skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/02/2017

CETA: Saadikud kiitsid heaks EL - Kanada kaubanduslepingu

Kolmapäeval kiitsid saadikud heaks EL - Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu, mille eesmärgiks on edendada kaubavahetust ja investeeringuid.

CETAELi-Kanada vabakaubandusleping
CETA©Euroopa Parlament

"CETA lepingu heakskiitmisega valisime avatuse ja majanduskasvu ning kõrged standardid, protektsionismi ja stagnatsiooni asemel. Kanada on riik, millega jagame ühiseid väärtusi ja liitlane, kellele võime loota. Üheskoos võime ehitada müüride asemel sildu. CETA on majakaks tulevastele kaubanduslepingutele üle maailma,"  ütles raportöör Artis Pabriks (EPP, LV).

Leping kiideti heaks häältega 408 poolt, 254 vastu, 33 erapooletut.

EL ja Kanada vahelise kaubanduslepinguga eemaldatakse tollitariifid suuremalt osalt kaupadelt. Samuti tagatakse lepinguga paljude toodete sertifikaatide vastastikune tunnustamine. Kanada avab ka oma föderaal- ja munitsipaaltasandi avalike hangete turud. Leping loob Euroopa teenuseosutajatele uued turulepääsu võimalused näiteks sellistes valdkondades nagu merendusteenused või telekommunikatsioon, inseneri- ja keskkonnateenused või raamatupidamisteenused.

Läbirääkimistel tagas EL enam kui 140 Euroopa geograafilise tähise kaitse Kanada turul müüdavatele toiduainetele ja jookidele. Lepingusse on lisatud ka säästva arengu klauslid, et kaitsta keskkonna- ja sotsiaalstandardeid.

Selleks, et leevendada kodanike muret selle pärast, et leping võiks anda liiga palju mõjuvõimu hargmaistele ettevõtetele, tunnistasid nii EL kui Kanada  lepingu preambulis ja  ka lepingule lisatud ühisdeklaratsioonis, et lepingu sätted ei piira riikide õigust avalikus huvis reguleerida, näiteks sellistes valdkondades nagu rahvatervis, ohutus ja keskkonnakaitse.

 

Erandid

Kaubanduslepinguga ei eemaldata tariife avalike teenuste, audiovisuaalteenuste ja transporditeenuste ning mõnede põllumajandustoodete puhul.

 

Läbipaistvam investorite kaitse

Euroopa Parlamendi survel asendati vastuoluline investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanism investeerimiskohtu süsteemiga. Eesmärgiks on tagada riiklik kontroll kohtunike valimisel ja menetluste läbipaistvus.

 

EL-Kanada strateegilise partnerluse leping

Saadikud toetasid samuti EL-Kanada strateegilise partnerluse lepingut. Selle lepingu eesmärk on arendada ELi ja Kanada kahepoolset koostööd välis- ja julgeolekupoliitika, säästva arengu, teadusarenduse ja kultuuri valdkonnas ning   võitluses terrorismi- ja organiseeritud kuritegevusega. Strateegilise partnerluse leping kiideti heaks häältega 506 poolt, 142 vastu, 43 erapooletut.

 

Edasised sammud

Kaubanduslepingut hakatakse kohaldama pärast seda kui lepingupooled on teineteist teavitanud, et kõik vajalikud menetlused on lõpuni viidud. Saadikute ootuste kohaselt võiks see juhtuda alates 1. aprillist 2017. Lepingut kohaldatakse sellest ajast ajutiselt kuni liikmesriikide parlamendid ja piirkondlikud parlamendid on selle ratifitseerinud.

 

Saadikute sõnavõtud enne hääletust:

Artis Pabriks, raportöör (EPP, LV)

Charles Tannock (ECR, UK)

Charles Tannock (AFET) (ECR, UK)

Georgi Pirinski (EMPL) (S&D, BG)

Bart Staes (ENVI) (Greens/EFA, BE)

Cecilia Malmstrom, Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik

Manfred Weber (EPP, DE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Marietje Schaake (ALDE, NL)

Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL)

Yannick Jadot (Greens/EFA, FR)

Tiziana Beghin (EFDD, IT)

Marine Le Pen (ENF, FR)

Konstantinos Papadakis (NI, EL)

 

Taustinfo

EL - Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu läbirääkimised algasid 2009. aasta mais ja lõppesid 2014. aasta septembris. EL ja Kanada allkirjastasid lepingu 30. oktoobril 2016. Aastal 2015 imporditi Kanadast ELi 28,3 miljardi euro väärtuses kaupu ja EList Kanadasse eksporditi 35,2 miljardi euro väärtuses kaupu. Lepingu täielikul rakendumisel suurenevad kaubandusmahud ootuste kohaselt enam kui 20 protsendi võrra.

Menetlus: nõusolekumenetlus

 

Lisainfo

 

Videosalvestis arutelust (15.02.2017)

Videosalvestis pressikonverentsist

EbS+ (15.02.2017)

EL ja Kanada laiaulatuslik majandus ja kaubandusleping

Euroopa Komisjoni infoleht (aprill 2016)

EPRS taustainfo (jaanuar 2017)

Facebook Live intervjuu raportöör Artis Pabriks’iga (EPP, LV)

Raportöör Artis Pabriks (EPP, LV)

Menetlusetapid: CETA

Raportöör Charles Tannock (ECR, UK)

EL ja Kanada strateegilise partnerluse leping