skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/05/2018

Töötajate lähetamine: EP kinnitas “võrdse töö eest võrdne tasu“ põhimõtte

Teisipäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkuleppe töötajate lähetamise direktiivi kohta.

  • Vastuvõtva riigi tasustamiseeskirjad hakkavad kehtima kõigi lähetatud töötajate suhtes;
  • lähetamise maksimaalseks perioodiks kehtestatakse 12 kuud, mida on võimalik teatud tingimustel pikendada 6 kuu võrra;
  • tõhustatakse võitlust lähetustega seotud pettustega, et kaitsta lähetatud töötajaid.

Vastuvõetud eeskirjade eesmärk on tagada parem töötajate kaitse ja võrdsed tingimused ettevõtetele. Direktiivi muudatused kiideti heaks 456 poolthäälega, vastu oli 147 ja erapooletuks jäi 49 parlamendiliiget. 

Vastavalt uutele reeglitele peab lähetatud töötajate suhtes kohaldama kõiki vastuvõtva riigi tasustamiseeskirju. Lisaks võivad ELi riigid kõigis sektorites lähetatud töötajate suhtes kohaldada kollektiivlepinguid. Seni on seda tehtud vaid ehitussektoris. 

Lähetatud töötajate reisi- ja majutuskulud tuleb maksta tööandjal ja neid ei tohi maha arvestada töötajate palgast. Tööandjad peavad samuti tagama, et töötajatele tagatakse riiklikele eeskirjadele vastavad majutustingimused. 

Töötajate lähetamise pikkus on edaspidi maksimaalselt 12 kuud, mida võib teatud tingimustel pikendada kuue kuu võrra. Pärast seda hakkavad lähetatud töötaja suhtes kehtima vastuvõtva riigi tööõigusnormid. 

Samuti tõhustatakse riikide vahelist koostööd lähetustega seotud pettuste vastu võitlemiseks. 

Direktiivi hakatakse kohaldama maanteetranspordi sektori suhtes alates sellest kui jõustub seda sektorit käsitlev õigusakt. Selle ajani kehtivad maanteetranspordi suhtes 1996. aasta lähetatud töötajate direktiivi sätted. 

Liikmesriigid peavad kohaldama vastavad riiklikud eeskirjad kaks aastat pärast direktiivi jõustumist.  

Raportöör Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR): “See hääletus on Euroopa Parlamendi 2014-2019  ametiaja üks nurgakivisid, mis peegeldab sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist reaalsust ELis. Selle kokkuleppega  astume sammu sotsiaalsema Euroopa suunas, kus kehtivad  võrdsemad konkurentsitingimused ettevõtetele  ja paremad õigused töötajatele.  

Raportöör Agnes Jongerius (S&D, NL): “Euroopa on valinud võrdse tasustamise võrdse töö eest, mida ühes ja samas kohas tehakse. Ja see on suur saavutus ning oluline samm sotsiaalse Euroopa loomisel, mis kaitseb töötajaid ja hoiab ära ebaausa konkurentsi ettevõtete vahel. See onEuroopa, mis seisab tööinimeste eest.“

 

Lisainfo 

Vastuvõetud tekst (29.05.2018)

Videosalvestis arutelust (29.05.2018)

Videosalvestis pressikonverentsist (29.05.2018)

EPRS taustainfo: töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine

EPRS taustainfo: töötajate lähetamise direktiiv: hetkeolukord ja väljakutsed

Infograafik: lähetatud töötajad ELis

Videolõik töötajate lähetamise kohta

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu