Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1994-1999 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Βέλγιο 6 7 6 2 1 3 25
Γαλλία 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Γερμανία 40 47 12 99
Δανία 3 3 5 1 4 16
Ελλάδα 10 9 4 2 25
Ηνωμένο Βασίλειο 63 19 2 2 1 87
Ιρλανδία 1 4 1 7 2 15
Ισπανία 22 30 2 9 1 64
Ιταλία 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Λουξεμβούργο 2 2 1 1 6
Ολλανδία 8 10 10 1 2 31
Πορτογαλία 10 9 3 3 25
Ευρωπαϊκή Ένωση 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1994-1999 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών