skip to content
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli  θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στις 18.30 ώρα Βρυξελλών (19:30 ώρα Κύπρου) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
Η ετήσια έκθεση για το 2019, στοχεύει στη συνοπτική παρουσίαση των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων του Γραφείου μας. Αποτελεί τον απολογισμό της δράσης μας, στο πλαίσιο και των αρχών της λογοδοσίας και της διαφάνειας που διέπουν, άλλωστε, συνολικά το ΕΚ.       This report aims to present merely an overview of our EPLO’s main activities for 2019 in accordance with the principles of accountability and transparency, which govern the EP as a whole.
Από την 1η Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει 705 έδρες, σε σύγκριση με τις 751 (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός από τις συνθήκες της ΕΕ) που είχε πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020.
31/01/2020

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος - Συμβασιούχοι υπάλληλοι στον τομέα της επιτήρησης και πρόληψης

-Συμβασιούχοι υπάλληλοι στον τομέα της επιτήρησης και πρόληψης — ομάδα καθηκόντων Ι (FG I) -Λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 28 Φεβρουαρίου 2020 EPSO/CAST/P/18/2017

Μετά τη διαδικασία συγκρότησης μιας εσωτερικής υπηρεσίας ασφάλειας, η οποία έχει ήδη αναληφθεί στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται τώρα να προσλάβει προσωπικό ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του στο Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να προσλάβει σημαντικό αριθμό έμπειρου προσωπικού στον τομέα της ασφάλειας στο Λουξεμβούργο. Η ευκαιρία αυτή θα επιτρέψει στους επιτυχόντες υποψηφίους να εργαστούν απευθείας για τη Γενική Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ SAFE). Το Λουξεμβούργο προσφέρει ένα περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια, το οποίο περιλαμβάνει την πρόσβαση στον βρεφονηπιακό σταθμό και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο των θεσμικών οργάνων. Η σύμβαση θα είναι αρχικά για περίοδο ενός έτους και μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος. Εάν η σύμβαση ανανεωθεί για δεύτερη φορά, μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας. Μετά τα πρώτα δύο έτη απασχόλησης, οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα είναι επίσης επιλέξιμοι για προαγωγή εντός της κατηγορίας FG 1. Στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης περιλαμβάνονται ειδικές πληροφορίες για τους μισθολογικούς όρους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Ανάληψη καθηκόντων: από τον Φεβρουάριο του 2021

Αριθμός συμβασιούχων υπαλλήλων που θα προσληφθούν: περί τους 115.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί μέσω της πύλης CAST της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO): EPSO/CAST/P/18/2017 Οι γενικοί όροι απασχόλησης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται λεπτομερώς στον ιστότοπο της EPSO. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται ειδικώς σε έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα της επιτήρησης και της πρόληψης, οι οποίοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια είναι τα εξής: – Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, απαιτείται τουλάχιστον διετής πείρα σε τομέα σχετικό με τη θέση εργασίας: ήτοι στον τομέα ασφάλειας, της πρόληψης και της επιτήρησης ή της διεκπεραίωσης, σε δημόσιο και/ή ιδιωτικό περιβάλλον. Εάν η πείρα αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα έτος εργασίας σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή σε πολυπολιτισμικό ή πολυεθνικό περιβάλλον, αυτό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. – Η γνώση της γαλλικής και/ή της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Για να απαντήσετε στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλείσθε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Μπείτε στον ιστότοπο της EPSO και δημιουργήστε έναν λογαριασμό EPSO (εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό) (link) https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=el

2. Πρέπει να εγγραφείτε στην EPSO Permanent CAST για την ομάδα καθηκόντων I – CAST/P/18/2017 https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_el

Πατήστε το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ». Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στη διαδικασία CAST, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώστε «υπάλληλος ασφάλειας και πρόληψης» στην καρτέλα «Κίνητρα και ισχυρά σημεία» – στο πεδίο «ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ» του ατομικού σας προφίλ EPSO.

4. Προσθέστε επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στο σχετικό τμήμα του προφίλ σας CAST

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη υπηρεσία ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας (mailbox) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu

αναφέροντας μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Ασφάλεια – Λουξεμβούργο:

2. Μήνυμα: Αναγράψτε το όνομά σας και τον αριθμό εγγραφής σας στη διαδικασία CAST

3. Παρακαλείστε να μην στείλετε συνημμένα έγγραφα, διότι δεν θα ληφθούν υπόψη.


Η υπηρεσία ανθρωπίνων πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα καλέσει τους καταλληλότερους υποψηφίους να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες της διαδικασίας CAST. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις δοκιμασίες της διαδικασίας CAST θα κληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για συνέντευξη.


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αρμόδιο για την οργάνωση των διαδικασιών επιλογής, μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να εξετάζονται τηρώντας απολύτως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και άλλα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλειά τους.

Μισθός, επιδόματα και αποζημιώσεις Εκτός από τον μισθό, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις (βλ. πίνακα κατωτέρω), το προσωπικό που εργάζεται για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απολαύει περαιτέρω πλεονεκτημάτων όπως: – Ασφάλιση ασθενείας του υπαλλήλου και της οικογένειάς του – Συνταξιοδοτικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της ΕΕ – Ασφάλιση ατυχήματος – Κοινό σύστημα ασφάλισης έναντι της ανεργίας – Πρόσβαση στα ευρωπαϊκά σχολεία και νηπιαγωγεία Ο μισθός υπόκειται σε κρατήσεις για τα συστήματα ασφάλισης ασθενείας, ασφάλισης ατυχήματος, συνταξιοδότησης και ανεργίας. Ο μισθός αυτός υπόκειται σε κοινοτικό φόρο και απαλλάσσεται από εθνικούς φόρους.

 .Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.cy/  
Facebook: https://www.facebook.com/ep.cyprus
Twitter: https://twitter.com/EP_CYPRUS