skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/04/2017

Sõidukite heitkogused: saadikud nõuavad Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt kiiret tegutsemist

Asjaolu, et diiselautode lämmastikoksiidide heitkogused on palju kõrgemad reaalsetes sõidutingimustes kui laboritestides, oli ELi riikidele ja Euroopa Komisjonile teada enam kui 10 aastat. Nüüd peaksid nad kiiresti tegutsema, et parandada sõidukite heitkoguste testimist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud hääletasid samuti muudatusi ELi sõidukite tüübikinnitusreeglitesse, et tõhustada sõidukite ohutuse ja keskkonnanõuetele vastavuse teste.

 

Resolutsioon EP soovitustega põhineb EP autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni (EMIS) lõpparuandel.

 

Saadikud on seisukohal, et kuigi Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid teadsid rohkem kui 10 aastat lahknevusest reaalsetes sõidutingimustes tekkivate diiselautode lämmastikoksiidide heitkoguste ja laboritestides mõõdetu vahel, ei tehtud vajalikke samme õhu kvaliteedi ja rahvatervise kaitsmiseks.

 

Ükski ELi ega liikmesriigi ametiasutus ei otsinud nn “katkestusseadmeid” (defeat devices), vaid viis läbi vaid standardseid tüübikinnitusteste. Saadikud märgivad,  et ka  Euroopa Komisjon ei viinud läbi täiendavat uurimist. Pärast heitkoguste skandaali puhkemist 2015. aasta septembris jäi Euroopa Komisjon ootama uurimist liikmesriikide poolt ning ei avaldanud neile survet kiireks tegutsemiseks. Liikmesriigid ei määranud autotootjatele karistusi ja ei  teinud algatusi nõuetele mittevastavate sõidukite tagasikutsumiseks, nendivad saadikud.

 

Soovitused ELi seadusloome parandamiseks ja järelevalve tõhustamiseks

 

Saadikud soovitavad Euroopa Komisjonil muuta oma sisemist struktuuri nii, et ühe voliniku ja peadirektoraadi vastutusvaldkond hõlmaks vastutust õhukvaliteeti käsitlevate õigusaktide ja saasteallikaid käsitleva poliitika eest.

 

Nad nõuavad tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste mõõtmise raamistiku kiiret vastuvõtmist ja ebaseaduslike seadmete kasutamist tuvastavate katsetingimuste kasutamist.

 

Saadikud on seisukohal, et asjassepuutuvad autotootjad peaksid heitgaasiskandaalist mõjutatud ELi tarbijatele tagama piisava rahalise kompensatsiooni ning paluvad komisjonil tarbijakaitse tõhustamiseks esitada seadusandlik ettepanek kollektiivse hüvitamise mehhanismi loomiseks.

 

Samuti nõutakse resolutsioonis, et tarbija- ja keskkonnakaitse huvides võetakse kiiresti vastu uued reeglid mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta.

 

Muudatused ELi sõidukite turulelubamise reeglitesse heitkoguste skandaalide ärahoidmiseks

 

Parlament hääletas teisipäeval samuti oma muudatusettepanekuid Euroopa Komisjoni esitatud ELi sõidukite tüübikinnitusreeglite muutmise ettepanekusse, et tõhustada liikmesriikide testikeskuste tööd, mis tegelevad sõidukite turulepääsuga. Juba ELi teedel sõitvate autode kontrollimist tuleks samuti tõhustada ja Euroopa Komisjon peaks saama suuremad õigused, et teostada riiklike astutuste järelevalvet ja vajadusel ka autode kontrolli.

 

Testitulemuste võltsimise puhul tuleks selliste autotootjate suhtes rakendada haldustrahve, mis võivad ulatuda kuni 30 000 euroni sõiduki kohta. Trahvidest saadud rahalised vahendid tuleks kasutada turujärelevalve ja  keskkonnakaitse parandamiseks ning rikkumiste tõttu kahjukannatanud tarbijate toetamiseks, leiavad saadikud.

 

Edasised sammud

 

EP kiitis muudatused tüübikinnitusreeglite muutmise ettepanekusse heaks häältega 585 poolt, 77 vastu, 19 erapooletut. Läbirääkimised ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel reeglite lõpliku sõnastuse osas saavad alata kui ELi Nõukogu on vastu võtnud oma seisukoha reeglite muutmise kohta.

 

menetlus: mittseadusandlik resolutsioon (EMIS), seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine (tüübikinnitusreeglid)