skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/11/2017

Tarbijakaitse tõhustamine veebiostude puhul

Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed lõpphääletusel heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid petuskeemide eest paremini.

  • 37% veebilehekülgedest, mis pakuvad reise, meelelahutust, riideid, elektroonikakaupu ja tarbijakrediiti, olid 2014. aastal seotud tarbija õiguste rikkumisega
  • riiklike asutuste volitusi täiendatakse, et parandada nende võimalusi pettuste uurimiseks
  • koordineeritakse võitlust piiriüleste rikkumiste vastu

Uue tarbijakaitseasutuste vahelise koostöö määrusega täiendatakse riiklike asutuste volitusi, et tuvastada ja lõpetada veebiostude puhul tarbijakaitse-eeskirjade rikkumised ja tõhustada riiklike asutuste koostööd.

Riiklike järelevalveasutuste volitusi täiendatakse, et võimaldada muu hulgas:

  • domeeniregistrite pidajatele ja pankadele teabenõuete esitamist, et tuvastada petturitest kauplejaid,
  • kaupade ja teenuste ostmist kontrollostudena, sh variisikuna, et tuvastada rikkumisi,
  • veebilehe mahavõtmise või seal selgesõnalise tarbijatele suunatud hoiatuse kuvamise nõudmist juhul, kui puuduvad muud võimalused ebaseadusliku tegevuse peatamiseks,
  • trahvide kehtestamist,
  • nõudmist, et kaupleja hüvitaks tarbijatele rikkumisega tekitatud kahju, ja info edastamist tarbijatele kahjude hüvitamise kohta.

Laiaulatuslike rikkumiste puhul, mis on kahjustanud, kahjustavad või võivad tõenäoliselt kahjustada tarbijate kollektiivseid huve „vähemalt kahes kolmandikus liikmesriikides, mille elanikkond moodustab kokku vähemalt kaks kolmandikku ELi elanikkonnast“, hakkab edaspidi riiklike asutuste tegevust rikkumiste uurimisel koordineerima Euroopa Komisjon.

Üks uutes eeskirjades kajastuv parlamendi peamine nõudmine puudutab tarbijaorganisatsioonide suuremat kaasamist. Tarbijaorganisatsioonidele ja -ühendustele tagatakse edaspidi õigus anda liikmesriikide pädevatele asutustele ja Euroopa Komisjonile kahtlustatavate rikkumiste kohta hoiatusteateid.

Raportöör Olga Sehnalová (S&D, CZ): „Uued eeskirjad tõhustavad tarbijakaitsega tegelevate organisatsioonide ja asutuste koostööd, et tagada parem järelevalve ja tugevdada võitlust piiriüleste rikkumistega. Riiklikud asutused, Euroopa Komisjon ja tarbijaorganisatsioonid loovad koos tõhusa mehhanismi petturitest kauplejate vastu võitlemiseks.

 

Edasised sammud

Parlamendi heaks kiidetud eeskirjad vajavad nüüd jõustumiseks ELi Nõukogu ametlikku heakskiitu. Määrus hakkab kehtima 24 kuud pärast jõustumist.

 

Lisainfo

Tarbijakaitsealase koostöö määruse vastuvõetud tekst

Videosalvestis arutelust  (14.11.2017)

Teemafail: tarbijakaitsealase koostöö määrus

EPRSi taustainfo

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu