skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/02/2017

Uued reeglid terrorismivastase võitluse tõhustamiseks

Neljapäeval kiitsid saadikud heaks ELi terrorismivastase võitluse raamistiku täiendamise eelnõu, et seista vastu uutele ohtudega nagu nn. välisvõitlejad ja üksikründajad.

Uue direktiiviga kaasajastatakse kehtivat ELi raamistikku terroristlike kuritegudega võitluse tõhustamiseks.

„Peame peatama võimalikud terroriaktide toimepanijad juba enne rünnakuid, selle asemel, et kahetsema seda, et rünnakud on toimunud, ütles raportöör Monika Hohlmeier (EPP, DE). „Oleme saavutanud hea tasakaalu julgeoleku parandamise ja põhiõiguste tagamise vahel, sest julgeolekul ilma põhiõigusteta pole mõtet,“ rõhutas ta.

Direktiivi tekst, mille osas saavutasid EL Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijad kokkuleppe 2016. a. novembris, kiideti heaks häältega 498 poolt, 114 vastu 29 erapooletut.

Vastuvõetud direktiivi alusel täiendatakse terroriakte ettevalmistavate tegevuste nimekirja, mis peavad liikmesriikides olema kriminaliseeritud. Nendeks on:

  • Välisriiki reisimine selleks, et liituda terroriristliku rühmitusega ja/või ELi tagasipöördumine terrorirünnaku toimepanemise eesmärgil
  • Terrorismi eesmärgil värbamine
  • Väljaõppe andmine ja saamine
  • Terroriakti katse või sellele kaasaaitamine
  • Avaliku üleskutse tegemine terrorikuriteo toimepanemisele  või terrorismi ülistamine
  • Terrorismi või terroristlike rühmituste rahastamine

Terrorismiohvrite abistamine

Uude direktiivi on samuti lisatud sätted kohese abi tagamiseks terrorismi ohvritele ja nende peredele. Näiteks peavad EL liikmesriigid tagama valmisoleku  tugiteenuste osutamiseks. Nii peab olema võimalus teada saada,  millisesse haiglasse on kellegi pereliige  viidud.  Samuti tuleb abistada inimestel tagasi kojusõitmist, kui nad sattusid  rünnakuohvriks teist EL liikmesriiki külastades. Abi peaks hõlmama ka meditsiinilist ja psühholoogilist tuge.

Edasised sammud

Liikmesriikidel on direktiivi rakendamiseks 18 kuud pärast selle vastuvõtmist ja avaldamist. Taani suhtes direktiiv ei kehti.

Ühendkuningriik ja Iirimaa, kelle suhtes direktiiv samuti ei kehti, võivad Euroopa Komisjoni teavitada, kui nad soovivad seda  rakendada.

Neljapäeval kiitis parlament heaks ka uued reeglid kontrolli tõhustamiseks ELi välispiiridel.

Taustainfo

Uue direktiiviga asendatakse 2002. aasta EL Nõukogu raamotsus (2002/475/JHA). Eesmärgiks on kaasajastada reegleid, võttes arvesse uusi ohte nagu välisvõitlejad ja üksi rünnakuid korraldada plaanivad nn „üksikud hundid“ või „üksikründajad“. Samuti soovitakse direktiiviga tagada, et liikmesriigid täidavad rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 2178 ja Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokollist.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

Lisainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu