skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/03/2019

Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri, 25.-28. märts 2019

Päevakorras: Digiajastu autoriõiguse eeskirjade lõpphääletus, parlament hääletab ühekordselt kasutatavate plastesemete keelustamist, parlament hääletab sõidukite CO2 heite vähendamise sihtmäärasid, parlament hääletab ettepanekut lõpetada kellakeeramine kevadel ja sügisel

Digiajastu autoriõiguse eeskirjade lõpphääletus

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkulepet autoriõiguse normide muutmise kohta, et kohandada need sobivaks digiajastule.

Kolm aastat kestnud läbirääkimiste tulemusel saavutatud kokkuleppe eesmärk on panna paika digitaalajastule sobilikud autoriõiguse eeskirjad. Uued sätted tugevdavad loovisikute ja ajalehetoimetuste positsiooni läbirääkimistel internetiplatvormidega nagu Youtube ja uudiste agregaatoritega nagu Google News ja Facebook. Mitmete uute sätete eesmärk on tagada, et internetis ei piirata ka edaspidi arvamus- ja mõttevabadust.

Uute eeskirjadega soovitakse  tagada, et autoriõiguse normidega kaitstud materjale saaks lihtsamini kasutada andmekaevandamist kasutava  teadustöö tegemisel, eemaldades nii olulise piduri Euroopa teadlaste konkurentsivõimele.

 

arutelu: teisipäeval, 26. märtsil

hääletus: teisipäeval, 26. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

pressikonverents: teisipäeval, 26. märtsil kell 15.00

Pressiteade kokkuleppe kohta Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel (13.02.2019) 

Raportöör Axel Voss (EPP, DE)

Menetlusdokumendid

Küsimused ja vastused autoriõiguse direktiivi muutmise kohta

Taustainfo autorikaitse direktiivi kohta

Euroopa Komisjoni teabeleht autoriõiguse normide kohta saavutatud kokkuleppe kohta

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Parlament hääletab ühekordselt kasutatavate plastesemete keelustamist 

Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekut keelustada teatud plastikesemed nagu plastikust taldrikud, kõrred, noad ja kahvlid. 

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel kokku lepitud teksti kohaselt seatakse plastpudelite kokku kogumise eesmärgiks 90 protsenti  aastaks 2029. 2025. aastaks peavad kõik plastpudelid olema 25 protsendi ulatuses (ja aastaks 2030 30 protsendi ulatuses) valmistatud ringlussevõetud plastist.

Samuti kehtestatakse laiendatud tootjavastutus tubakatootjatele.  Laiendatud tootjavastutuse süsteem kehtestakase ka kalapüügivahendite tootjatele, et tagada tootjate vastutus merel kaduma läinud võrkude kokku kogumise eest.

Meetme eesmärk on kehtestada uued ranged piirangud teatavatele ühekordsetele plasttoodetele, et kaitsta keskkonda ja vähendada mereprügi. Euroopa Komisjoni andmetel moodustavad  plastjäätmed 80 protsenti mereprügist.

 

arutelu: kolmapäeval, 27. märtsil

hääletus: kolmapäeval, 27. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Esialgne kokkulepe EP ja ELi Nõukogu vahel

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (22.01.2019)

Raportöör Frédérique Ries (ALDE, BE)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo: ühekordselt kasutatavad plastesemed; merereostuse vähendamine

Tasuta foto-, video- ja helimaterjal

 

Parlament hääletab sõidukite CO2 heite vähendamise sihtmäärasid 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed sõiduautode ja kaubikute CO2 heite vähendamise 2030. aasta sihtmäärade ettepanekut.

ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel uute eeskirjade kohta saavutatud kokkuleppe kohaselt sätestatakse sõiduautode kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgiks 37,5 protsenti 2030 aastaks. Kaubikute CO2 heite vähendamise sihtmääraks sätestatakse 31 protsenti.

Saavutatud kokkuleppe kohaselt peaks tootjad, kelle puhul keskmine CO2-heide ületab lubatud iga-aastast normi, tasuma ülemäärase heite maksu. Aastaks 2023 peab Euroopa Komisjon andma hinnangu, kas sellisest maksust laekuv summa tuleks kasutada null-heitega mobiilsuse edendamiseks ja autotööstuse töötajate oskuste arendamiseks.

arutelu: teisipäeval, 26. märtsil

hääletus: kolmapäeval, 27. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe esialgne tekst

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (22.01.2019)

Raportöör Miriam Dalli (S&D, MT)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo: uute sõiduautode ja kaubikute CO2 standardid

EP uuring: 2020. aasta järgsed CO2 heite standardid

Tasuta foto-, video- ja helimaterjal

 

Parlament hääletab ettepanekut lõpetada kellakeeramine kevadel ja sügisel

Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekut lõpetada märtsis suveajale ja oktoobris talveajale üleminek aastast 2021.

 

ELi riigid, mis otsustavad jääda alaliselt suveaega, peaksid viimast korda kella keerama 2021. aasta märtsi viimasel pühapäeval, öeldakse EP transpordikomisjoni esitatud raportis. Talveaega eelistavad riigid peaksid kella keerama viimast korda 2021. aasta oktoobri viimasel pühapäeval.

Selleks, et vältida häireid siseturu toimimisel, peaksid liikmesriigid koostööd tegema, et koordineerida omavahel viimast suve- ja talveajale üleminekut.

Möödunud aasta veebruaris  võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kutsus Euroopa Komisjoni üles “põhjalikult hindama” kehtivat suveaja korra direktiivi ja vajaduse korral esitama ettepaneku selle läbivaatamiseks.

