Offentlig upphandling 

I enlighet med förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget (förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen)) ska Europaparlamentet offentliggöra inbjudningar att lämna anbud vid upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten.

En av de principer som styr offentliga upphandlingsförfaranden är öppenhetsprincipen, enligt vilken det krävs en adekvat förhandspublicering då den offentliga upphandlingen inleds.

1. Offentlig upphandling med offentliggörande av ett meddelande om upphandling

Informationen under denna rubrik avser de av Europaparlamentets offentliga upphandlingsförfaranden som offentliggörs i enlighet med artiklarna 3 och 4 i bilaga I till budgetförordningen samt på grundval av artikel 5 i bilaga I till budgetförordningen, enligt vilka det krävs att ett förhandsmeddelande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Informationen på denna webbplats ska betraktas som informell och ersätter inte offentliggörandet i EUT. De inbjudningar att lämna anbud som avses under denna rubrik offentliggörs genom ett meddelande om upphandling i S-serien av Europeiska unionens officiella tidning och finns även tillgängliga på internet i databasen TED, som uppdateras dagligen.

För avtal vars värde underskrider direktivets tröskelvärden får anbudsinfordringarna riktas till ett begränsat antal leverantörer som valts ut efter en inbjudan till intresseanmälan. Denna rubrik omfattar också inbjudningar till intresseanmälan.

Anbudshandlingarna för samtliga anbudsinfordringar i förteckningen finns också tillgängliga.

2. Avtal inom ramen för ett förhandlat förfarande vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än tröskelvärdena enligt direktiv 2014/24/EU

Informationen under denna rubrik gäller Europaparlamentets offentliga upphandlingar som offentliggörs i enlighet med punkt 3 i bilaga I till budgetförordningen.

Denna information gör det möjligt att identifiera de viktigaste delarna av upphandlingsförfarandet, inbegripet tidsfristen för lämnande av anbud och den ansvariga avdelning som ska kontaktas för ytterligare upplysningar. Länken nedan är till en Excel-fil med en förteckning över varje generaldirektorats upphandlingar.

Tröskelvärdena i direktiv 2014/24/EU har fr.o.m. den 1 januari 2020 fastställts enligt följande:

  • 139 000 euro för avtal om tillhandahållande av varor och tjänster
  • 5 350 000 euro för avtal som rör bygg- och anläggningsarbeten