skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/10/2017

Täiskogu uudiskiri, 23.-26. oktoober 2017, Strasbourg

Täiskogu istungil kavas: ELi tippkohtumine ja Euroopa tulevik, arutelu meediavabaduse teemal pärast Malta ajakirjaniku mõrva, investorite ja ELi majanduse kaitsmine halbade laenude eest, piirikontrollide tõhustamine Euroopa piiridel, EP on valmis töötajate lähetamise küsimuses liikmesriikidega läbirääkimisi pidama, Euroopa Parlamendi president kuulutab välja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja, seksuaalne ahistamine ja kuritarvitamine ELis.

ELi tippkohtumine ja Euroopa tulevik

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk arutab parlamendiliikmetega ELi juhtide 19.–20. oktoobri kohtumise tulemusi. Kohtumise peamisteks teemadeks on rände- ja varjupaigapoliitika, kaitseküsimused ja Brexiti läbirääkimised.

 

Tusk annab parlamendiliikmetele samuti ülevaate riigi- ja valitsusjuhtide arutelust Euroopa tuleviku teemal.

arutelu: kolmapäeval, 25. oktoobril

menetlus: nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

 

#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence

LINGID

Euroopa Ülemkogu 19.–20. oktoobri kohtumise päevakord

AV-materjal

 

Arutelu meediavabaduse teemal pärast Malta ajakirjaniku mõrva

Teisipäeva pärastlõunal arutavad EP fraktsioonijuhid meediavabaduse ja ajakirjanike kaitsmist seoses Panama paberite skandaali, korruptsiooni ja narkokaubandust uurinud Malta ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia jõhkra mõrvaga.

 

Daphne Caruana Galizia mälestamiseks toimub teisipäeval täiskogu istungil leinaseisak.

 

arutelu: teisipäeval, 24. oktoobril

menetlus: nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldus

LINGID

AV-materjal

 

Investorite ja ELi majanduse kaitsmine halbade laenude eest

Neljapäeval hääletusele tulevate reeglite kohaselt tuleb pakendatud laenud muuta lihtsamaks ja läbipaistvamaks, enne kui neid investoritele müüa tohib.

Uute reeglite kohaselt peab laenudel põhinevatesse väärtpaberitesse investeerijatele tegema kättesaadavaks olulised andmed laenude krediidikvaliteedi ja tulemusnäitajate kohta.

Väärtpaberistamine on protsess, mille käigus laenuandja refinantseerib laenude või nõuete kogumi, näiteks hüpoteeklaenud, autoliisingud ja tarbimislaenud, muutes need väärtpaberiteks.

See on pankade jaoks oluline rahastamisallikas, mis võimaldab neil reaalmajandusele rohkem laenata. Uute reeglite eesmärk on muuta väärtpaberistamine läbipaistvamaks ja standardseks, et ära hoida halbade laenude edasimüümist, mis ohustab finantssüsteeme, ja samas taaselustada väärtpaberistamise turgu.

Selleks et vältida moraalset riski, peavad finantsasutused säilitama osaluse müüdavates pakendatud laenude väärtpaberites. Samuti keelatakse edasiväärtpaberistamine.

 

arutelu: kolmapäeval, 25. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 26. oktoobril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#STS #securitisation #CRR #CMU

LINGID

Raporti ettepanek väärtpaberistamise ühiste eeskirjade kohta

Raporti ettepanek krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta

Pressiteade kokkuleppe saavutamise kohta nõukoguga (30.05.2017)

Raportöör Paul Tang (S&D, NL)

Raportöör Othmar Karas (EPP, AT)

 

Piirikontrollide tõhustamine Euroopa piiridel

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ühtse elektroonilise süsteemi loomist kontrolli kiirendamiseks Schengeni ala välispiiridel ja kolmandate riikide reisijate registreerimiseks.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritakse nii viisat vajavaid kui ka mittevajavaid kolmandate riikide reisijaid puudutav teave (näiteks nimi, sõrmejäljed, näokujutis, sünniaeg ja -koht). Seda tehakse isikute Schengeni alasse sisenemisel ja sealt väljumisel. Samuti registreeritakse süsteemis teave sisenemiskeeldude kohta.

See võimaldab paremini kontrollida, et lühiajalise viibimise lubatud perioodi (90 kuni 180 päeva) ei ületataks.

Tänu sellele ei ole vaja enam passi templit lüüa ning kiirendatakse piiriületust ja lihtsustatakse lubatud perioodi ületajate ja identiteedipettuse tuvastamist. Teavet isikule määratud sisenemiskeelu kohta säilitatakse kolm aastat, et vältida tema tagasisaabumist mõne teise piiripunkti kaudu.

Parlament hääletab EP ja nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe heakskiitmist.

 

arutelu: kolmapäeval, 25. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 25. oktoobril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#Bordercontrols #migrationEU

LINGID

Raporti ettepanek

Pressiteade EP ja nõukogu vahel saavutatud kokkuleppe kohta (30-06-2017)

Raportöör Agustín DÍAZ DE MERA (EPP, ES)

Menetlusetapid

EPRSi taustainfo

AV-materjal

 

EP on valmis töötajate lähetamise küsimuses liikmesriikidega läbirääkimisi pidama

Parlament on valmis ELi riikidega lähetatud töötajate direktiivi ajakohastamise osas läbirääkimisi pidama, kui parlamendiliikmed täiskogu istungil EP mandaadi heaks kiidavad.

Lähetatud töötajate direktiivi reformi eesmärk on tagada töötajate parem kaitse ja ettevõtete võrdsed võimalused. EP tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni poolt esitatud seisukohas  rõhutatakse, et sama töö eest samas kohas tuleb töötajaid samaväärselt tasustada.

Peamised muudatusettepanekud puudutavad lähetatud töötajate tasustamist, lähetuste pikkust, kollektiivlepinguid ja agentuuride vahendatud töötajaid.

Kui täiskogu istungil ei esitata vastuväiteid mandaadi heakskiitmisele, võivad parlamendi läbirääkijad alustada nõukoguga läbirääkimisi kohe, kui nõukogu on oma seisukoha vastu võtnud.

 

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

LINGID

Pressiteade hääletuse kohta EP tööhõivekomisjonis (16.10.2017)

Menetlusetapid

Raportöör Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR)

Raportöör Agnes Jongerius (S&D, NL)

EPRSi taustainfo: lähetatud töötajate direktiivi ajakohastamine 

EPRSi taustainfo: lähetatud töötajate direktiiv

Infograafik: lähetatud töötajad

AV-materjal

 

Euroopa Parlamendi president kuulutab välja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja

Neljapäeval kuulutab Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani täiskogu istungil välja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja.

Neljapäeval toimuval esimeeste konverentsi koosolekul valivad parlamendi president ja fraktsioonide juhid lõppvooru jõudnud kandidaatide seast välja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja. Kolm finalisti on:

 • Guatemala inimõiguste kaitsja Aura Lolita Chavez Ixcaquic
 • Venezuela demokraatlik opositsioon
 • Rootsi-Eritrea ajakirjanik Dawit Isaak

President Tajani kuulutab võitja välja neljapäeval kell 12.00.

Sahharovi mõttevabaduse auhind on oma nime saanud vene füüsiku ja Nobeli rahupreemia laureaadi Andrei Dimitrievitš Sahharovi (1921–1989) järgi. Euroopa Parlament pärjab inimõiguste ja põhivabaduste eest seisvad inimesi ja organisatsioone Sahharovi auhinnaga alates 1988. aastast.

Mullu pälvisid Sahharovi auhinna Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar.

#SakharovPrize

LINGID

EP Live

EbS+ (26.10.2017)

Sahharovi auhinna kolm finalisti 

AV-materjal

Sahharovi auhinna veebileht

 

EP teeb ettepaneku glüfosaat 2020. aasta lõpuks järk-järgult turult kõrvaldada ja keelustada

Parlamendiliikmed nõuavad glüfosaadil põhinevate herbitsiidide täielikku keelustamist 2020. aasta detsembriks ja aine kohest kasutamise piiramist.

Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsiooni ettepanekus on parlamendiliikmed vastu Euroopa Komisjoni ettepanekule pikendada vastuolulise herbitsiidi litsentsi kümne aasta võrra, nagu seda soovivad mõned liikmesriigid. Selle asemel peaks EL looma tegevuskava aine järkjärguliseks turult eemaldamiseks, alustades täieliku keelustamisega kodumajapidamistes ja keelustamisega põllumajanduses juhul, kui eksisteerivad bioloogilised alternatiivid.

Resolutsiooni ettepaneku kohaselt tuleks glüfosaadi kasutamine ELis täielikult keelata alates 15. detsembrist 2020.

hääletus: teisipäeval, 24. oktoobril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#glyphosate

LINGID

EPRSi taustainfo

AV-materjal

 

Seksuaalne ahistamine ja kuritarvitamine ELis

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed Hollywoodi filmitööstuses lahvatanud seksuaalse ahistamise skandaali ja üleilmse #MeToo kampaania valguses, kuidas tõhustada ELis võitlust seksuaalse ahistamise vastu.

Parlamendiliikmed pärivad Euroopa Komisjoni esindajalt aru selle kohta, kuidas püütakse ELis seksuaalset vägivalda ära hoida ja ohvreid aidata.

arutelu: teisipäeval, 24. oktoobril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus

 

#MeToo #StopVAW #IstanbulConvention

 

Muud päevakorrapunktid

 • Euroopa Komisjoni 2018. aasta tööprogramm, arutelu teisipäeval
 • Uimastid: psühhoaktiivsete ainete kontrollmeetmete kehtestamine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Orgaaniliste ja ohutumate väetistoodete kasutamine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Metsatulekahjud Hispaanias ja Portugalis, arutelu kolmapäeval
 • Kaubandusläbirääkimised Austraalia ja Uus-Meremaaga, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • ELi rahanduse tulevik, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • ELi 2018. aasta eelarve, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • ELi pikaajaline eelarve, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Rikkumisest teatajate kaitse, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Võitlus ebaseadusliku rände ja inimkaubandusega, kolmapäeval
 • Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine, hääletus neljapäeval
 • ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval