skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/04/2019

Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri,Brüssel, 3.-4. aprill 2019

Ted tenders
Ted tenders

Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas toimuvaid hääletusi, arutelu Euroopa tuleviku teemal Rootsi peaministri Stefan Löfveniga, hääletatakse vanemapuhkust puudutavate eeskirjade ettepanekut jpm.    Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi eeskirjade muudatusi, et tõhustada võitlust ebaseaduslike tavadega maanteevedude sektoris ja ajakohastada veokijuhtide puhkeaja eeskirju.

Brexit: Parlament arutab viimaseid arenguid

Parlamendiliikmed arutavad sel nädalal Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas toimuvaid hääletusi ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega kolmapäeval kell 14.00.

Ühendkuningriigi EList lahkumise päevaks on määratud 12. aprill 2019. Ühendkuningriigi parlamendi alamkoda ei kiitnud 29. märtsil toimunud hääletusel heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumise lepingut, mis oleks pikendanud ELi liikmelisust 22. maini 2019. Olukorda arutatakse Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel 10. aprillil. Igasugune väljaastumist puudutav lepe vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.

 

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise päevakord 

ELi Nõukogu briifing

 

Arutelu Euroopa tuleviku teemal Rootsi peaministri Stefan Löfveniga

Kolmapäeval algusega kell 15.15 arutavad parlamendiliikmed Euroopa tuleviku teemal Rootsi peaministri Stefan Löfveniga.

Arutelu peaminister Löfveniga on järjekorras üheksateistkümnes ELi riigi ja valitsusjuhtidega EP täiskogul toimuv  ELi tuleviku teemaline debatt. Kokkuvõtted varasematest aruteludest leiab siit.

 

arutelu: kolmapäeval, 3. aprillil                                                                        

 

Rootsi peaministri Stefan Löfveni veebileht 

 

Lõpphääletus töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva direktiivi üle 

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed vanemapuhkust puudutavate eeskirjade ettepanekut. 

ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi direktiivi osas saavutatud kokkuleppega sätestatakse liikmesriikidele miinimumnõuded nagu 10 päevane isapuhkus, kahekuuline vanemapuhkus, mida ei saa ühelt vanemalt teisele üle kanda ja viiepäevane hooldajapuhkus, mida töötaja saab aastas võtta.

 

arutelu: neljapäeval, 4. aprillil

hääletus: neljapäeval, 4. aprillil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Pressiteade parlamendi ja ELi Nõukogu vahel saavutatud kokkulepe (24.01.2019)

Menetlusdokumendid

Raportöör David Casa (EPP, MT)

EPRS taustainfo: töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv

EPRS taustainfo: vanemapuhkus

Artikkel: Uued reeglid töö- ja eraelu tasakaalu kohta  

Tasuta fotod, video- ja audiomaterjal

 

Maagaas: ELi normide laiendamine kolmandatesse riikidesse viivate ja sealt tulevate gaasi torujuhtmete suhtes

Neljapäeval hääletatakse ELi norme, mille eesmärk on laiendada nende mõju kolmandatest riikidest tulevate gaasi torujuhtmete suhtes ja tagada õiguskindlus investoritele ning võrgukasutajatele.

Gaasidirektiivi muutmises on saavutatud kokkulepe ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel ja sellega soovitakse luua õiglasem ELi gaasiturg tagades, et ELi sisenevatele gaasitorudele rakenduvad samasugused ligipääsu ja läbipaistvusnõuded kui ELi sisestele gaasitorudele.

Gaasitarne infrastruktuuri ettevõtete ja gaasitarnijate suhtes tuleb rakendada omandisuhete eraldamise nõudeid. Edaspidi tuleb eeskirju rakendada ka väljastpoolt ELi tulevate gaasi torujuhtmete suhtes, nagu Nord Stream 2.

Ainult Euroopa Komisjonil on õigus kehtestada erandeid väljastpoolt ELi tulevate uute torujuhtmete suhtes.

arutelu: kolmapäeval, 3. aprillil

hääletus: neljapäeval, 4. aprillil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Pressiteade ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkuleppe kohta

Menetlusdokumendid

EPRS briifing

Euroopa Komisjon: küsimused ja vastused

Raportöör Jerzy Buzek (EPP, PL)

 

Liikuvuspakett: parlament hääletab maanteevedude eeskirjade reformipaketti

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi eeskirjade muudatusi, et tõhustada võitlust ebaseaduslike tavadega maanteevedude sektoris ja ajakohastada veokijuhtide puhkeaja eeskirju.

Selleks, et võimaldada hääletust EP täiskogul, hääletati parlamendi president Antonio Tajani palvel ligi 1200 märtsi täiskogul esitatud muudatusettepanekut kõigepealt läbi EP transpordikomisjoni 2. aprilli kohtumisel.

Ettepanekutega soovitakse tugevdada eeskirjade täitmise tagamist ELi maanteeveoteenuste sektoris, et ühes liikmesriigis asutatud ettevõtted seal ka reaalselt tegutseksid ja oma tegevust juhiksid ning teises liikmesriigis teenuseid osutades selleks ettenähtud piirangutest kinni peaksid.

Samuti soovitakse ajakohastada veokijuhtide puhkeaja eeskirju ja määratleda milliste veoteenuste puhul tuleb rakendada töötajate lähetamise direktiivi norme.

 

arutelu: kolmapäeval, 27 märtsil

hääletus: neljapäeval, 4. aprillil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

 

Liikuvuspakett: raportöörid, briifingud, menetlusdokumendid ja pressiteated

Arutelu EP täiskogul (27.03.2019)

Tasuta fotod, video- ja audiomaterjal

 

Muud päevakorrapunktid

  • Viisavaba liikumine ELi ja Ühendkuningriigi vahel pärast Brexitit, hääletus neljapäeval
  • ELi ja Hiina kaubandussuhted, arutelu kolmapäeval
  • Jäätmekäitluse parandamine, resolutsiooni hääletus neljapäeval
  • ELi eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb puudusi õigusriigi toimimises, hääletus neljapäeval
  • Piirikontrolli ajutine kehtestamine Schengeni ala sisepiiridel, hääletus neljapäeval
  • Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
  • ID-kaartide turvalisuse suurendamine, hääletus neljapäeval
  • Üleeuroopaline personaalne pensionitoode, hääletus neljapäeval