skip to content
 
 
 
10/07/2019

Alalised komisjonid

Parlamendiliikmed on jagunenud 20 valdkondlikku alalisse komisjoni.

Komisjonid menetlevad seadusandlikke ettepanekuid raportite vastuvõtmise teel, esitavad muudatusettepanekuid täiskogule ja nimetavad läbirääkimisrühma, kelle ülesanne on pidada nõukoguga läbirääkimisi ELi õigusaktide üle. Komisjonid võtavad vastu ka algatusraporteid, korraldavad ekspertide kuulamisi ning teostavad kontrolli muude ELi organite ja institutsioonide üle.

Ühte komisjoni kuulub 25–73 täisliiget ja sama palju asendusliikmeid.

Komisjonidest üldiselt
Komisjonide nimekiri

Erikomisjonid

Parlament võib moodustada eriküsimustega tegelemiseks ajutisi komisjone. Selliste erikomisjonide ametiaeg on 12 kuud ja seda võib pikendada.

Erikomisjonide moodustamine
Erikomisjonide nimekiri

Uurimiskomisjonid

Parlament võib moodustada uurimiskomisjone, et uurida liidu õiguse väidetavaid rikkumisi või väidetavat haldusomavoli liidu õiguse kohaldamisel.

Lisateave