Veuillez remplir ce champ

Möteskalender

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde
IORDNINGSTÄLLANDE AV MATERIAL FÖR VIDEOKONFERENS


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde
DELEGATION TILL SAMMANTRÄDET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-TURKIET


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde
IHOPPLOCKNING AV MATERIAL FÖR VIDEOKONFERENS

Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön


Brussels : ASP - A5E-2

Gemensamt sammanträde
Joint meeting of the DARP, D-IQ and D-IR on 'Middle East and the Gulf'

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina


Brussels : ASP - A3G-2

Ordinarie sammanträde
ORDINARIE MÖTE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED FOLKREPUBLIKEN KINA

Delegationen för förbindelserna med Indien


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinarie sammanträde

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko


Brussels : ASP - A3G-2

Förberedande sammanträde
27:E MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-MEXIKO

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika


Brussels : ASP - A5G-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinarie sammanträde
Ordinary meeting of the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Brussels : PHS - P4B001

Ordinarie sammanträde
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

Delegationen för förbindelserna med Iran


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinarie sammanträde