skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/03/2019

Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri, 11.-14. märts 2019

Päevakorras: Arutelu Euroopa tuleviku teemal Slovakkia peaministri Peter Pellegriniga, parlamendiliikmed arutavad 21.-22. märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumise teemasid, parlamendiliikmed hääletavad meetmeid kokkuleppeta Brexiti mõju vähendamiseks, võitlus kliimamuutustega: ELi tegevuskava aastani 2050, küberjulgeolek: meetmed Hiinast tuleneva infotehnoloogia ohu leevendamiseks, võitlus vaenuliku propagandaga enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi

(C) European Union 2011 PE-EP

Arutelu Euroopa tuleviku teemal Slovakkia paministri Peter Pellegriniga 

Teisipäeval algusega kell 10.00 arutab Slovakkia peaminister Peter Pellegrini parlamendisaadikutega Euroopa tuleviku teemal. 

 

Arutelu on järjekorras kaheksateistkümnes Euroopa tuleviku teemal Parlamendi täiskogul  ELi riigi- ja valitsusjuhtidega toimuv debatt. Kokkuvõtteid eelmiste arutelude kohta leiab siit.

Pressikonverents peaminister Pellegrini ja EP president Antonio Tajaniga toimub kell 12.30 parlamendi protokolliruumi ees.

 

Peaminister Peter Pellegrini veebileht

 

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal 

 

Parlamendiliikmed arutavad 21.-22. märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumise teemasid 

Kolmapäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed ELi Nõukogu Rumeenia eesistumise ja Euroopa Komisjoni esindajatega märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumise prioriteete.

 

Kevadine ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine keskendub tavaliselt tööhõive, majandus- ja konkurentsivõime teemadele.

ELi juhid arutavad samuti ELi pikaajalist kliimamuutustega võitlemise strateegiat, välisküsimusi (sealhulgas EL-Hiina tippkohtumist 9. aprillil) ja võimalusi desinformatsiooniga võitlemiseks.

Arutelul avaldavad parlamendiliikmed suure tõenäosusega arvamust ka Ühendkuningriigi alamkojas 12. märtsil toimuva Brexiti kokkuleppe hääletuse tulemuse kohta. 

 

Euroopa Ülemkogu 21.-22. märtsi kohtumise päevakord 

 

Parlamendiliikmed hääletavad meetmeid kokkuleppeta Brexiti mõju vähendamiseks

Parlament hääletab kolmapäeval meetmeid, mille eesmärk on vähendada häireid, mis kokkuleppeta Brexit põhjustaks lennundus-, maanteetranspordi ja kalandussektoris, sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja Erasmus programmi läbiviimisel. 

 

Need meetmed ei dubleeri ELi liikmelisusest tulenevaid eeliseid ega väljaastumislepinguga ettenähtud üleminekuperioodi tingimusi. Meetmed on ajutised ja EL võtab need vastu ühepoolselt, eeldusel et ka Ühendkuningriik võtab vastu sarnased meetmed.

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Võitlus kliimamuutustega: ELi tegevuskava aastani 2050 

Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega ELi pikaajalisi kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke.

 

Arutelu keskendub Euroopa Komisjoni teatises toodud poliitikastsenaariumitele Pariisi kliimakokkuleppe rakendamiseks. Parlamendiliikmed esitavad oma soovitused neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

 

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (20.02.2019)

EPRS taustainfo

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal 

 

Küberjulgeolek: meetmed Hiinast tuleneva infotehnoloogia ohu leevendamiseks

Teisipäeval hääletab parlament resolutsiooni julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohalolekuga ELis ja küberturvalisust käsitleva õigusakti ettepanekut. 

 

Hiina järjest suurem tehnoloogiline kohalolek ELis on suur julgeolekuoht ja nõuab kiiret tegutsemist ELi tasandil, ütlevad parlamendiliikmed resolutsiooni ettepanekus, mis tuleb hääletusele teisipäeval.

Parlamendiliikmed hääletavad teisipäeval samuti ELi küberturvalisust käsitlevat õigusakti, millega luuakse toodete ja teenuste küberturvalisuse sertifitseerimise süsteem ning pikendatakse ELi  Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) mandaati ja suurendatakse vahendeid ameti ülesannete täitmiseks. 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse loomise ettepanekut.

 

Menetlusdokumendid: küberturvalisust käsitlev õigusakt

Menetlusdokumendid: Hiina tehnoloogilise kohalolekuga seotud julgeolekuoht

Menetlusdokumendid: küberturvalisuse keskuse loomine

EPRS taustainfo: küberturvalisust käsitlev õigusakt

EPRS taustainfo: küberrünnakud

EPRS taustainfo: küberturvalisuse keskus

 

Võitlus vaenuliku propagandaga enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi

Parlamendiliikmed hääletavad ettepanekuid, mille eesmärk on võidelda Euroopa suhtes vaenuliku propaganda levitamise vastu.

 

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille alusel on võimalik määrata rahalisi karistusi üle-Euroopalistele erakondadele juhul kui nad teadlikult rikkuvad andmekaitse eeskirju.

Facebook / Cambridge Analytica juhtum ja teised sarnased on näidanud kuidas isikuandmete kuritarvitamine võib kahjustada demokraatia toimimist. Hääletusele tulevate eeskirjade osas on juba kokkulepe ELi Nõukoguga ja need jõustuvad enne Euroopa Parlamendi valimisi.

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed resolutsiooni, milles tehakse kokkuvõtteid ELi pingutustest võitluses ELi vastu suunatud propagandaga. Resolutsiooni ettepanekus mõistetakse hukka järjest agressiivsemat katsed Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea poolt mõjutada demokraatlike Euroopa riikide normatiivseid aluseid ja põhimõtteid.

Pressikonverents raportöör Anna Fotygaga toimub kolmapäeval kell 14.00

 

Menetlusdokumendid: rahalised karistused üle-Euroopalistele erakondadele andmekaitse eeskirjade rikkumiste puhul

Menetlusdokumendid: võitlus ELi vastu suunatud propagandaga

Intervjuu raportöör Anna Forygaga

 

Parliament võtab vastu oma seisukoha ELi tulevaste suhete kohta Venemaaga 

EL peab olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone juhul kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist, leiavad parlamendiliikmed teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

 

Parlamendiliikmed soovivad, et EL vaataks üle partnerlus- ja koostöölepingu ja piiraks koostööd Venemaaga valdkondades nagu võitlus terrorismi ja kliimamuutustega.

 

Lähedasemad suhted on võimalikud vaid juhul kui Venemaa rakendab täielikult Minski kokkulepped sõja lõpetamiseks Ida-Ukrainas ja järgib rahvusvahelist õigust.

Kuni seda pole juhtunud peab EL olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone. Sanktsioonid peaksid olema proportsionaalsed Venemaalt pärinevate ohtudega.

 

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (04.02.2019)

Menetlusdokumendid

Intervjuu raportöör Sandra Kalnietega

 

Parlament otsustab, kas toetada ELi ja USA kaubandusläbirääkimiste alustamist

Neljapäeval toimuval hääletusel otsustavad parlamendiliikmed kas toetada ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamist.

Läbirääkimiste alustamine on Euroopa kodanike ja ettevõtete huvides, kuna see vähendaks pingeid ELi ja USA kaubandussuhtetes, ütlevad EP kaubanduskomisjoni liikmed resolutsiooni ettepanekus.

Nad soovitavad alustada läbirääkimisi vastavalt Euroopa Komisjoni poolt esitatud mandaadile tööstustoodete tollitariifide vastavushinnangu tunnustamise valdkonnas. Samas peab kaubanduslepingu sõlmimine olema seatud sõltuvusse terase ja alumiiniumi ning autotööstuse toodetele kehtestatud tariifide tühistamisega.

 

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (19.02.2019)

Raportöör Bernd Lange (S&D, DE)

 

Muud päevakorrapunktid 

 • EL-Türgi suhted, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Teabevahetuse tõhustamine kolmandate riikide kriminaalkaristusega isikute kohta, arutelu teisipäeval hääletus kolmapäeval
 • Õhu puhtuse standardite rakendamine ELis, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Euroopa kodanikualgatus, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Viivisnõuete kahju miinimumkate, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Rahapesuvastane võitlus: kolmandate riikide ELi must nimekiri, arutelu teisipäeval, hääletus neljapäeval
 • Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ja Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine, hääletus neljapäeval
 • Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim, arutelu teisipäeval, hääletus neljapäeval
 • Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded, hääletus kolmapäeval
 • Olukord Nicaraguas, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumised, arutelu ja resolutsioonide hääletused neljapäeval