Euroopa Komisjoni korraldatud avalikus konsultatsioonis osales ligi 4,6 miljonit kodanikku, kellest 84 protsenti toetas kellakeeramise lõpetamist. Sellest johtuvalt  esitas  komisjon  seejärel vastava ettepaneku, mille osas peavad nüüd Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu kokkuleppele jõudma.

 

arutelu: esmaspäeval, 25. märtsil

hääletus: teisipäeval, 26. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine 

Pressiteade hääletuse kohta EP transpordikomisjonis (04.03.2019)

Raportöör Marita Ulvskog (S&D, SE)

Menetlusdokumendid

EPRS taustainfo

Tasuta foto-, video- ja helimaterjal

 

Parlament hääletab ettepanekuid puhtama ja tarbijasõbralikuma ELi elektrituru edendamiseks

Teisipäeval hääletab parlament eeskirju, mille eesmärk on  suurendada konkurentsi Euroopa elektriturul, et muuta see tarbijakesksemaks ning aidata kaasa puhtale energiale üleminekule.

Uute eeskirjade abil soovitakse vähendada tõkkeid piiriüleses elektrikaubanduses ja lihtsustada taastuvenergiaga kauplemist. et aidata kaasa ELi taastuvenergia 2030. aasta eesmärgi saavutamisele.

Uute sätetega võimaldatakse samuti tarbijatel tasuta elektritarnijaid vahetada ja parandatakse ligipääsu nutikatele arvestitele ning suurendatakse elektrienergia sektori võimet tulla toime elektrivarustusprobleemidega.

 

arutelu: esmaspäeval, 25. märtsil

hääletus: teisipäeval, 26. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

Pressiteade hääletuse kohta EP tööstuskomisjonis

Menetlusdokumendid: elektrienergia siseturu määrus

Menetlusdokumendid: elektrienergia siseturu ühiseeskirjad

Menetlusdokumendid: elektrisektori ohuvalmidus

Menetlusdokumendid: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

 

 

Parlament hääletab finants- ja maksukuritegudega võitlemise ettepanekuid

Teisipäeval hääletab parlament  maksu- ja finantskuritegudega võitlemise tõhustamise raportit.  

Finantskuritegusid ja maksudest kõrvalehoidumist käsitlev Euroopa Parlamendi erikomisjon koostas aasta kestnud töö tulemusena 70-leheküljelise raporti, milles kutsutakse üles parandama koostööd riiklike asutuste vahel kõigis makse ja finantsvaldkonda puudutavates küsimustes, esitama seadusandlikke ettepanekuid kuritegudega võitlemise tõhustamiseks ja looma uusi ameteid nagu ELi finantspolitsei ja ELi rahapesu vastane järelevalveamet.

Raportis nimetatakse seitset ELi riiki: Belgiat, Küprost, Ungarit, Iirimaad, Luksemburgi, Maltat ja  Hollandit, kui potentsiaalset maksuparadiisina tegutsevat riiki ja kutsutakse üles lõpetama kuldviisade süsteeme.

Erikomisjon loodi 2018. aasta märtsis seoses Luxleaks, Panama paberite ja Paradiisi paberite paljastustega. Erikomisjoni töö käigus toimus 18 avalikku kuulamist, ja 10 arutelu ELi rahandusministrite ja Euroopa Komisjoni volinikega ning komisjoni liikmed käisid neljal ametlikul uurimismissioonil: Ameerika Ühendriikides, Mani saarel, Taanis, Eestis ja Lätis.

 

arutelu: esmaspäeval, 25. märtsil

hääletus: teisipäeval, 26. märtsil

menetlus: resolutsioon

pressikonverents: teisipäeval, kell 15.30

 

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta TAX3 komisjonis (27.02.2019)

Raportöör Luděk Niedermayer (EPP, CZ)

Rapporteur Jeppe Kofod (S&D, DK)

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, video- ja helimaterjal

 

Parlament hääletab transpordisektori eeskirjade reformi ettepanekuid

Kolmapäeval arutavad ja hääletavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille eesmärk on tõhustada võitlust ebaseaduslike tavadega maanteetranspordi sektoris ja kaasajastada veokijuhtide puhkeaja eeskirju.

Ettepanekutega soovitakse tugevdada eeskirjade täitmise tagamist ELi veoteenuste sektoris, et ühes liikmesriigis asutatud ettevõtted seal ka reaalselt tegutseksid ja oma tegevust juhiksid ning teises liikmesriigis teenuseid osutades selleks ettenähtud piirangutekst kinni peaksid.

Ettepanekutega täpsustatakse samuti, millise veotegevuse puhul tuleb kinni pidada lähetatud töötajate eeskirjadest ning kaasajastatakse kehtivaid veokijuhtide puhkeaja eeskirju.

 

arutelu: kolmapäeval, 27. märtsil

hääletus: kolmapäeval, 27. märtsil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

Liikuvuspakett: raportöörid, menetlusdokumendid ja pressiteated 

Tasuta foto-, video- ja helimaterjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused, arutelu kolmapäeval
 • Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud, raporti hääletus teisipäeval
 • Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, raporti hääletus kolmapäeval
 • aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine , hääletus teisipäeval
 • Dieselgate’i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Olmevee kvaliteet, raporti hääletus neljapäeval
 • Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks, raporti hääletus neljapäeval
 • Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond, raporti hääletus kolmapäeval
 • Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, raporti hääletus neljapäeval
 • ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“, raporti hääletus neljapäeval
 • Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine, arutelu teisipäeval

          Olukord Alžeerias, arutelu teisipäeval