Начална страница

Представяне и правомощия

Учредяването на съвместен парламентарен комитет между ЕС и Чили е предвидено в член 9 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили, подписано в Брюксел на 18 ноември 2002 г. Неговата основна роля е да следи за прилагането на въпросното споразумение, както и да прави предложения за подобряване на неговото изпълнение. Комитетът е съставен от делегация на ЕП и делегация от чилийски сенатори и депутати, на паритетен принцип. Освен търговските аспекти, споразумението разглежда въпроса за сътрудничеството и политическия диалог, на които са посветени отделни части.
 
Създаден в началото на парламентарния мандат, комитетът заседава два пъти годишно, в Чили и ЕС, на редуващ се принцип. Бюрата на двете делегации заседават няколко пъти годишно.
 
По време на тези заседания се разискват теми от съвместен интерес, като членовете имат възможност да обменят възгледи. Често предмет на обсъждания и обмен на информация са проекти на законодателни актове на ЕС, като например директивата за регистриране, оценка и издаване на разрешителни за химически продукти (т.нар „директива REACH“), което допринася за по-доброто разбиране на целите на европейските законодатели, както и на опасенията на нашите партньори.