Veuillez remplir ce champ

Delegacijų pirmininkų sueiga

Delegacijų pirmininkų sueiga - tai Europos Parlamento politinis organas, koordinuojantis Europos Parlamento 44 nuolatinių delegacijų darbą.

Delegacijų pirmininkų sueiga užtikrina, kad delegacijos dirbtų veiksmingai ir kad jų veikla būtų suderinta su kitų EP padalinių veikla. Jos reguliariai rengiamuose posėdžiuose aptariami bendri delegacijų klausimai ir uždaviniai.

Sudėtis ir pirmininkavimas

Sueigos nariai - tai Parlamento 44 nuolatinių delegacijų ir 3 tarptautinių santykių komitetų: Užsienio reikalų (AFET), Vystymosi (DEVE) ir Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto, pirmininkai.

Viena (-s) iš 44 delegacijų pirmininkų išrenkama(-s) konferencijos pirmininku (-e). Pirmininko (-ės) kadencijos trukmė yra dveji su puse metų, t. y. pusė Europos Parlamento penkerių metų kadencijos.

Posėdžių tvarkaraščio sudarymas

Delegacijų pirmininkų sueigos posėdžiai paprastai rengiami Strasbūro sesijų antradieniais.

Du kartus per metus Delegacijų pirmininkų sueiga rengia ateinančių šešių mėnesių delegacijų posėdžių tvarkaraštį. Vykstant šiam procesui konsultuojamasi su AFET, INTA ir DEVE komitetais.

Rengdama šį tvarkaraštį, delegacijų pirmininkų sueiga bendradarbiauja su paraleliniu politiniu organu, prižiūrinčiu komitetų darbą - Komitetų pirmininkų sueiga. Jie kartu tikrina, ar delegacijų ir komitetų grafikai papildo vienas kitą ir ar dera su bendru Europos Parlamento kalendoriumi.

Taip pat atsižvelgiama į būsimą veiklą, kuria siekiama remti demokratiją ir žmogaus teises už ES ribų.

Už delegacijų kalendoriaus patvirtinimą atsako Parlamento pirmininkų sueiga, į kurios sudėtį įeina Europos Parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai.

Koordinavimo funkcijos

Delegacijų pirmininkų sueiga, be grafiko sudarymo, koordinuoja veiklą su kitomis Europos Parlamento politinėmis institucijomis įvairiais kitais klausimais.

Ji Pirmininkų sueigai teikia rekomendacijas dėl delegacijų darbo.

Parlamento Biuras - kitas politinis organas, kurį sudaro Europos Parlamento pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, kartais prašo delegacijų pirmininkų sueigos atlikti tam tikras užduotis.

Delegacijų pirmininkų sueiga skatina geriausią šių įvairių organų darbo praktiką priimdama bendrus delegacijų veiklos metodus ir gaires.

Be to, bendradarbiaujant su komitetais, taip pat užtikrinama, kad Parlamento komitetai ir delegacijos laikytųsi vienos linijos. Tai sustiprina Europos Parlamento indėlį į ES užsienio politiką.