 Priloge I k finančni uredbi uvedena obveznost, da se te informacije objavijo za vsako skupno vrednost okvirne pogodbe, tudi če je vrednost nižja, kot je to določeno v Direktivi 2014/24/EU, vendar več kot 15.000 EUR.

  Objava torej poteka, kot sledi.

  Na spletnem mestu Evropskega parlamenta se najpozneje do 30. junija naslednjega leta objavi:

  • seznam vseh naročil z vrednostjo nad 15.000 EUR, ki so bila oddana v prejšnjem letu (razen naročil gradenj in naročil, razglašenih za tajna), čeprav so bila nekatera med njimi v sklopu obvestila o oddaji naročila objavljena tudi v Uradnem listu Evropske unije. Ta določba, veljavna od leta 2008, presega predpisane zahteve, vendar zagotavlja lažji dostop do vseh naročil, ki jih je oddala ta institucija;
  • seznam naročil, ki se v skladu s členom 172(3), točki (a) do (c) finančne uredbe spremenijo, kadar je vrednost spremembe višja od 15.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, določenih v členu 175(1);
  • seznam informacij o vrednosti in izvajalcih posameznih naročil/naročilnic, ki temeljijo na okvirni pogodbi in so posledica sklenitve posameznega naročila/naročilnice ali skupnega obsega podpisanih posebnih pogodb/naročilnic, ne glede na skupni znesek okvirne pogodbe (nad 15.000 EUR);
  • seznam zunanjih strokovnjakov, izbranih na podlagi člena 237 finančne uredbe.

  Naročila gradenj in naročila, razglašena za tajna, navedena v točki 11.1(g) in (i) Priloge I k finančni uredbi se ne objavljajo več ločeno na spletu, temveč se navedejo v letnem poročilu o oddanih naročilih, ki se ga predloži Odboru za proračunski nadzor Evropskega parlamenta.

  Posamezna naročila na podlagi okvirnih pogodb, ki jih oddajo politične skupine

  S členom 38(4) finančne uredbe, kakor je bila spremenjena z novo Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018, je bila od leta 2019 za organe, ki izvajajo proračun Unije, uvedena neposredna obveznost, da objavijo podatke o porabi teh sredstev. Ta obveznost zato velja tudi za politične skupine, saj pravila predsedstva (Pravila o uporabi odobrenih sredstev iz proračunske postavke 400) obravnavajo proračunska sredstva, ki jih upravljajo skupine, enako kot sredstva, ki so predmet posrednega upravljanja.

  Politična skupina informacije v zvezi z določbami člena 38 finančne uredbe ter točk 3.3 in 3.4 Priloge I k finančni uredbi v proračunskem letu objavi naslednje leto na seznamu, ki ga pripravi vsaka skupina.