skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/02/2017

Saadikud soovivad uusi robootikat käsitlevaid õigusnorme

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ütlevad saadikud, et kiiresti muutuva robootika valdkonna jaoks on vaja ELi tasandil reegleid, mis paneks paika eetikastandardid ja vastutuse jagamise isejuhtivate autode õnnetuste korral.

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku valdkonna reguleerimiseks, et täielikult, kuid samas ohutult ära kasutada robootika ja tehisintellekti  majanduslik potentsiaal. Nad märgivad, et regulatiivseid standardeid juba plaanitakse mitmetes riikides, ja leiavad, et EL peaks võtma selles valdkonnas  juhtrolli.

Raportöör Mady Delvaux (S&D, LU): “Kuigi mul on hea meel, et parlament võttis vastu robootikat puudutava resolutsiooni, olen pettunud, et ALDE, EPP ja ECR fraktsioonidest koosnev parempoolne koalitsioon keeldus arvestamast võimalike negatiivsete mõjudega tööturul. Nad lükkasid tagasi avatud ja tulevikku vaatava debati ja seega ei arvestanud kodanike muredega.“

Saadikud ütlevad, et uusi seadusloome ettepanekuid on vaja kiiresti, et täpsustada vastutuse küsimust, seda eriti isejuhitavate autode puhul.Nad kutsuvad üles kehtestama  kohustusliku kindlustuse ja looma lisafondi, et tagada kompensatsioon isejuhitavate autodega toimunud õnnetuste ohvritele.

Saadikud kustuvad Euroopa Komisjoni kaaluma pikas perspektiivis robotitele spetsiifilise õigusliku staatuse  andmist, et õnnetuste puhul oleks tagatud  vastutusekandjad. Kiire areng robootika valdkonnas võib kaasa tuua muutused tööturul ja saadikud kutsuvad seetõttu Euroopa Komisjoni üles selliseid trende tähelepanelikult jälgima.

Suurenev robootika kasutamine tõstatab ka eetikaküsimusi, näiteks seoses privaatsuse kaitse ja ohutusega, rõhutavad saadikud. Nad teevad ettepaneku luua vabatahtlik robootika eetikakoodeks disaineritele ja teadlastele.

Saadikud paluvad Euroopa Komisjonil kaaluda ka Euroopa robootika ja tehisintellekti agentuuri loomist, et tagada ametkondadele vajalik tehniline, regulatiivne ja eetiline ekspertiis.

Resolutsioon võeti vastu häältega 396  poolt, 123 vastu, 85 erapooletut. Euroopa Komisjon ei ole kohustatud järgima parlamendi soovitusi, aga peab põhjendama , kui ta seda ei tee.

Lisainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu