skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/04/2017

Brexit: saadikud leppisid kokku peamistes tingimustes Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks

Kolmapäeval kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega (516 poolt, 133 vastu, 50 erapooletut) heaks resolutsiooni, milles reastati ametlikult Euroopa Parlamendi põhimõtted ja tingimused Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi poolt. 

Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid
Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid

Saadikud rõhutavad resolutsioonis nii Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike kui ka ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike võrdse ja õiglase kohtlemise tagamise olulisust. Samuti rõhutavad nad, et Ühendkuningriik peab täitma kõiki juba võetud  õiguslikke, rahalisi ja eelarvelisi kohustusi enne ja pärast EList väljaastumise hetke.

Resolutsioonis märgitakse, et sõltumata Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle peetavate läbirääkimiste tulemustest, ei saa teha kompromisse ühelt poolt julgeoleku, ning teiselt poolt tulevaste majandussuhete vahel. Saadikud on vastu sellistele  majanduslikele suhetele ELi ja Ühendkuningriigi vahel, mis põhinevad valdkondlikel kokkulepetel. EP liikmed kordavad, et siseturu neli vabadust on jagamatud.

Ainult siis, kui väljaastumislepingu läbirääkimistel saavutatakse märkimisväärset edu, võiks alustada läbirääkimisi võimaliku üleminekukorra üle. Selline kord ei tohiks kesta kauem kui kolm aastat ja kokkulepet nende tulevaste suhete kohta on võimalik sõlmida alles siis, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust välja astunud, ütlevad saadikud.

 

Kodanike huvid esmasel kohal

Saadikud nõuavad, et läbirääkimistel peavad esmasel kohal algusest peale olema kodanike huvid, ja märgivad, et Iirimaa kodanikke mõjutab Ühendkuningriigi EList väljaastumine eriti tugevalt. Resolutsioonis rõhutatakse vajadust tagada Põhja-Iirimaa rahuprotsessi jätkumine ning teha kõik mis võimalik, et vältida piiri karmistamist.

Resolutsioonis hoiatatakse Ühendkuningriiki vaba liikumisega seotud õiguste piiramise eest enne EList väljaastumise hetke ja palutakse 27-liikmelisel ELil uurida, kuidas leevendada olukorda, kus Briti kodanikud on mures, et Brexit toob kaasa nende ELi kodakondsusest tulenevate õiguste kadumise.

 

Läbirääkimiste põhimõtted

Saadikud kutsuvad mõlemaid läbirääkimiste osapooli tegutsema heas usus ja läbipaistvalt, et tagada korrapärane EList lahkumine.

Resolutsioonis märgitakse, et Ühendkuningriik toimiks ELi õiguse vastaselt, kui ta alustaks juba enne EList väljaastumist kolmandate riikidega läbirääkimisi võimalike kaubanduslepingute üle. Samuti hoiatatakse Ühendkuningriiki kahepoolsete läbirääkimiste algatamise eest ühe või mitme ELi jääva liikmesriigiga.

 

Jätkuvad kohustused

Saadikud rõhutavad resolutsioonis, et Ühendkuningriik peab täitma kõiki oma õiguslikke, rahalisi ja eelarvelisi kohustusi, sealhulgas praegusest mitmeaastasest finantsraamistikust tulenevaid kohustusi, mis kuuluvad täitmisele enne ja pärast EList väljaastumise hetke.

 

Euroopa Parlamendi roll läbirääkimiste käigus

Parlament kavatseb täpsustada oma seisukohti Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste osas, võttes vastavalt vajadusele vastu uusi resolutsioone, sealhulgas valdkondlikel teemadel.

 

Kokkuvõte enne resolutsiooni hääletust toimunud arutelust

Enne resolutsiooni hääletust toimus täiskogu istungjärgul arutelu, kus saadikud avaldasid oma seisukohti Ühendkuningriigi EList väljaastumise läbirääkimiste kohta. Arutelul sõna võtnud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja ELi Brexiti läbirääkija Michel Barnier rõhutasid saadikute olulist rolli läbirääkimiste käigus.

"Hääletus parlamendis otsustab lõplikud tingimused Ühendkuningriigi väljaastumiseks ja edaspidisteks ELi ja Ühendkuningriigi suheteks. Hiljutised terrorirünnakud näitavad selgelt, et peame jätkama tihedat koostööd," ütles parlamendi president Antonio Tajani arutelu avades.

Arutelu näitas laiapõhjalist toetust kodanike õiguste kaitsmise esikohale tõstmisele läbirääkimistel. Enamik fraktsioonide juhte rõhutas, et kuigi läbirääkimisi peab  pidama rahulikus õhkkonnas, tuleb 27-liikmelisel ELil jääda ühtseks ja kaitsta tugevalt oma huve. Osa fraktsioonijuhte rõhutas, et  sotsiaalse kaitse taseme hoidmine on nende jaoks peamine prioriteet. Mitmed fraktsioonijuhid rõhutasid, et Brexit peab olema ELi uuendamise katalüsaatoriks.

EFDD ja ENF fraktsioonide esindajad avaldasid rahuolu, et väljaastumise protsess on alanud ja süüdistasid ELi soovis Ühendkuningriiki “karistada”.

 

 EP President Antonio Tajani

Manfred Weber (EPP, DE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Helga Stevens (ECR, NL)

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)

Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)

Philippe Lamberts (Green/EFA, BE)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Marcel De Graaf (ENF, NL)

Danuta Hübner, EP põhiseaduskomisjoni esimees

Ian Borg, ELi Nõukogu eesistujariigi nimel

Jean-Claude Juncker, Euroopa Komisjoni president

Michel Barnier, ELi Brexiti läbirääkija

 

Lisainfo

 

Vastuvõetud tekst (05.04.2017)

Videosalvestis arutelust (05.04.2017)

Videosalvestis pressikonverentsist

EbS+ (05.04.2017)

EP uurimus: Õiguslikud ja protseduurilised küsimused seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega

AV materjalid