skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/04/2019

Parlamendiliikmed võtsid vastu meetmed töö- ja eraelu paremaks ühildamiseks

EP täiskogu võttis neljapäeval toimunud lõpphääletusel vastu uued isapuhkuse ja mitteülekantava vanemapuhkuse reeglid.

  • Vähemalt 10 tööpäeva haigushüvitise tasemel tasustatud isapuhkust
  • Kahe kuu pikkune mitteülekantav vanemapuhkus
  • Kuni viis päeva hoolduspuhkust
  • Paindlik töökorraldus, sealhulgas kaugtöö

ELi ministritega mitteametlikult kokku lepitud reeglid kehtestavad miinimumnõuded kõigile liikmesriikidele, et suurendada naiste esindatust tööturul ja tugevdada isa või võrdväärse teise vanema rolli perekonnas. See oleks kasulik nii lastele kui ka üldiselt pereelule, peegeldades täpsemini ka ühiskondlikke muutusi ning edendades soolist võrdõiguslikkust.

 

Isa-, vanema- ja hoolduspuhkus

Isa või võrdväärse teise vanema õigus (kui juriidiliselt tunnustatud) vähemalt 10 päeva pikkusele tasustatud isapuhkusele vahetult enne või pärast oma lapse sündi on tagatud haigushüvitise tasemel.

Samuti nähakse reeglitega ette kaks kuud mitteülekantavat vanemapuhkust, mis on individuaalne ning loob sobivad tingimused tasakaalustatumaks hoolduskohustuse jaotamiseks perekonnas.

Liikmesriigid kehtestavad piisava vanemahüvitise suuruse määra mitteülekantavaks vanemapuhkuse perioodiks, arvestades, et vanemapuhkuse kasutamine toob tihti endaga kaasa perekondliku sissetuleku languse ning et kõrgemat palka saav vanem (kelleks on tihti mees) peab olema valmis seda õigust kasutama.

Liikmesriigid peavad võimaldama vähemalt viis päeva hoolduspuhkust töötajatele, kes hooldavad kas raskelt haigeid pereliikmeid või hooldamist vajavaid sugulasi.

Liikmesriigid, mis tagavad igale vanemale vähemalt kuue kuu pikkuse lapsehoolduspuhkuse eest tasu, mis on vähemalt 65% tema netopalgast võivad säilitada sellise süsteemi.

 

Paindlik töökorraldus

Töötavad vanemad ning hooldajad saavad võimaluse taotleda töökorralduse kohandamist, sealhulgas, kui võimalik, kasutada kaugtöö või paindliku graafiku võimalusi.

 

Edasised sammud

Direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast direktiivi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (04.04.2019)

Pressiteade ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe kohta

Menetlusdokumendid

Raportöör: David Casa (EPP, MT)

EPRS briifing: uus töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiiv

Tasuta fotod, video- ja helimaterjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu