skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/04/2017

EP täiskogu uudiskiri, 26.-27. aprill, Brüssel

@European Parliament-EU

Päevakorras on põhiõiguste arutelu Ungaris, arutelu Türgis toimunud referendumi teemal, Euroopa sotsiaalõigused. Saadikud soovivad kehtestada ELi reeglid rõivatööstuses tööjõu kuritarvitamise ärahoidmiseks 

Põhiõigused Ungaris: arutelu

Kolmapäeval arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja Ungari peaministri  Viktor Orbániga põhiõiguste olukorda Ungaris.

Saadikud esitavad suure tõenäosusega küsimusi uue kõrghariduse seaduse kohta, mille sihtmärgina nähakse Kesk-Euroopa Ülikooli.

Samuti avaldavad saadikud arutelul tõenäoliselt arvamust valitsusväliseid organisatsioone puudutava seaduseelnõu, hiljuti vastu võetud pagulaste kinnipidamist puudutava seaduse, meediapluralismi ja kohtusüsteemi sõltumatuse kohta.

EP kodanikuvabaduste komisjon arutas põhiõiguste olukorda Ungaris veebruaris toimunud kohtumisel.

 

arutelu: kolmapäeval, 26. aprillil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#Hungary #CEU #fundamentalrights @TimmermansEU

 

Viidad

Pressiteade arutelu kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (27.02.2017)

Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kõne põhiõiguste kohta Ungaris (12.04.2017)

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Ungaris

AV materjalid

 

Arutelu Türgis toimunud referendumi teemal

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Türgis 16. aprillil toimunud referendumi tulemusi.

Türgi valimiskomisjoni andmetel  toetas president Recep Tayyip Erdoğani võimu suurendamist 51,4 protsenti hääletanutest ja vastu oli 48,6 protsenti ning valimistest võttis osa 85 protsenti hääleõiguslikest isikutest.

Referendumi põhjal läbi viidavate põhiseadusreformidega muudetakse Türgi parlamentaarsest demokraatiast presidentaalseks vabariigiks, kaotatakse peaministriamet ja antakse presidendile laiaulatuslikud ülesanded täidesaatva võimu esindajana.  Lisaks saab president õiguse saata parlament laiali  vastavalt oma äranägemisele.

Saadikud soovivad kuulda ELi välispoliitika kõrge esindaja arvamust nende muudatuste mõju kohta ELi ja Türgi suhetele ja liitumisläbirääkimistele.

Märtsis avaldatud arvamuses leidis Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjon, et ettepanekud Türgi põhiseaduse muutmiseks on demokraatiat silmas pidades “ohtlik samm tagasi”.

 

arutelu: kolmapäeval, 26. aprillil

menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus

#Turkey @FedericaMog

 

Viidad

Veneetsia komisjoni arvamus Türgi põhiseadusreformi ettepanekute kohta (märts 2017)

EPRS taustainfo: EL-Türgi suhted (aprill 2017)

AV materjalid

 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas: arutelu volinik Thysseniga

Kolmapäeval arutavad saadikud tööhõive ja sotsiaalasjade voliniku Marianne Thysseniga Euroopa sotsiaalõiguste samba ettepanekuid.

Sotsiaalõiguste samba raames kaasajastatakse ELi reegleid tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas. Ettepanekud puudutavad peamiselt võrdsete õiguste ja võrdse ligipääsu tagamist tööturul, töötingimuste parandamist ja piisava sotsiaalkaitse tagamist.

Jaanuaris võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni üles võtma arvesse sotsiaalõiguste samba ettepanekutes uusi  töösuhtevorme, mis on vahendatud digitaalsete platvormide kaudu, nagu nõudetöö või ettevõtjana tegutsemine. Lisaks soovivad saadikud  miinimumstandardeid praktika, õppepraktika ja õpipoisiõppe jaoks ja nulltunnilepingute keelamist.

arutelu: kolmapäeval, 26. aprillil

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus

#SocialRights @mariannethyssen

 

Viidad

EP pressiteade Euroopa sotsiaalsamba resolutsiooni kohta (19.01.2017)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo (11.01.2017)
AV materjalid

 

Saadikud soovivad ELi reegleid rõivatööstuses tööjõu kuritarvitamise ärahoidmiseks

ELi reeglid on vajalikud, et kohustada tekstiili- ja rõivatootjaid austama töötajate õiguseid, ütlevad saadikud kolmapäeval arutelule ja neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Selleks, et suunata tööstust vastutustundlikumalt tegutsema, soovivad saadikud seadusandlikke ettepanekuid, sealhulgas ettepanekuid, mis tagaksid Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suunistes toodud hoolsuskohustuse täitmise, riikides, millel on sooduspääs ELi turule.

Taustainfo

Pärast Rana Plaza õnnetusjuhtumit, milles sai surma üle 1100 ja vigastada ligi 2500 inimest, kui Bangladeshis varises Dhaka lähedal Savaris kokku kaheksakorruseline hoone, milles asus mitu rõivatehast, lubas Euroopa Komisjon esitada rõivasektori töötingimuste parandamiseks algatuse, aga ei ole seda veel teinud.

 

arutelu: kolmapäeval, 26. aprillil

hääletus: neljapäeval, 27 aprillil

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#RanaPlaza

 

Viidad

Resolutsiooni ettepanek

EPRS taustainfo töötingimustest rõivasektoris (august 2014)

EuroparlTV: Kiirmoe hind inimestele: siduvate kohustuste põhjendatus

Raportöör Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL, ES)

Menetlusetapid

AV materjalid

Muud päevakorrapunktid

 • Arutelu Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teemal eurorühma esimehe Jeroen Dijsselbloemiga, neljapäeval
 • Olukord Venezuelas, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Euroopa investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Kalalaevastike haldamine ELi äärepoolseimates piirkondades, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Euroopa kultuuripärandi aasta, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Tarbijate kaasamine poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe, hääletus neljapäeval