skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/12/2018

Parlament reastas ettepanekud uueks terrorismivastase ELi strateegiaks

Parlament võttis vastu terrorismi käsitleva erikomisjoni soovitused võitluseks radikaliseerumisega, teabevahetuse tõhustamiseks ja terrorismiohvrite toetamiseks.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis soovitavad parlamendiliikmed suurendada Europoli ja eu-LISA rolli terrorismivastases võitluses, avaldavad muret selle üle, et teabevahetus ELi ja liikmesriikide ametiasutuste vahel on olnud ebapiisav ning rõhutavad, et terrorismivastases tegevuses on oluline silmas pidada põhiõigusi ja andmekaitset.

Häältega 474 poolt, 112 vastu ja 75 erapooletut vastu võetud resolutsioonis soovitavad saadikud:

 • luua vihajutlustajate ELi järelevalvenimekiri,
 • tõhustada Euroopasse tagasi pöörduvate välisvõitlejate järelevalvet ja vastutusele võtmist,
 • välja töötada radikaliseerumise vastased meetmed, mis hõlmavad radikaliseerunud kinnipeetavate jälgimist ja terroristlike sidemete lõpetamise programme vanglates, kampaaniaid ja teavitusprogramme,
 • läbi viia radikaliseerumist käsitlevaid koolitusi ELi ja liikmesriikide ametnikele,
 • tõhustada kontrolli ELi välispiiridel ja kontrolle kõigis piiriületuspunktides, kasutades kõiki olemasolevaid andmebaase,
 • kriminaliseerida terroriteo ülistamine,
 • kehtestada piirangud mõjuva põhjuseta noakandmisele ja keelustada eriti ohtlikud noad,
 • luua Euroopa lõhkeainete lähteainete ostjate litsentseerimissüsteem,
 • luua ühine terrorismiohvri õiguslik definitsioon,
 • luua terrorismiohvrite Euroopa koordineerimiskeskus, et pakkuda piiriülest koordineeritud tuge,
 • tõhustada koostööd kolmandate riikidega.

Raportöör Monika Hohlmeier (EPP, DE): “Eile aset leidnud rünnak Strasbourgi jõuluturul oli rünnak Euroopa kodanike ja ELi ühiste väärtuste ja põhimõtete vastu. See näitab veelkord, et on vaja loobuda ebarealistlikest meetmetest ja keskenduda oma tegevuses sellele, mis hoiab Euroopa turvalisena. Hoolimata viimaste aastate pingutustest on jätkuvalt lünki võitluses terrorismiga. Peame tõhustama julgeolekuasutuste vahelist koostööd, võtma vastu meetmed radikaliseerumise ennetamiseks, kehtestama rangemad õiguslikud vahendid ja tagama parema ohvrite abistamise.”

Raportöör Helga Stevens (ECR, BE): "Eile Strasbourgis aset leidnud terrorirünnak näitab otsest ohtu ja absoluutset vajadust selle kurva reaalsusega tegelemiseks. Teeme oma raportis mitmeid uusi ettepanekuid nagu vihajutlustajate ELi musta nimekirja loomine ja teabevahetuse tõhustamine, et võimaldada sõidukeid rentivate isikute andmete võrdlust järelevalvenimekirjade ja politseiandmebaasidega. Teeme ka ettepaneku luua kohalikud radikaliseerumisvastased grupid, nagu seda on tehtud Belgias ja võtta vastu täiendavad meetmed ohvrite abistamiseks".

Lisateave:

Terrorismi käsitleva erikomisjoni veebileht

Vastuvõetud tekst (12.12.2018)