skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/09/2018

Õigusriigi põhimõtte järgimine Ungaris: Parlament nõuab ELi poolset tegutsemist

Parlament kutsus ELi liikmesriike üles selgitama välja, kas Ungari rikub ELi põhiväärtusi.

@EP
@EP

Resolutsioon kiideti heaks häältega: 448 poolt, 197 vastu, 48 erapooletut.

See on esimene kord kui Euroopa Parlament on ELi Nõukogul palunud algatada liikmesriigi suhtes artikli 7 menetlus seoses süsteemse ohuga ELi põhiväärtustele, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2 ja ELi põhiõiguste hartas, sealhulgas demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine.

Parlamendiliikmed teevad resolutsioonis Euroopa Liidu riikidele ettepaneku algatada ELi lepingu artiklis 7(1) sätestatud menetlus, märkides, et kuigi Ungari ametiasutused on pidevalt olnud valmis arutama mis tahes konkreetse meetme õiguspärasust, ei ole olukorda lahendatud ja paljud probleemid valmistavad endiselt muret.

Nad rõhutavad, et see on menetluse ennetav etapp, mis hõlmab dialoogi asjaomase liikmesriigiga ning “selle eesmärk on vältida võimalikke karistusi”.

Parlamendiliikmed märgivad, et Ungari ühinemine ELiga “oli suveräänsele otsusele tuginev vabatahtlik samm ning selles küsimuses valitses laiapõhjaline konsensus kogu Ungari poliitikamaastikul” ning rõhutavad samuti, et ELi väärtuste olulise rikkumise ohu kõrvaldamise eest vastutab Ungari valitsus.

Parlament tunneb muret järgmiste küsimuste pärast:

1) põhiseadusliku ja valimissüsteemi toimimine;
2) kohtute ja muude institutsioonide sõltumatus ning kohtunike õigused;
3) korruptsioon ja huvide konfliktid;
4) eraelu puutumatus ja andmekaitse;
5) väljendusvabadus;
6) akadeemiline vabadus;
7) usuvabadus;
8) ühinemisvabadus;
9) õigus võrdsele kohtlemisele;
10) vähemuste hulka kuuluvate isikute, sealhulgas romade ja juutide õigused ning kaitse selliste vähemuste vastu suunatud vaenulike avalduste eest;
11) sisserändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste põhiõigused;
12) majanduslikud ja sotsiaalõigused.

Raportöör Judith Sargentini (Greens/EFA, NL) ütles, et nädalal, mil arutluse all on olukord ELis, saadab Euroopa Parlament tähtsa sõnumi: „Me seisame kõigi eurooplaste õiguste eest, kaasaarvatud Ungari kodanike eest, ning kaitseme euroopalikke väärtuseid. „Nüüd on aeg Euroopa poliitilistel juhtidel võtta vastutus, mitte vaadata kõrvalt kuidas õigusriigi põhimõtet Ungaris lõhutakse. See on vastuvõetamatu ELis, mis on loodud demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste põhimõtetel,“ lisas Sargentini.

Edasised sammud

Resolutsioon EP ettepanekuga edastatakse nüüd ELi liikmesriikidele, kes võivad nelja-viiendikulise enamusega ELi Nõukogus otsustada, et Ungaris eksisteerib ilmne oht ELi väärtustele. ELi Nõukogu peab kõigepealt ära kuulama Ungari valitsuse seisukoha ja otsus peab samuti saama Euroopa Parlamendi nõusoleku. Liikmesriigid võivad Ungarile esitada ka soovitusi ohu kõrvaldamiseks.

Hilisemas menetluse faasis võib ELi Nõukogu ühehäälselt, ja parlamendi nõusolekuga, otsustada, et Ungaris esineb tõsine ja püsiv oht õigusriigile, demokraatiale ja põhiõigustele. See otsus võib endaga kaasa tuua sanktsioonid nagu hääleõiguse peatamine ELi Nõukogus.