skip to content
 
 
 

Občanská iniciativa

Evropská občanská iniciativa se 1. dubna 2012 stává skutečností. Podle slov předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze je to "úžasná věc", ale také velmi důležitý akt přímé participativní demokracie. Po desetileté přípravě otevře Evropské unii zcela nové obzory.

Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy chce Evropská unie občana nejen přiblížit rozhodovacímu procesu, ale vtáhnout ho přímo do centra rozhodování. Jak zdůraznil předseda Martin Schulz při tiskové konferenci: "Podpisy a iniciativy mohou  úplně změnit směr, kterým se politika ubírá."

Průvodce Evropskou občanskou iniciativou

Evropská občanská iniciativa se 1. dubna 2012 stává skutečností. Podle slov předsedy Evropského  parlamentu Martina Schulze je to "úžasná věc", ale také velmi důležitý akt přímé participativní demokracie. Po desetileté přípravě otevře Evropské unii zcela nové obzory.

Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy chce Evropská unie občana nejen přiblížit rozhodovacímu procesu, ale vtáhnout ho přímo do centra rozhodování. Jak zdůraznil předseda Martin Schulz při tiskové konferenci: "Podpisy a iniciativy mohou úplně změnit směr, kterým se politika ubírá."

V našem speciálu vám iniciativu představí místopředseda Evropského parlamentu zodpovědný za Občanskou iniciativu Georgios Papastamkos.
Jak se připravovala pravidla a jak funguje iniciativa v praxi vám vysvětlí dva poslanci zodpovědní
za příslušnou legislativu v Evropském parlamentu, Alain Lamassoure a Zita Gurmai.
A na závěr si můžete projít naši interaktivní aplikaci, která vás občanskou iniciativou provede
krok za krokem.

Georgios Papastamkos: Občanská iniciativa je krokem k Evropě občanů

Jak může iniciativa řešit některé evropské problémy? Neměl by se radši Parlament soustředit například na to, aby z evropských voleb udělat opravdovou soutěž? Třeba tak, že by každá politická skupina jmenovala svého kandidáta na předsedu Komise, a nechala na rozhodnutí občanů, komu tuto funkci svěřit? To by bylo opravdové přenesení politiky do evropských záležitostí.

Evropská občanská iniciativa, která odstartovala minulou neděli, je nevídanou příležitostí pro evropské občany, aby se sjednotili a ovlivnili směr evropských politik. Podle místopředsedy Evropského parlamentu Georgia Papastamkose by to mohl být začátek něčeho většího, opravdové "Evropy občanů". Georgios Papastamkos odpovídal na otázky fanoušků facebookových stránek Evropského parlamentu.

Jak může iniciativa řešit některé evropské problémy? Neměl by se radši Parlament soustředit například na to, aby z evropských voleb udělat opravdovou soutěž? Třeba tak, že by každá politická skupina jmenovala svého kandidáta na předsedu Komise, a nechala na rozhodnutí občanů, komu tuto funkci svěřit? To by bylo opravdové přenesení politiky do evropských záležitostí.

Od neděle (1. dubna, kdy byla spuštěna Evropská občanská iniciativa, pozn. red.) se evropští občané mohou podílet na legislativním procesu EU tím, že požádají Komisi, aby navrhla pravidla v oblastech, které spadají do jejích kompetencí. Tím Lisabonská smlouva pomáhá řešit jeden z hlavních problémů Unie - nedostatečnou účast občanů na demokratickém rozhodování.

Vaše otázka je velmi zajímavá a v Parlamentu se o ní už rozsáhle diskutuje. Já osobně podporuji přímou volbu komisařů, vedle volby poslanců, už od 90-tých let. Nicméně toto je problém, o kterém se zatím diskutuje de lege ferenda (podle budoucího zákona, tj. představy o právu, jaké by mělo existovat v budoucnu, pozn. red.), protože podle ustanovení stávajících Smluv přímá volba komisařů není možná.
Co budou úředníci EU dělat, když obdrží široce podporovanou iniciativu, která bude požadovat radikální změnu v Evropské unii ve buď smyslu další integrace, nebo naopak snížení rozsahu integrace?

Doufám, že tento inovativní koncept bude mít tu odezvu, kterou zmiňujete. Osobně věřím, že míru podpory, kterou každá iniciativa od občanů dostane, bude muset Komise brát v úvahu, když se bude rozhodovat, jak bude na iniciativu reagovat. Doufáme v iniciativy, které prohloubí evropskou integraci. Nicméně, požadavky, které jsou v rozporu s principy Unie, nemohou být předmětem iniciativy. Každopádně jakákoli iniciativa, aby byla přípustná, vlastně předpokládá aspoň minimum evropské integrace, a Komise samozřejmě musí mít v oblasti, které se iniciativa dotýká, právo legislativní iniciativy.

Jak bude organizátorům občanských iniciativ pomáhat Evropský parlament a jak budou
probíhat tamní veřejná slyšení?

Organizátorům iniciativ Parlament nabídne veškerou možnou podporu, jak z hlediska infrastruktury, tak z hlediska lidských zdrojů, aby měli možnost představit svou iniciativu co nejlépe. Na veřejná slyšení budou kromě organizátorů a zástupců institucí EU zváni o zástupci občanské společnosti a dalších zainteresovaných stran. Tím, že budou veřejná slyšení probíhat v jediné demokraticky volené instituci EU, vysíláme velmi silný signál. Nebojíte se, že některé zajímavé iniciativy, jako například možná kampaň za jediné sídlo Evropského parlamentu, nebudou přijaty, protože Komise nemá pravomoc v
těchto případech konat? Je možné tento požadavek vynechat? Obávám se, že někteří budou zklamáni. Ne proto, že jejich iniciativa nedosáhne výsledků, které od ní očekávají, ale kvůli extrémně vysokým očekáváním, která někteří aktéři cíleně vyvolávají, nebo se je budou snažit vyvolávat v budoucnu. Předseda Schulz i já při každé příležitosti zdůrazňujeme potřebu lépe informovat občany o pravidlech a požadavcích pro občanskou iniciativu a o tom, co lze po Komisi prostřednictvím iniciativy objektivně požadovat.

Otázka sídla Parlamentu je toho jasnou ukázkou. Jednoduše překračuje legislativní pravomoci Komise, protože sídla institucí stanovují na základě společné dohody vlády členských zemí.

Musíme občanskou iniciativu bránit před všemi pokusy ji zdiskreditovat nebo s ní manipulovat.
Máme široký okruh možných iniciativ, které by pomohly Evropu zviditelnit, zdemokratizovat a zefektivnit. Mohly by z EU udělat skutečnou "Evropu občanů".

Georgios Papastamkos: Evropský parlament bude hrát v občanských iniciativách důležitou úlohu

Ustavení Evropské občanské iniciativy je inovativní a mohlo by vést k velkému dopadu evropského veřejného mínění na vytváření pravidel v Evropské unii. Přispívá k vytvoření "evropské veřejné sféry", z níž bude možné podpořit vývoj Unie "zdola nahoru". Občané 27 členských států nemají jen možnost, ale jsou přímo vyzváni aby přišli s návrhy, a vyjadřovali tak svou sounáležitost s EU přímějším a hmatatelnějším způsobem.

Evropský parlament navrhl, aby byla Evropská občanská iniciativa zahrnuta nejprve do Smlouvy o Ústavě pro Evropu, a poté do Lisabonské smlouvy. A díky mnoha návrhům poslanců tohoto Parlamentu je občanská iniciativa více přizpůsobená občanům, jednodušší a méně byrokratická.

Parlament bude hrát v občanských iniciativách důležitou úlohu. Bude pořádat a hostit veřejná slyšení těch iniciativ, které shromáždí milion podpisů a projdou přezkoumáním Evropskou komisí. Poté, co Lisabonská smlouva povýšila Evropský parlament co se týče schvalování právních předpisů na roveň Radě, se Evropský parlament musí stát těžištěm tvůrčího vyjádření evropské suverenity. To, že slyšení iniciativ budou probíhat v prostorách jediné instituce EU, která má přímou demokratickou legitimitu, představuje silnou politickou symboliku a zároveň institucionální záruku.

Kromě poskytování potřebné organizační a funkční podpory organizátorům Evropských občanských iniciativ by měl Evropský parlament také hrát úloha garanta - zajistit, aby byly iniciativy evropských občanů chráněny před jakýmkoli pokusem o dezorientaci, manipulaci a nedostatek transparentnosti. Vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá v tomto směr žádnou odpovídající zkušenost z minulosti, existuje vždy nebezpečí, že celá snaha by mohla být zdiskreditována nebo zkreslena. To hrozí zejména v případě, kdy nepřiměřeně vysoká očekávání živená zástupci občanské společnosti jsou v rozporu s podstatou občanské iniciativy.

Případná negativní odpověď na občanskou iniciativu ze strany Evropské komise nemusí nezbytně znamenat konec úsilí, které příznivci iniciativy vyvinuli. Evropský parlament bude mít možnost převzít štafetu a prostřednictvím existujících postupů vrátit na program jednání ta témata, která by podle poslanců měla být předmětem legislativního dialogu mezi institucemi.

Evropský parlament mobilizuje k podpoře a propagaci evropské občanské iniciativy všechny dostupné lidské zdroje a infrastrukturu. Nové technologie a sociální média přispějí jak k tomu, že se s občanskou  niciativou seznámí mladí občané EU, tak i k pěstování nové kultury nezatíženého, interaktivního a demokratického řízení.

Evropská občanská iniciativa: občané tvoří zákony

Občanská iniciativa je tu ... Od 1. dubna mají občané možnost prostřednictvím občanské iniciativy předložit formální žádost o vypracování legislativy orgány EU. Legislativa se může týkat jakékoli oblasti, kterou předkladatelé považují za důležitou, pod podmínkou, že ji podporuje dost lidí a že jde o oblast, ve které EU může podle Smluv jednat.

Slovy parlamentního spoluzpravodaje pro občanskou iniciativu, francouzského lidovce Alaina Lamassoura, je cílem iniciativy "umožnit občanům aby předkládali Evropské komisi problémy a požadavky, které jsou pro ně důležité".

Druhá spoluzpravodajka, maďarská sociální demokratka Zita Gurmai, dodává: "Pokud mají občané pocit, že musíme být efektivnější, nebo že bychom měli jít jiným směrem, můžou nám to dát vědět, jedním silným hlasem, přímo. A evropské instituce nebudou mít jinou možnost, než naslouchat a reagovat a vysvětlovat."

Postup

Na to, aby mohla být určitá iniciativa považována za platnou a být předložena k přezkumu
Komisi, musí splňovat následující podmínky:

• její předmět se musí týkat tématu, ke kterému má Komise právo navrhnout legislativu
(např. rozšíření EU, životní prostředí, zemědělství, doprava nebo zdravotnictví)

• musí být podpořena 1 milionem podpisů občanů EU ve věku opravňujícím k účasti ve
volbách. Podpisy musí být sesbírány v nejméně 7 členských zemích EU.

• Podpisy musí být shromážděny během 1 roku výborem složeným z nejméně 7 občanů
ze 7 členských států.

• Sběr podpisů může proběhnout i elektronicky, prostřednictvím software poskytnutého
EU.

• Podpisy ověří samy členské státy podle svých vlastních pravidel a postupů.

Jak Parlament celý postup ovlivnil?

Evropský parlament se podle Lamassoura pokusil původní návrh Komise upravit tak, aby zmenšil překážky pro organizování iniciativ. Lamassoure zdůrazňuje, že díky Evropskému parlamentu stačí zapojení občanů sedmi členských států, a ne devíti, jak zněl původní návrh. Také přezkum přípustnosti iniciativy proběhne díky Parlamentu ještě před započetím shromažďování podpisů, takže občané nebudou vkládat své úsilí do iniciativ, které nebudou akceptovatelné.

Na popud poslanců Evropského parlamentu poskytne Evropská komise svobodný software pro elektronický sběr podpisů, a také jednoduchou a jasnou uživatelskou příručku. "Organizátoři občanských iniciativ budou mít pravomoc legislativní iniciativy, což je jednak nové právo, ale i nevídaná moc. Je tedy normální, že je toto právo spojené i s některými povinnostmi. Zajišťuje se tím, že občanské iniciativy budou myšleny vážně a budou skutečně celoevropské", upozorňuje Lamassoure.

Most mezi občany a Evropskou unií

Jakmile bude iniciativa přijata a prohlášena Komisí za platnou neboli "přípustnou", setkají se její organizátoři s Komisí, aby ji podrobně vysvětlili. Následně ji představí během veřejného slyšení v Evropském parlamentu. Evropská komise pak během tří měsíců formálně oznámí, jestli a jaké kroky v dané záležitosti podnikne, a vysvětlí svoje důvody. Podle Zity Gurmai je Evropská občanská iniciativa "vynikající a jedinečná příležitost překlenout stále se zvětšující propast mezi evropskými občany a institucemi."

Ovšem na druhou stranu podle Gurmai "vstupujeme do neprozkoumaných vod a proto musíme v blízké budoucnosti velmi pozorně sledovat jak iniciativa funguje a v případě potřeby přistoupit k dodatečným změnám pravidel."

Jak funguje občanská iniciativa

Chcete v Evropské unii něco vylepšit? Chcete, aby Váš názor bylo slyšet? Teď máte možnost.
Evropská občanská iniciativa, kterou zavedla Lisabonská smlouva, umožní od 1. dubna 2012 evropským občanům více se zapojit do rozhodování v Evropské unii. S naší aplikací můžete s občanskou iniciativou důkladně seznámit nejen sebe, ale i své přátele a známé.

Obecné informace o fungování OI