skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/12/2019

Eurobaromeeter: inimõiguste kaitse on EL kodanike silmis tähtsaim Euroopa põhiväärtus

Teisipäeval avalikustatud Eurobaromeetri uuringus küsiti, milliste teemadega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema.

Inimõigused, sõnavabadus ja sooline võrdõiguslikkus on vastanute seas kõige olulisemad ELi põhiväärtused
52 protsenti küsitlusele vastanutest peab kliimamuutuseid kõige tähtsamaks keskkonnaprobleemiks
59 protsenti vastanutest toetab oma riigi kuulumist ELi
Teisipäeval avalikustatud Eurobaromeetri uuringus küsiti, milliste teemadega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema.

Igal aastal küsitakse parlamendi sügiseses Eurobaromeetri uuringus kodanikelt, milliste poliitiliste küsimustega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema. Euroopa väärtustest peab kodanike selge enamus tähtsaimaks inimõiguste kaitset (EL keskmine-48%, Eesti-50%), sõnavabadust (EL keskmine-38%, Eesti-48%), soolist võrdõiguslikkust (EL keskmine-38%, Eesti-26%) ja liikmesriikide vahelist solidaarsust (EL keskmine-33%, Eesti-35%).

Kuigi eurooplaste esmatähtsad valdkonnad erinevad liikmesriikide lõikes märkimisväärselt, on kliimamuutused esimest korda prioriteetsete teemade nimekirja tipus. Pea iga kolmas vastaja (32%) peab just võitlust kliimamuutustega ning keskkonna säilitamist kõige olulisemaks teemaks, millega Euroopa Parlament peaks tegelema. Vastanud nimetasid oluliseks ka tegelemist vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega (31%), võitlust terrorismiga (24%) ja töötuse vähendamist (24%).

Eestis peetakse kolmeks kõige tähtsamaks teemaks ELi välispiiride kaitset (26%), võitlust terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega (26%) ja sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse leevendamist (26%).

Noorte kliimaprotestid on toonud aasta jooksul tänavatele miljoneid inimesi Euroopa Liidus ja kogu maailmas. Sügisese Eurobaromeetri uuringu tulemused peegeldavad kodanike suhtumist kliimaküsimustesse. Eurooplaste absoluutne enamus (52%) usub, et kõige olulisemaks probleemiks on kliimamuutused. Järgnevad õhureostus (35%), merereostus (31%), metsade hävitamine (28%) ja jäätmete hulga kasv (28%). Lisaks on ligi kuus Euroopa kodanikku kümnest veendunud, et noorte kliima meeleavaldused on avaldanud otsest mõju kliimapoliitikale nii Euroopa kui ka riigi tasandil.

Eestlased pidasid kõige olulisemaks keskkonnaprobleemiks metsade hävitamist (54%). Sellele järgnes jäätmekasv (44%).


Kuus eurooplast kümnest toetab oma riigi kuulumist Euroopa Liitu

Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetab ligi kuus eurooplast kümnest (59%) oma riigi kuulumist Euroopa Liitu. Eestis toetab EL liikmelisust 70%. Oktoobris teostatud uuringu tulemused näitavad, et kodanike rahulolu ELi demokraatia toimimisega on tõusnud. ELi demokraatia toimimisega on rahul 52 protsenti eurooplastest ja 54 protsenti eestlastest. Küsitlusele vastanud rõhutasid, et valimisaktiivsuse tõus Euroopa Parlamendi valimistel mais mõjutas positiivselt nende suhtumist ELi demokraatia toimimisse.

Euroopa kodanikud soovivad, et Euroopa Parlamendil oleks tähtsam roll – 58 protsenti vastanutest ELis keskmiselt ja 45 protsenti Eesti kodanikest soovib tulevikus näha mõjukamat Euroopa Parlamenti. Viimati oli kodanike toetus Euroopa Parlamendi mõju kasvule sama kõrge 2007. aastal.


Teave Euroopa Liidu kohta

Eurobaromeeter pakub võimalust heita ka pilk sellele, millist infot soovivad kodanikud Euroopa Liidu kohta saada ning kuidas sooviksid nad osaleda ELi poliitika kujundamises. Kokku kolm neljandikku (77%) eurooplastest soovib saada rohkem teavet Euroopa institutsioonide kohta. Kõige asjakohasemaks nimetasid eurooplased teavet EL õigusloome konkreetse mõju kohta kohalikul ja riiklikul tasandil ning infot Euroopa Parlamendi töö kohta.

Lisateave
 
Parlameeter 2019
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit
(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
 
Philipp SCHULMEISTER
Head of Public Opinion Monitoring Unit
(+32) 2 28 41 381 (BXL)
(+ 33) 3 881 73515 (STR)
philipp.schulmeister@europarl.europa.eu

Teisipäeval avalikustatud Eurobaromeetri uuringus küsiti, milliste teemadega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema.

Inimõigused, sõnavabadus ja sooline võrdõiguslikkus on vastanute seas kõige olulisemad ELi põhiväärtused
52 protsenti küsitlusele vastanutest peab kliimamuutuseid kõige tähtsamaks keskkonnaprobleemiks
59 protsenti vastanutest toetab oma riigi kuulumist ELi
Teisipäeval avalikustatud Eurobaromeetri uuringus küsiti, milliste teemadega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema.

Igal aastal küsitakse parlamendi sügiseses Eurobaromeetri uuringus kodanikelt, milliste poliitiliste küsimustega peaks Euroopa Parlament esmajoones tegelema. Euroopa väärtustest peab kodanike selge enamus tähtsaimaks inimõiguste kaitset (EL keskmine-48%, Eesti-50%), sõnavabadust (EL keskmine-38%, Eesti-48%), soolist võrdõiguslikkust (EL keskmine-38%, Eesti-26%) ja liikmesriikide vahelist solidaarsust (EL keskmine-33%, Eesti-35%).

Kuigi eurooplaste esmatähtsad valdkonnad erinevad liikmesriikide lõikes märkimisväärselt, on kliimamuutused esimest korda prioriteetsete teemade nimekirja tipus. Pea iga kolmas vastaja (32%) peab just võitlust kliimamuutustega ning keskkonna säilitamist kõige olulisemaks teemaks, millega Euroopa Parlament peaks tegelema. Vastanud nimetasid oluliseks ka tegelemist vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega (31%), võitlust terrorismiga (24%) ja töötuse vähendamist (24%).

Eestis peetakse kolmeks kõige tähtsamaks teemaks ELi välispiiride kaitset (26%), võitlust terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega (26%) ja sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse leevendamist (26%).

Noorte kliimaprotestid on toonud aasta jooksul tänavatele miljoneid inimesi Euroopa Liidus ja kogu maailmas. Sügisese Eurobaromeetri uuringu tulemused peegeldavad kodanike suhtumist kliimaküsimustesse. Eurooplaste absoluutne enamus (52%) usub, et kõige olulisemaks probleemiks on kliimamuutused. Järgnevad õhureostus (35%), merereostus (31%), metsade hävitamine (28%) ja jäätmete hulga kasv (28%). Lisaks on ligi kuus Euroopa kodanikku kümnest veendunud, et noorte kliima meeleavaldused on avaldanud otsest mõju kliimapoliitikale nii Euroopa kui ka riigi tasandil.

Eestlased pidasid kõige olulisemaks keskkonnaprobleemiks metsade hävitamist (54%). Sellele järgnes jäätmekasv (44%).


Kuus eurooplast kümnest toetab oma riigi kuulumist Euroopa Liitu

Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetab ligi kuus eurooplast kümnest (59%) oma riigi kuulumist Euroopa Liitu. Eestis toetab EL liikmelisust 70%. Oktoobris teostatud uuringu tulemused näitavad, et kodanike rahulolu ELi demokraatia toimimisega on tõusnud. ELi demokraatia toimimisega on rahul 52 protsenti eurooplastest ja 54 protsenti eestlastest. Küsitlusele vastanud rõhutasid, et valimisaktiivsuse tõus Euroopa Parlamendi valimistel mais mõjutas positiivselt nende suhtumist ELi demokraatia toimimisse.

Euroopa kodanikud soovivad, et Euroopa Parlamendil oleks tähtsam roll – 58 protsenti vastanutest ELis keskmiselt ja 45 protsenti Eesti kodanikest soovib tulevikus näha mõjukamat Euroopa Parlamenti. Viimati oli kodanike toetus Euroopa Parlamendi mõju kasvule sama kõrge 2007. aastal.


Teave Euroopa Liidu kohta

Eurobaromeeter pakub võimalust heita ka pilk sellele, millist infot soovivad kodanikud Euroopa Liidu kohta saada ning kuidas sooviksid nad osaleda ELi poliitika kujundamises. Kokku kolm neljandikku (77%) eurooplastest soovib saada rohkem teavet Euroopa institutsioonide kohta. Kõige asjakohasemaks nimetasid eurooplased teavet EL õigusloome konkreetse mõju kohta kohalikul ja riiklikul tasandil ning infot Euroopa Parlamendi töö kohta.

Lisateave
 
Parlameeter 2019
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit
(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
 
Philipp SCHULMEISTER
Head of Public Opinion Monitoring Unit
(+32) 2 28 41 381 (BXL)
(+ 33) 3 881 73515 (STR)
philipp.schulmeister@europarl.europa.eu