skip to content
 
 
 
30/07/2020
 .

Přihlašování do soutěže o Cenu EHSV za občanskou solidaritu, udělovanou za úsilí v boji proti koronaviru, je zahájeno

EHSV ocení až 29 iniciativ v oblasti solidarity, které byly provedeny v EU a Spojeném království v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 a s cílem zmírnit její ničivé dopady.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlašuje soutěž o cenu za občanskou solidaritu. Jde o jednorázové ocenění, jehož specifickým tématem je „Občanská společnost proti pandemii COVID-19“ a jež letos nahradí obvyklou každoroční Cenu EHSV pro občanskou společnost.

Cena za občanskou solidaritu vyznamená kreativní a účinné iniciativy jednotlivců, organizací občanské společnosti a soukromých společností, jež významně přispěly k řešení mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejích závažných a rozmanitých dopadů, a tím posílily evropskou solidaritu a pomohly vytvořit evropskou identitu založenou na společných hodnotách EU.

EHSV si prostřednictvím této ceny klade za cíl zmíněné iniciativy více zviditelnit, zvýšit povědomí o jejich dopadu, a tak vzdát hold všem těm, kteří bojovali proti koronaviru a projevili při tom odvahu, odhodlání, solidaritu a neuvěřitelný smysl pro odpovědnost.

Aby se uchazeči mohli přihlásit, musí mít buď bydliště nebo své sídlo v EU. Přihlášku mohou podat i obyvatelé a organizace občanské společnosti ze Spojeného království a zde sídlící podniky. Navzdory tomu, že většina britských občanů hlasovala pro brexit a že Spojené království opouští EU, chce EHSV ukázat, že nemá v úmyslu zpřetrhat pouta s občanskou společností v tomto bývalém členském státě a že si naopak přeje zachovat úzké vztahy.

EHSV udělí až 29 cen iniciativám prováděným na území EU nebo Spojeného království, každou z nich ve výši 10 000 EUR. 27 cen je určeno pro projekty realizované v členských státech, jedna pro uchazeče ze Spojeného království a jedna pro projekt s přeshraničním nebo celoevropským zaměřením.

Všechny přihlášené iniciativy, včetně těch, které předložily společnosti zaměřené na vytváření zisku, musí být výhradně neziskové a nesmí být financovány z veřejných prostředků z více než z 50 %.
Iniciativy musí přímo souviset s pandemií COVID-19 a konkrétně se zaměřovat na boj proti viru nebo na vypořádání se s jeho následky. Tyto iniciativy již musí být realizovány nebo musí probíhat. Přihlášeny mohou být rovněž projekty, jež byly vytvořeny před propuknutím pandemie COVID-19 a byly upraveny tak, aby rychle reagovaly na nové výzvy.

Uzávěrka přihlášek je ve 12:00 dne 30. září 2020. Slavnostní předání cen se uskuteční během plenárního zasedání EHSV v lednu 2021.

Iniciativy navrhované na tuto cenu se mohou týkat širokého spektra témat, jako například:

  • opatření spojená se zdravím, zdravotnickým vybavením, zdravotnickými prostředky, pomocí a pečovatelskými službami,
  • dočasné iniciativy zaměřené na zmírnění okamžitých důsledků koronavirové krize a na splnění naléhavých potřeb cílových skupin,
  • zvláštní opatření na pomoc nejchudším, nejvíce znevýhodněným nebo nejzranitelnějším osobám nebo skupinám (včetně uprchlíků), na ochranu těchto osob před onemocněním jako takovým a na zmírnění dopadu krize,
  • iniciativy spojené se situací konkrétních cílových skupin v době omezení volného pohybu osob,
  • iniciativy zaměřené na vypořádání se s důsledky zdravotní krize pro hospodářství a zaměstnanost,
  • iniciativy na podporu oživení evropského hospodářství nebo určitých odvětví po skončení pandemie,
  • iniciativy na zvýšení schopnosti reakce v případě budoucích srovnatelných krizí.

Kompletní popis požadavků a on-line přihlašovací formulář naleznete na našich internetových stránkách – www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.