skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/05/2018

EP täiskogu uudiskiri, 28.-31. mai 2018, Strasbourg

(C) European Union 2011 PE-EP

Täiskogu päevakorras: Luksemburgi peaminister Xavier Bettel arutab saadikutega Euroopa tulevikku, tõhusamad kaubanduskaitse meetmed ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks, usalduse taastamine Schengeni alal, 2020. aasta järgne ELi eelarve, ELi põllumajanduspoliitika tulevik, töötajate lähetamise direktiivi lõpphääletus .

Luksemburgi peaminister Xavier Bettel arutab saadikutega Euroopa tulevikku

Kolmapäeva hommikul osaleb Luksemburgi peaminister Xavier Bettel kuuenda ELi valitsusjuhina Euroopa tuleviku teemalisel arutelul.

Eelmistel aruteludel osalesid:

Pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani ja Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga toimub kolmapäeval kell 11.15.

Järgmisel arutelul, mis toimub juuni täiskogu istungil, esineb Madalmaade peaminister Mark Rutte.

 

arutelu: kolmapäeval, 30. mail

#FutureofEU @Xavier_Bettel

Viidad:

Luksemburgi peaministri veebileht

ELi tulevik: viis teemat aruteluks

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal: ELi tulevik

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal: EL ja Luxembourg 

 

Tõhusamad kaubanduskaitse meetmed ELi töökohtade ja tööstuse kaitseks

Kolmapäeval lõpphääletusele tulevad meetmed peaksid võimaldama ELil tulemuslikumalt võidelda dumpinghinnaga impordi vastu.

Vastavalt parlamendiliikmete ja ELi ministrite vahel detsembris 2017 kokku lepitud reeglitele, saab EL rakendada kõrgemaid tollitariife dumpinghinnaga turustatavatele toodetele, et parandada ELi tootjate kaitset ebaausast konkurentsist tuleneva kahju eest.

Läbirääkimistel seisid parlamendiliikmed selle eest, et ELi tootjatele tekitatud kahju kõrvaldamist võimaldava tollitariifi kindlaksmääramisel võetaks arvesse sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid. Dumpingujuhtumite uurimine toimub edaspidi oluliselt kiiremini ja menetlustes võivad osaleda ka ametiühingud.

Hääletusele tuleva määrusega muudetakse kehtivat kaubanduse kaitse õigusraamistikku, et tõhustada ELi ettevõtete, töötajate ja tarbijate paremat kaitsmist dumpingjuhtumite puhul.

 

arutelu: teisipäeval, 29. mail

hääletus: kolmapäeval, 30. mail

menetlus: seadusandlik tavamenetlus 

#antiudumping #EUtrade

Viidad: 

Pressiteade kokkuleppe kohta ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel (05.12. 2017)

Raportöör Christopher Fjellner (EPP, SE)

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal 

 

Usalduse taastamine Schengeni alal

Teisipäeval arutavad saadikud võimalikke lahendusi usalduse taastamiseks Schengeni alal. Kolmapäeval hääletatakse samateemalist resolutsiooni.

Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis annavad parlamendiliikmed oma hinnangu Schengeni reeglite rakendamisele.

Parlamendiliikmed mõistavad hukka piirikontrollide taaskehtestamise ning müüride ja tarade rajamise liikmesriikide vahelistel piiridel.

Kui piirikontroll taastataks Schengeni alal kaheks aastaks, võiks sellest tulenev kahju ulatuda hinnanguliselt 25-50 miljardi euroni. Alalise taastamise korral ulatuksid kahjud kümne aasta jooksul 100-230 miljardi euroni. 

Riikidevahelise instituudi (TNI) hinnangul on Euroopa riigid ehitanud üle 1200 kilomeetri ulatuses müüre ja piire ja kulutanud selleks vähemalt 500 miljonit eurot.

 

arutelu: teisipäeval, 29. mail

hääletus: kolmapäeval, 30. mail

pressikonverents: kolmapäeval. 30. mail raportöör Carlos Coelhoga (EPP, PT)

#Schengen 

Viidad: 

Resolutsioon ettepanek

Raportöör Carlos COELHO (EPP. PT)

Menetlusdokumendid

EPRS uuring: Schengeni alal piirikontrolli taastamise mõju siseturu toimimisele

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

2020 aasta järgne ELi eelarve                

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi 2020. aasta järgse eelarve uusi ettepanekuid. Kolmapäeval hääletatakse selle teemalist resolutsiooni. 

