skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/09/2018

Parlament võttis vastu seisukoha autoriõiguste direktiivi kohta

Kolmapäeval toimunud hääletusel võtsid parlamendiliikmed vastu oma seisukoha läbirääkimisteks ELi Nõukoguga autoriõiguste direktiivi täiendamiseks, lisades sätted väikeste ettevõtete ja väljendusvabaduse paremaks kaitsmiseks.

@EP
@EP


Parlamendi võttis seisukoha vastu häältega 438 poolt, 226 vastu, 39 erapooletut, lisades täiendavad muudatused EP õiguskomisjoni poolt juunis esitatud ettepanekule.


Paljude parlamendi poolt Euroopa Komisjoni ettepanekusse tehtud muudatuste eesmärk on tagada, et autorid, nagu näiteks muusikud ja artistid, aga ka kirjastajad ja ajakirjanikud saaksid õiglase tasu oma töö eest juhul kui seda jagatakse sisujagamiseplatvormidel nagu Youtube või Facebook, või uudisteagregaatorite kaudu nagu Google.

Raportöör Axel Voss (EPP, DE): Olen väga õnnelik, et hoolimata tugevast internetihiidude lobikampaaniast, on nüüd parlamendis enamuse toetus vajadusele kaitsta õiglase tasu põhimõtet.

Selle direktiivi kohta on olnud palju teravaid vaidlusi ja usun, et parlament on esitatud muresid kuulda  võtnud. Arvestasime väikeste- ja mikroplatvormide ning uudisteagregaatorite eripäraga jättes need direktiivi kohaldusalast välja.

Olen veendunud, et internet on ka edaspidi sama vaba kui täna, autorid ja ajakirjanikud saavad õiglasema osa tasust, mis saadakse nende teostest ja imestame tulevikus millest selline poleemika üldse tekkis.”

Parlament muutis rangemaks Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatud nõudeid internetiplatvormide ja agregaatorite vastutuse osas autoriõiguse rikkumise puhul. Praktikas tähendab see seda, et internetiplatvormidel ja agregaatoritel tuleb maksta õiguste omajale autorõigusega kaitstud materjali kasutamise eest juhul kui nad seda oma platvormi kaudu kättesaadavaks teevad.

Samuti peavad parlamendi seisukoha alusel ka ajakirjanikud saama osa lisatulust, mida ajakirjandusväljaannete kirjastajad saavad ajakirjandusväljaande kasutamise eest.

Samas soovivad parlamendiliikmed innovatsioonile kaasa aitamise eesmärgil internetipõhise sisujagamiseteenuse pakkujatest mikro- ja väikeettevõtjaid direktiivi kohaldusalast välja jätta.

Väljendusvabaduse kaitsmine

Parlamendi seisukohas on sätted, et tagada et autorikaitse eeskirju kohaldatakse ebaõiglaselt väljendusvabadust piiramata.


Näiteks internetis artiklitele linkide jagamisele, mis on esitatud “koos üksikute sõnadega”, ei kohaldu autorikaitse piirangud.

Igasugune tegevus platvormide poolt selle kontrollimiseks, et üleslaetav sisu ei riku autoriõiguse eeskirju peab olema üles ehitatud nii, et see ei takistaks autoriõigusi mitterikkuvate teoste kättesaadavust.  

Sisujagamisteenuse pakkujad peaksid võtma kasutusele kiired kaebuste ja kahju hüvitamise mehhanismid ning kaebusi põhjendamatu sisu eemaldamise kohta tuleb menetleda viivituseta ja seda peavad kontrollima inimesed.

Wikipedia ja avatud lähtekoodiga tarkvara arendamise platvormid

Internetipõhistesse entsüklopeediatesse nagu Wikipedia mitteärilisel eesmärgil sisu üles laadimise ja avatud lähtekoodiga tarkvara arendamise platvormide suhtes autoriõiguse eeskirju ei rakendata.

Autorite ja esitajate läbirääkimispositsiooni parandamine

Parlament soovib samuti, et autorid ja esitajad või nende nimel tegutsevad esindusorganisatsioonid saaksid nõuda poolelt, kellega nad on sõlminud lepingu õiguste kasutamiseks, täiendavat tasu, kui algselt kokkulepitud tasu on ebaproportsionaalselt väike võrreldes teose või esituse kasutamisest tuleneva tuluga.

Samuti soovivad parlamendiliikmed, et  autoritel või esitajatel peaks olema litsentseerinud teose või muu kaitstud materjaliga seotud õiguste tagasivõtmise õigus juhul, kui teost või muu kaitstud materjali ei kasutata.