skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
27/03/2019

Maksukuriteod: Parlamendiliikmed kutsuvad üles looma Euroopa finantspolitsei ja rahapesu andmebüroo

Teisipäeval võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ettepanekutega maksueeskirjade reformimiseks ja võitluseks finantskuritegudega.

RahapesuKolmapäeval andis parlament toetuse eelnõule, mille kohaselt tuleb teave ettevõtete tegelike kasusaavate omanike kohta kanda ELi liikmesriikide registritesse ja peab olema kättesaadav ametiasutustele ja isikutele, kellel on
Rahapesu

Soovitused, mis võeti vastu 505 poolthäälega (63 vastu ja 87 erapooletut), valmistas ette finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev parlamendi erikomisjon (TAX3).

 

Resolutsioonis kutsub parlament üles parandama koostööd riiklike asutuste vahel kõigis makse ja finantsvaldkonda puudutavates küsimustes ja esitama  vajalikud seadusandlikud ettepanekud kuritegudega võitlemise tõhustamiseks. 

 

Euroopa Komisjonil palutakse samuti koheselt hakata ette valmistama ettepanekut uurimissuutlikkusega Euroopa finantspolitsei ja ELi rahapesu andmebüroo loomiseks.

 

Parlamendiliikmed leiavad, et liikmesriikides puudub poliitiline tahe võidelda jõuliselt maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu. Nad rõhutavad, et seitsme liikmesriigi (Belgia, Küpros, Ungari, Iirimaa, Luksemburg, Malta ja Madalmaad) välismaiste otseinvesteeringute sisse- ja väljavoolu osakaal SKPst on ainult väikeses osas seletatav nendes liikmesriikides toimuva tegeliku majandustegevusega ja nad hõlbustavad agressiivset maksuplaneerimist.

 

Liikmesriike kutsutakse üles kaotama investeeringute eest kodakondsuse või residentsuse andmine ja juhitakse tähelepanu nõrga hoolsuskohustusega kodakondsuse või residentsuse andmise kordadele Maltal ja Küprosel.

Samuti taunivad  parlamendiliikmed asjaolu, et mitmed Euroopa pangad, sealhulgas Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. ja Turkiye Garanti Bankasi A.S. Hollandi üksus on seotud Venemaa ”Troika Laundromati” rahapesu juhtumiga.

 

Nn vilepuhujad täidavad ühiskonnas demokraatia tugevdamises, korruptsiooni- ja muu raske kuritegevuse või ebaseadusliku tegevuse vastases võitluses tähtsat osa, kordavad parlamendiliikmed ja nõuavad rikkumistest teatajate ja uurivate ajakirjanike kaitse tõhustamist ning  ELi fondi loomist uurivate ajakirjanike abistamiseks.

 

Taust

 

Erikomisjon loodi 2018. aasta märtsis seoses Luxleaks, Panama paberite ja Paradiisi paberite paljastustega. Komisjoni töö käigus toimus 18 avalikku kuulamist, ja 10 arutelu ELi rahandusministrite ja Euroopa Komisjoni volinikega ning komisjoni liikmed käisid neljal ametlikul uurimismissioonil: Ameerika Ühendriikides, Mani saarel, Taanis, Eestis ja Lätis.

Lisateave:

Vastuvõetud tekst (26.03.2019) 

Videosalvestis arutelust (25.03.2019) 

TAX3 esimees Petr Ježek 

Raportöör Luděk Niedermayer (EPP, CZ) 

Raportöör Jeppe Kofod (S&D, DK)

TAX3 komisjoni veebileht

Menetlusdokumendid

AV materjalid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu