skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/09/2017

EP täiskogu uudiskiri, 11.-14. september 2017, Strasbourg

Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Euroopa Komisjoni presidendiga olukorda ELis, gaasivarustuse tagamine Euroopa Liidus, saastunud kanamunade skandaal: ELi toiduohutuse kiirhoiatussüsteem vajab tõhustamist, toodete ja teenuste ligipääsetavuse parandamine puuetega inimeste jaoks. 

Parlamendiliikmed arutavad Euroopa Komisjoni presidendiga olukorda ELis

Kolmapäeva hommikul toimuval arutelul, mille teemaks on olukord ELis, teevad parlamendiliikmed kokkuvõtte Junckeri komisjoni saavutustest ametiaja esimeses pooles. Samuti arutatakse edasisi samme sellise tugeva ELi loomiseks, mis kaitseb oma kodanikke ning tagab majanduskasvu ja töökohtade loomise.

Jean-Claude Juncker avaldab ootuste kohaselt Euroopa tulevikku puudutavad seisukohad vastavalt varem esitatud viiele stsenaariumile. EP fraktsioonide esimehed esitavad seejärel prioriteedid EL27 jaoks kuni 2019. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimisteni.

Arutelu ja fraktsioonijuhtide avalduste otseülekannet saab vaadata  EP Live  ja  EbS+ vahendusel.

Manuskood veebiväljaannete jaoks:

 

arutelu: kolmapäeval, 13. septembril

menetlus: Euroopa Komisjoni presidendi avaldus

#SOTEU

Viidad:

Interaktiivne leht SOTEU 2017 olukorra kohta ELis 

„Euroopa Liidu tulevik“ – Euroopa Parlamendi prioriteedid

AV materjal: SOTEU 2017

AV materjali arhiiv: SOTEU

EPRS taustainfo

Euroopa Komisjoni valge raamat ELi tuleviku kohta

Olukorrast ELis 2017 – videotutvustus

 

WiFi4EU: tasuta juurdepääs internetile avalikes kohtades

Teisipäeval tuleb lõpphääletusele ELi skeem, mis võimaldab luua enam kui 5 000 traadita interneti võrguühendust avalikes kohtades, nagu haiglad või raamatukogud, ning ELi põhise ühtse autentimissüsteemi.  

 

Tegemist on ELi ühtse digituru pilootplaaniga, mis peaks sillutama teed tasuta interneti viimiseks avalikesse kohtadesse kõikjal Euroopa Liidus.

ELi rahastust tuleb  kasutada „geograafiliselt tasakaalustatult“ kõigis liikmesriikides. Projektid valitakse välja nende esitamise järjekorra alusel.

Spetsiifiliste rahastusallikate üle otsustatakse mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus, kuid kohalikud omavalitsused saavad rahastust taotlema hakata  kohe pärast skeemi käivitumist.

 

arutelu:  teisipäeval, 12. septembril

hääletus:  teisipäeval, 12. septembril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#WiFi4EU

 

Viidad:

Pressiteade institutsioonidevaheliste läbirääkimiste lõpulejõudmise kohta (29.05.2017)

Raportöör Carlos Zorrinho (S&D, PT)

Menetluse dokumendid

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI)

AV materjalid


Gaasivarustuse tagamine Euroopa Liidus

Liikmesriigid, kes seisavad silmitsi gaasitarneprobleemidega, võivad edaspidi loota oma ELi riikidest naabrite abile. EP liikmed ja ministrid jõudsid vastavates reeglites mitteametlikule kokkuleppele, et tugevdada ELi gaasivarustuse kindlust. Arutelu ja hääletus uute reeglite üle toimub teisipäeval.

Kui liikmesriiki tabab gaasivarustuse häire, tuleb tal sellest teistele teada anda. Teavitus käivitab  piiriülese abistamise, millega hoitakse ära varustushäired.

See erakorralise teavitamise määrus on teine parlamenti jõudnud energialiidu seadusandluse dokument. Esimese määruse, mis puudutas ühiseid reegleid liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste energiakokkulepete sõlmimiseks, kiitis parlament heaks märtsis.

 

arutelu: teisipäeval, 12. septembril

hääletus: teisipäeval, 12. septembril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#energyunion

 

Viidad:

Pressiteade institutsioonidevaheliste läbirääkimiste lõpulejõudmise kohta (27.04.2017)

Raportöör Jerzy Buzek (EPP, PL)

Menetluse dokumendid

AV materjalid

 

Saastunud kanamunade skandaal: ELi toiduohutuse kiirhoiatussüsteem vajab tõhustamist 

Seoses  putukamürgiga Fipronil saastunud kanamunade skandaaliga arutavad saadikud teisipäeva hommikul Euroopa Komisjoni ja nõukoguga  toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi toimimise tõhustamist.

Parlamendiliikmed uurivad Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajatelt,  mida on toiduohutuse tagamiseks tehtud, ning arutavad, kuidas tõhustada ELi kiirhoiatussüsteemi ja taastada tarbijate usaldus munatoodete vastu.

Parlamendi põllumajanduskomisjon arutas küsimust 31. augustil. Mitmed saadikud rõhutasid, et ELil on vaja kiirendada toiduohutusalast teabevahetust ja kehtestada reeglite rikkujatele rangemad karistused.

Euroopa Komisjoni teavitati putukatõrjeks mõeldud Fipronili ebaseaduslikust kasutamisest Belgia ja Hollandi linnufarmides ELi kiirhoiatussüsteemi kaudu esimest korda 20. juulil. Miljonid saastunud kanamunad on ELi turult juba eemaldatud.

 

arutelu: teisipäeval, 12. detsembril

menetlus: nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#fipronil

 

Viidad:

 

Pressiteade arutelu kohta EP põllumajanduskomisjonis (31.08.2017)

Videosalvestis arutelust (31.08.2017)

AV materjal

 

Toodete ja teenuste ligipääsetavuse parandamine puuetega inimeste jaoks

 

Neljapäeval hääletavad saadikud ettepanekuid, mille eesmärk on parandada puuetega inimeste juurdepääsu olulistele toodetele ja teenustele.

Euroopa ligipääsetavuse akti ettepanekus sätestatakse ligipääsetavuse nõuded teatud toodetele ja teenustele. Selles nimekirjas on näiteks pangaautomaadid, piletiautomaadid, registreerimisautomaadid, arvutid, riistvara operatsioonisüsteemid, telefonid, telerid, pangateenused ja transporditeenused. Saadikud lisasid nimekirja e-lugerid, makseterminalid, veebisaidid, audiovisuaalmeedia teenuste veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad teenused.

Ettepanekus toodud ligipääsetavuse nõuded kehtivad ka nn „tehiskeskkonna“ jaoks, kus teenuseid pakutakse (sh transporditaristu), juhul kui liikmesriigis sellised nõuded veel ei kehti.

Parlament hääletab oma seisukoha üle, pidades silmas nõukoguga direktiivi lõpliku sõnastuse üle peetavaid läbirääkimisi. Nõukogu ei ole veel oma seisukohta vastu võtnud.

 

arutelu: kolmapäeval, 13. septembril

hääletus: neljapäeval, 14. septembril

menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine

 

#EuropeanAccessibilityAct

 

Viidad:

Raporti projekt

Pressiteade hääletuse kohta EP siseturukomisjonis (25.04.2017)

Raportöör Morten Løkkegaard (ALDE, DK)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Raportööri avaldus

AV materjal

 

Võitlus kliimamuutustega:  metsade süsihappegaasi sidumise toetamine 

Kolmapäeval hääletusele tuleva määruse ettepanekuga soovitakse toetada süsihappegaasi sidumist ELi metsades, et aidata kaasa kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide saavutamisele.

ELi riikides, kus tegeletakse metsaraiega,  tuleb tagada ühtne süsihappegaasi sidumine uute puude istutamise või olemasolevate metsade, karja- ja rohumaade majandamise kaudu. See on vajalik, et aidata kaasa  ELi kasvuhoonegaaside vähendamise pikaajaliste eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe sihtide saavutamisele.

ELi metsad seovad igal aastal süsihappegaasi ligikaudu sellises koguses, mis on võrdväärne 10% ELi kasvuhoonegaaside heitega.

 

arutelu: esmaspäeval, 11.septembril

hääletus: komapäeval, 13. septembril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#LULUCF

 

Viidad:

Määruse ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (11.07.2017)

Raportöör Norbert Lins (EPP, DE)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Euroopa Komisjoni taustainfo

AV materjal

Infograafik

 

Tööd alustab terrorismivastase võitluse erikomisjon

Teisipäeval hääletatakse täiskogu istungil 30-liikmelise terrorismivastase võitluse erikomisjoni liikmeks esitatud parlamendiliikmete nimekirja heakskiitmist. Erikomisjoni esimene istung toimub neljapäeval.

 

Juulis loodud erikomisjoni eesmärk on uurida võimalikke puudujääke terrorismivastast võitlust puudutavas seadusloomes ja ELi riikide vahelises koostöös. Aastase mandaadi jooksul tuleb komisjonil esitada vahearuanne ja lõpparuanne uurimise käigus tuvastatu kohta ning anda soovitused edaspidiseks tegevuseks.

Komisjoni esimees ja aruannete raportöör(id) valitakse esimesel kohtumisel, mis toimub neljapäeval Strasbourgis.

hääletus: teisipäeval, 12. septembril

#counterterrorism ≠TERRcommittee

 

Viidad:

EPRS taustainfo

AV materjal

 

Tuumakatsetused Põhja-Koreas

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed Põhja-Koreas läbi viidud tuuma- ja raketikatsetusi ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga. 

 

Oktoobris 2016 võtsid parlamendiliikmed vastu resolutsiooni, milles mõistsid hukka tuumakatsetused ning kutsusid  Põhja-Koread üles vältima edasisi provokatsioone ja loobuma tuuma- ja raketiprogrammidest.

arutelu: teisipäeval, 12. septembril

menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus

 

Viidad:

Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (27.10.2017)

EP poliitikaosakonna uuring (märts 2017)

EPRS taustainfo: Põhja-Korea vastu suunatud sanktsioonid (juuli 2016)

 

ELi ja Türgi suhete tulevik

Teisipäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Türgi ja ELi suhteid. Saadikud on väljendanud muret õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja meediavabaduse olukorra pärast Türgis.  Vastavasisulist resolutsiooni hääletatakse oktoobri täiskogu istungil.

Juulis vastu võetud resolutsioonis väljendasid saadikud muret Türgi liitumisläbirääkimiste pärast ning kutsusid Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsusi ametlikult üles liitumisläbirääkimisi peatama, kui Türgi põhiseadusreforme muutmata kujul rakendada otsustatakse.

 

arutelu: teisipäeval, 12. septembril

hääletus: oktoobri täiskogu istungjärgul

menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus

#Turkey

 

Viidad:

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta resolutsioon komisjoni 2016. aasta Türgi aruande kohta

Pressiteade Türgi raporti vastuvõtmise kohta (06.07.2017)

Intervjuu raportöör Kati Piriga (S&D, NL)

 

Arutelu Federica Mogheriniga Vahemere rändevoogude piiramise teemal

 

Teisipäeval arutavad saadikud ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga võimalikke meetmeid rändevoogude peatamiseks.

Pärast Balkani rändekoridori sulgemist ja ELi-Türgi kokkulepet on Itaaliast saanud peamine pagulaste ja varjupaigataotlejate saabumiskoht. Itaalia rannikul maabus möödunud aastal 181 436 pagulast ja varjupaigataotlejat, mida on enneolematult palju. Sel aastal on Itaaliasse saabunud 99 742 inimest.

 

Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) andmetel on sel aastal Vahemerd ületada proovides hukkunud 2537 inimest.

Eurobaromeetri küsitluse kohaselt soovib kolm neljandikku eurooplastest, et EL tegeleks rändekriisiga rohkem.

 

arutelu: teisipäeval, 12. septembril

 menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus

#migration #refugees

 

Viidad:

EP pressiteade arutelu kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (12.07.2017)

AV materjal

 

Parlamendiliikmed soovivad rangemat relvaekspordi kontrolli

Liikmesriigid peavad tagama relvaeksporti puudutavate ühiseeskirjade ühtse kohaldamise ning vajadusel tuleks luua ELi tasandi järelevalveasutus, leiavad saadikud.

 

Parlament annab kolmapäeval hääletatavas resolutsioonis hinnangu sellele, kui hästi toimivad liikmesriikide relvaeksporti puudutavad ühiseeskirjad, ning teevad ettepanekud nende parandamiseks.

Resolutsioonis tehakse ettepanek lisada ühiseeskirjadesse uus kriteerium, mis kohustaks liikmesriike hindama ekspordi puhul esinevat korruptsiooniohtu, ja kehtestada mehhanism, mille abil rakendada sanktsioone liikmesriikidele, kes ühiseeskirju ei järgi.

 

arutelu: teisipäeval, 12. septembril

hääletus: kolmapäeval, 13. septembril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#armscontrol

 

Viidad:

Resolutsiooni ettepanek

Raportöör Bodil VALERO (Verts/ALE, SV) 

Sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordikontrolli reguleerivad ühiseeskirjad  

Sõjatehnoloogia ekspordikontrolli rakendamine (mai 2017)

EPRS taustainfo

Menetlusetapid

 

Muud päevakorrapunktid

 • NordStream 2, Euroopa Komisjoni avaldus, neljapäeval
 • Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Dieselgate, arutelu kolmapäeval
 • Lennunduse ETS, arutelu esmaspäeval, hääletus kolmapäeval
 • Ehitiste tuleohutus, arutelu kolmapäeval
 • Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid, hääletus neljapäeval
 • ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Vaalapüük Norras, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Olukord Venezuelas, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Orkaan Irma, Euroopa Komisjoni avaldus, kolmapäeval
 • Programmi „Erasmus+“ tulevik, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendite suurendamine, hääletus kolmapäeval
 • ELi poliitilised suhted Indiaga, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval