skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/03/2017

Täiskogu uudiskiri, 13.-16. märts, Strasbourg

Esmaspäeval algava Strasbourgi täiskogu istungi teemade hulgas on arutelu 9.-10. märtsi Euroopa Ülemkogu  ja Rooma deklaratsiooni teemal, aktsionäride õiguste direktiivi lõpphääletus, kontrollide tõhustamine toidutarneahelas, saadikud soovivad Arktika  säilitamist väheste pingetega piirkonnana.

(C) European Union 2011 PE-EP

Arutelu 9.-10. märtsi Euroopa Ülemkogu  ja Rooma deklaratsiooni teemal

Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski, Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri, Itaalia peaministri Paolo Gentiloni ja Malta asepeaministri Louis Grechiga Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi.

Kolmapäeval toimuval arutelul teevad saadikud kokkuvõtteid 9.-10. märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumisest. Samuti  arutatakse Rooma lepingu 60. aastapäeva puhul tehtavat Rooma deklaratsiooni.

arutelu: kolmapäeval, 15 . märtsil

menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#euco

 

Viidad:

Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakord

AV materjalid

 

Aktsionäride õiguste direktiivi lõpphääletus

Teisipäeval hääletavad saadikud uusi meetmeid, et kaasa aidata ELi ettevõtete tulemuslikkusele, andes aktsionäridele suurema sõnaõiguse ettevõtete juhtide tasustamispoliitikas ja lihtsustades ettevõtetel oma aktsionäride tuvastamist.

Meetmed, milles  parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijad saavutasid kokkuleppe 2016. aasta detsembris, annavad aktsionäridele õiguse hääletada ettevõtete tasustamispoliitikat, aidates neil seda paremini siduda ettevõtte tulemuslikkuse ja pikaajaliste eesmärkidega.

Uute reeglitega saavad ettevõtted hõlpsamalt teavet oma aktsionäride kohta, et parandada omavahelist dialoogi. Aktsionäridele aga muutub lihtsamaks õiguste kasutamine ja ettevõttes osalemine.

Uute nõuete kohaselt peavad institutsionaalsed investorid ja varahaldurid kujundama ja avalikustama aktsionäride kaasamispoliitika. Kui nad seda ei tee, tuleb selgitada põhjuseid.

 

arutelu: esmaspäeval, 13. märtsil

hääletus: teisipäeval, 14. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

pressikonverentsid: teisipäeval, 14. märtsil, kell 16.00 raportööri Sergio Gaetano Cofferati ja EK voliniku Věra Jourová’ga

 

Viidad:

Pressiteade EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (ingl.k.)

Raportöör Sergio Gaetano Cofferati (S&D, IT)

 

Saadikud hääletavad konfliktipiirkonnast pärit mineraalide importijate hoolsuskohustust

Neljapäeval hääletavad saadikud määrust, mille eesmärgiks on peatada relvastatud rühmituste rahastamine ja inimõiguste rikkumised konfliktipiirkondadest pärit mineraalide kaubanduses. Nn. konfliktimineraalide määrusega sätestatakse konfliktipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ning kulla importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus.

Läbirääkimistel ELi ministritega viisid saadikud vastavalt OECD suunistele määrusesse nõude kontrollida hoolsuskohustuse täitmist. See puudutab enamikku tina, tantaali, volframi ja nende maakide konfliktipiirkondadest importijaid.

Nõuded ei kohaldu maakide vähesel määral importijatele nagu hambaarstidele ja juveliiridele. Mineraale ostvaid suuri ELi ettevõtteid kutsutakse üles aga oma hankepraktikatest raporteerima ja liituma vastava ELi registriga.

Edasised sammud

Kui parlament ja ELi Nõukogu on kokkuleppe heaks kiitnud, avaldatakse see ELi Teatajas. Uus määrus hakkab kehtima 21. jaanuarist 2021. Euroopa Komisjon peab regulaarselt kontrollima määruse efektiivsust ja võib teha ettepanekuid uute kohustuslike meetmete osas.

arutelu : kolmapäeval, 15. märtsil

hääletus : neljapäeval, 16. märtsil

menetlusetapid: seadusandlik tavamenetlus (esimese lugemise kokkulepe)

 

#conflictminerals

 

Viidad:

Pressiteade ELi Nõukogu ja parlamendi läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppest (ingl.k.)

EPRS taustainfo (mai 2015)
Raportöör Iuliu Winkler (EPP, RO)

Menetlusetapid

AV materjalid

 

Jäätmed: rohkem taaskasutust, vähem ladestamist

Teisipäeval hääletavad saadikud reegleid, mille alusel peaks jäätmete taaskasutamise osakaal  kasvama 2030. aastaks tänaselt 44-lt protsendilt 70-le protsendile. Samuti soovivad saadikud jäätmedirektiivide paketiga piirata jäätmete ladestamist viiele protsendile ja vähendada toidu äraviskamist poole võrra aastaks 2030.

Olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlusse võtu sihtarvu tuleks suurendada 70%-ni 2030. aastaks, leiavad saadikud. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks see 65%.

Lisaks soovivad saadikud, et 2030. aastaks võetaks ringlusse vähemalt 80%  pakendijäätmetest (sh paber ja kartong, plast, puit, klaas, metall). Iga materjali jaoks eraldi tuleks aga seada vahe-eesmärgid  2025. aastaks.

arutelu: teisipäeval, 14. märtsil

hääletus: teisipäeval, 14. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

 

#waste #recycling #landfilling #circulareconomy

 

Viidad:

Ettepanek jäätmedirektiivi muutmiseks

Ettepanek pakendjäätmete direktiivi muutmiseks

Ettepanek prügiladirektiivi muutmiseks

Ettepanek elektroonikajäätmete direktiivi muutmiseks

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (24.01.2017)

Raportöör Simona Bonafè (S&D, IT)

Menetlusetapid: jäätmedirektiiv

Menetlusetapid: pakendjäätmete direktiiv

Menetlusetapid: prügiladirektiiv

Menetlusetapid: elektroonikajäätmete direktiiv

 

Välispoliitika arutelu USA rahvusvaheliste organisatsioonide tööd puudutava abordikeelu teemal

Teisipäeval kell 16 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga USA presidendi Donald Trumpi poolt 23. jaanuaril allkirjastatud abordikeelu otsust.

Otsusega taaskehtestatakse reegel, mis ei luba USA rahastatud rahvusvahelistel organisatsioonidel läbi viia aborte või sellealast nõustamist.

arutelu: teisipäeval, 14. märtsil

menetlus: ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus

 

Saadikud soovivad Arktika  säilitamist väheste pingetega piirkonnana

Neljapäeval hääletusele tuleva resolutsiooni kohaselt on kliimamuutused suurendanud geopoliitilisi pingeid Arktikas, sest  sulava jää tõttu avanevad uued meresõiduteed ning muutuvad kättesaadavaks uued kalapüügipiirkonnad ja loodusvarad. Resolutsiooni ettepanekus nõutakse Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana, selle ökosüsteemi kaitsmist ja Arktikast pärineva nafta ja gaasi tootmise keelamist.

Saadikud nendivad resolutsioonis, et Põhja-Jäämere jää on pärast 1981. aastat märkimisväärselt vähenenud. 35 aasta jooksul on suvine merejää vähenenud lausa üle 40 %.

Saadikud märgivad, et Venemaa on suurendanud oma kohalolekut Arktikas maavägede näol. Samuti viidatakse  Hiina kasvavale huvile Arktika piirkonna, eelkõige selle mereteede ja energiaallikate  vastu.

arutelu: kolmapäeval, 15. märtsil
hääletus: neljapäeval, 16. märtsil
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#Arctic

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (31.01.2017)

Raportöör Urmas Paet (ALDE, EE)

Raportöör Sirpa Pietikäinen (EPP, FI)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo (jaanuar 2017)

AV materjalid

 

Muud päevakorrapunktid

 • Relvade omandamise ja valduse kontroll, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • ELi julgeoleku tegevuskava - aasta pärast Brüsseli terrorirünnakuid, arutelu kolmapäeval
 • a. Montenegro aruanne, hääletus neljapäeval
 • Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, neljapäeval
 • Küülikute kaitse miinimumstandardid, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine, resolutsioonihääletus teisipäeval
 • Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • aasta eelarvemenetluse suunised, hääletus kolmapäeval
 • ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Sooline võrdõiguslikkus, arutelu esmaspäeval, resolutsioonide hääletus teisipäeval
 • Inimõiguste rikkumiste teemalised resolutsioonid: Sudaan, Ukraina poliitvangid Venemaal ja olukord Krimmis, senaator Leila M. De Lima juhtum Filipiinidel, neljapäeval
 • Sagedusala 470–790 MHz kasutamine ELis, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • E-demokraatia, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Elavhõbeda määrus, hääletus teisipäeval