skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/02/2018

Täiskogu istung Brüsselis, 28. veebruar - 1. märts 2018.

Täiskogu istungi päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad ELi tippkohtumise tulemusi, õigusriigi olukord Poolas, saadikud soovivad tõhustada mesilaste kaitsmist  

Parlamendiliikmed arutavad ELi tippkohtumise tulemusi

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad Euroopa Parlamendi liikmed 23. veebruaril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi. Mitteametlikul tippkohtumisel arutasid riigi- ja valitsusjuhid ELi pikaajalist eelarvet, 2019. aastal toimuvaid EP valimisi, olukorda Süürias, Brexiti läbirääkimisi ja ELi suhteid Türgiga. 

Riigi- ja valitsusjuhid leppisid kokku, et EL kulutab rohkem ebaseadusliku rände peatamisele, kaitsele ja julgeolekule ning programmile „Erasmus+”.

Samuti arutati esikandidaatide (Spitzenkandidaten) seast Euroopa Komisjoni presidendi valimise protseduuri, riigiüleste nimekirjade kasutamist Euroopa Parlamendi valimistel ja kohtade vähendamist Euroopa Parlamendis pärast Brexitit.

 

arutelu: kolmapäeval, 28. veebruaril

menetlus:arutelu Euroopa Ülemkogu eesistujaga

#EUCO #Spitzenkandidaten #EP2019 #MFF #EUBudget #Brexit @EU2018BG

 

Viited:

Riigi- ja valitsusjuhtide 23. veebruari kohtumise tulemused

EP pressiteade: Saadikud soovivad Euroopa Parlamendi kohtade arvu vähendamist pärast Brexitit (07.02.2018)

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisest

 

Õigusriigi olukord Poolas

Parlamendiliikmed arutavad koos Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu ELi Nõukogu otsus, milles järeldatakse ilmset ohtu, et Poola rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet. Vastavateemalise resolutsiooni hääletus toimub neljapäeval. 

Parlament toetab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni poolt ELi riikide valitsustele tehtud otsuse ettepanekut, et tuvastada, kas Poola ametivõimud on rikkunud ELi väärtusi. Nõukogu otsus võib kaasa tuua Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 toodud sammude algatamise. Saadikud on mures võimude lahususe, kohtu sõltumatuse ja põhiõiguste olukorra pärast Poolas.

arutelu: kolmapäeval, 28. veebruaril

hääletus: neljapäeval, 1. märtsil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, resolutsioon

#Article7 #TFEU

Viited:

Euroopa Parlamendi 15. novembri 2017. aasta resolutsioon õigusriigi ja demokraatia olukorra kohta Poolas

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (29.01.2018)

EPRS taustteave ELi õigusriigi mehhanismi kohta

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Saadikud soovivad tõhustada mesilaste kaitsmist  

Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis teevad saadikud ettepanekud mesilaste tervise paremaks kaitsmiseks ja mee kvaliteedi tagamiseks. Arutelu toimub kolmapäeva pärastlõunal.

Resolutsiooni ettepanekus kutsuvad saadikud üles vastu võtma ulatuslikku ja pikaajalist mesilaste tervise ja taasasustamise strateegiat ELis, et säilitada praegu väheneva looduslike mesilaste populatsioon.

Parlamendiliikmed soovivad suurendada vahendeid mesinike toetamiseks tootmiskahjude ja mesilasperede suremise korral.

Et tagada  imporditava mee vastavus ELi standarditele, tuleks ühtlustada kontrollid piiridel ja siseturul. Mesi peaks kogu toiduainete tarneahela ulatuses olema alati tuvastatav ja seetõttu tuleks karmistada mee jälgitavuse nõudeid, lisatakse resolutsiooni ettepanekus.

arutelu: kolmapäeval, 28. veebruaril

hääletus: neljapäeval, 1. märtsil

menetlus: resolutsioon

#bees #honey #beekeepers

Viited:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP põllumajanduskomisjonis (23.01.2018)

Raportöör Norbert Erdős (EPP, HU)

Menetlusdokumendid

EPRS taustteave ELi mesindussektori kohta

Riiklikud mesindusprogrammid

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Finantskuriteod: Parlament loob uue erikomisjoni

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekut luua uus finantskuritegude, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise erikomisjon.  

Suure tõenäosusega toetab parlament erikomisjoni loomist, mis jätkab TAXE 1, TAXE 2 ja PANA komisjonide tööd.

hääletus: neljapäeval, 1 märtsil 

Viited: 

EP kodukorra artikkel 197: erikomisjonide loomine 

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Võitlus terrorismi rahastamisega

Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis nõuavad parlamendiliikmed terrorismi rahastamise raskendamiseks kahtlaste organisatsioonide, tehingute, ettemaksukaartide ja virtuaalrahade jälgimist ning koostöö tõhustamist teabevahetuse valdkonnas. 

 

arutelu: neljapäeval, 1. märtsil

hääletus: neljapäeval, 1. märtsil

menetlus: resolutsioon

#counterterrorism

 

Viited: 

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (21.02.2018)

Raportöör Javier Nart (ALDE, ES)

Videosalvestis: intervjuu raportööriga

EPRS taustteave terrorismi rahastamisega võitluse kohta

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

Menetlusdokumendid

 

Parlamendiliikmed arutavad humanitaarkriisi Süürias 

Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni voliniku Christos Stylianides’iga hiljutisi sündmusi Süürias, sealhulgas humanitaarkriisi, mille on põhjustanud Süüria valitsusvägede rünnakud mässuliste kontrolli all olevas Ida-Ghoutas.

Resolutsiooni Süüria teemal hääletatakse märtsis toimuval täiskogu istungil.

 

arutelu: kolmapäeval, 28. veebruaril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus

hashtags #Syria #Ghouta

 

Muud päevakorrapunktid 

  • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/007 SE/Ericsson, hääletus neljapäeval (raportöör: Urmas Paet)
  • Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Annemie Turtelboom, hääletus neljapäeval (raportöör Indrek Tarand)
  • Aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal, resolutsiooni hääletus neljapäeval
  • Mitme kolmanda riigi eemaldamine ELi nimekirjast, kuhu on kantud maksustamise seisukohast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid, hääletus neljapäeval
  • Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ryszard Czarnecki asemele), neljapäeval
  • ELi ja USA vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping, hääletus neljapäeval
  • Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/006 ES/Galicia Apparel
  • Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse, hääletus neljapäeval
  • Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu töö ja pärand, Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu avaldused
  • ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks, resolutsiooni hääletus neljapäeval