skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on määrus?

Määrus on ELi õigusakti liik. ELi koostöö klassikalisi reegleid käsitleb EL lepingu artikkel 288(endine EÜ asutamislepingu artikkel 249) - nimelt määruseid, direktiive ja otsuseid. Sellega määratletakse nende õiguslik mõju.

EL lepingu kohaselt on ELi õigusloojal valida, mis liiki õigusakti kasutada.

Määruste kohta on sätestatud: "Määrust kohaldatakse üldiselt. See on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides."

"Määrust kohaldatakse üldiselt" tähendab, et õigusakt ei ole suunatud kindlale inimrühmale, nagu otsus, mis võib olla suunatud kindlale institutsioonile või ärivaldkonnale või ka selgelt määratletud väikesele arvule isikutele.

Lisaks sellele on määrused liikmesriikides vahetult kohaldatavad, need loovad üksikute ELi liikmesriikide kodanike jaoks otseseid õigusi ja kohustusi. Nii ei ole määrustele õigusjõu andmiseks liikmesriigis vaja vastu võtta oma õigusakti.

Määruste vahetu kohaldatavus on joon, mis muudab ELi koostöö ainulaadseks võrreldes riikidevahelise traditsioonilise rahvusvahelise koostööga. Ehkki määrused on liikmesriikides vahetult kohaldatavad, jäetakse lisasätete kehtestamine sageli riikide ülesandeks (näiteks karistuste kasutamine määruse rikkumise puhul).

EL lepingu artikkel ei sisalda ELis kasutatavate eeskirjade ammendavat loetelu. Lepingus kirjeldatakse ka mõningaid muid, eri ulatuse ja iseloomuga eeskirju. Üheks selliseks on "suunised", mida kasutatakse artikli 121 kohaselt seoses liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimisega.

21/06/2010