Parlamendiliikmed esitasid oma esialgsed seisukohad mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekute kohta 2. mail täiskogu istungil toimunud arutelul. 30 mail hääletatakse resolutsiooni, milles antakse detailsem hinnang Euroopa Komisjoni poolt esitatud ettepanekutele.

Saadikud mõistavad suure tõenäosusega hukka ettepanekud vähendada ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika eelarvet.

 

arutelu: teisipäeval, 29. mail

hääletus: kolmapäeval, 30. mail

#EUBudget #MFF 

Viidad:

EP pressiteade (02.05.2018): ELi eelarve ettepanek 2020. aasta järgseks perioodiks: samm õiges suunas, aga vähe ambitsioonikust

EP pressiteade (14.03.2018)  :ELi 2020. aasta järgne eelarve peab vastama poliitikaeesmärkidele

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsioon 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsioon Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta

Raportöör Jan Olbrycht (EPP, PL) - MFF  

Raportöör  IsabelleThomas (S&D, FR) - MFF  

Raportöör Gérard Deprez (ALDE, BE) – Omavahendid  

Raportöör Janusz Lewandowski (EPP, PL) – Omavahendid

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

ELi põllumajanduspoliitika tulevik 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemalist resolutsiooni. Arutelu sel teemal toimub esmaspäeva õhtul.

Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis nõustuvad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoniga, et liikmesriikidel peaks olema võimalik kohandada ühist põllumajanduspoliitikat riiklikke olusid arvestades, kuid lükkavad tagasi ühise põllumajanduspoliitika “renatsionaliseerimise”, kuna see võib moonutada konkurentsi siseturul.

Ühine põllumajanduspoliitika peaks aitama muuta ELi põllumajandussektori keskkonnasõbralikumaks ja edendama innovatsiooni, aga eelkõige peab see võimaldama kõrge kvaliteediga põllumajandustoodete pakkumist ELi kodanikele, ütlevad saadikud. Seetõttu peab ühise põllumajanduspoliitika eelarve edaspidi olema vähemalt samal tasemel kui varem. 

arutelu:  esmaspäeval, 29. mail

hääletus: teisipäeval, 30. mail 

#FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers

Viidad:

Pressiteade hääletuse kohta EP põllumajanduskomisjonis (16.05.2018)

Raportöör Herbert Dorfmann (EPP, IT)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo: ELi ühine põllumajanduspoliitika 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Töötajate lähetamise direktiivi lõpphääletus

Teisipäeval hääletusele tulevate eeskirjade kohaselt peavad töötajad, kes on ajutiselt lähetatud teise ELi riiki, saama võrdset tasu võrdse töö eest.

 

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate poolt märtsis kokku lepitud eeskirjade eesmärk on tagada töötajate kaitse ja aus konkurents ettevõtete vahel.

Lähetatud töötajate puhul tuleb edaspidi kohaldada vastuvõtva liikmesriigi tasustamiseeskirju. Reisi- ja majutuskulud tuleks tasuda ettevõtte poolt ja neid ei tohiks maha arvata töötajate palgast. 

Lähetuse pikkuseks sätestatakse 12 kuud, mida on võimalik pikendada veel 6 kuu võrra. Pärast seda perioodi hakkavad lähetatud töötajate suhtes kehtima kõik vastuvõtva riigi tööõiguse eeskirjad.

 

arutelu: teisipäeval, 29. mail

hääletus: teisipäeval, 29. mail

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

pressikonverents: 29. mail kell 15.00  

#postedworkers

Viidad:

Pressiteade ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (19.03.2018)

EPRS taustainfo: töötajate lähetamise direktiiv

Infograafik: lähetatud töötajad

 

Muud päevakorrapunktid

  • Guinea Vabariigi presidendi Alpha Condé sõnavõtt, teisipäeval
  • Colombia Vabariigi presidendi Juan Manuel Santos Calderóni sõnavõtt, kolmapäeval
  • ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu, arutelu kolmapäeval
  • Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
  • Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
  • USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed, arutelu teisipäeval
  • Arutelu ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga Gaza ja Nicaragua teemal, teisipäeval
  • Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval