skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/11/2019

Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri — Strasbourg 25.—28. november 2019

Päevakorras: 2019.–2024. aasta Euroopa Komisjoni valimine, kliimakriis: Parlament nõuab kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks, filmiauhinna LUX 2019. aasta auhinnatseremoonia, Oleg Sentsovile Sahharovi auhinna üleandmise tseremoonia

(C) European Union 2011 PE-EP

Päevakord

Jälgi täiskogu istungi otseülekannet (EbS+)

EuroparlTV

Pressikonverentsid ja muud üritused

EP multimeedia veebisait

EP Newshub

 

 

2019.–2024. aasta Euroopa Komisjoni valimine

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed volinike kolleegiumi üle. Enne hääletust tutvustab ametisseastuv Euroopa Komisjoni president von der Leyen oma meeskonda ja programmi.

Parlamendi esimeeste konverents (st president David Sassoli ja fraktsioonide juhid) kuulutas volinike kuulamiste protsessi lõppenuks neljapäeval, 21. novembril. Volinikukandidaatide kuulamised toimusid EP komisjonides 30. septembrist 8. oktoobrini ja 14. novembril.

Parlament kiidab ametisseastuva presidendi ja ELi nõukogu esitatud kandidaatide nimekirja heaks (või lükkab selle tagasi) lihthäälteenamusega nimelise hääletuse teel kolmapäeval kell 12.00.

Hääletus toimub pärast seda, kui Euroopa Komisjoni ametisseastuv president von der Leyen tutvustab oma meeskonda ja programmi ning sellele järgnevat arutelu Euroopa Parlamendi liikmetega.

Kui uus Euroopa Komisjon osutub valituks, alustab ta ametlikult oma ülesannete täitmist 1. detsembril 2019.

Pressikonverents Parlamendi presidendi David Sassoli ja ametisseastuva Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga toimub kolmapäeval kell 13.30

 

arutelu: kolmapäev, 27. november         

hääletus: kolmapäev, 27. november

 

Volinikukandidaatide kuulamiste veebileht

Menetlustoimik

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuses „Euroopa Komisjoni parlamentaarne kontroll: Asutamislepingu sätete rakendamine“

Euroopa Parlamendi kodukord – artikkel 125:Euroopa Komisjoni valimine

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

2019 – volinikukandidaatide kuulamised

 

 

Kliimakriis: Parlament nõuab kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks

Teisipäeval hääletatavas resolutsiooni eelnõus rõhutavad parlamendiliikmed, et EL peaks võtma ÜRO kliimakonverentsil kohustuse viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nullini.

Enne 2.–13. detsembril Madridis toimuvat ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP 25)  arutavad Euroopa Parlamendi liikmed esmaspäeval resolutsiooni, milles kutsutakse ELi üles esitama strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks ja kliimakriisi teemal. Kahte resolutsiooni hääletatakse neljapäeval.

COP25 teemalise resolutsiooni eelnõus nõutakse, et Euroopa Komisjoni ametisseastuva presidendi Ursula von der Leyeni väljakuulutatud Euroopa roheline kokkulepe sisaldaks eesmärki vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 55 %, et saavutada 2050. aastaks oma kliimaneutraalsuse eesmärk.

Euroopa Parlamendi delegatsioon osaleb 9.–14. detsembril Madridis toimuval COP25 konverentsil.

 

arutelu: esmaspäeval, 25. november

hääletus: neljapäeval, 28. november

 

Menetlustoimik

ÜRO COP25 veebisait

Pressiteade pärast keskkonnakomisjoni hääletust (06.11.2019)

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgust

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

Filmiauhinna LUX 2019. aasta auhinnatseremoonia

 

Euroopa Parlamendi president David Sassoli teeb kolmapäeva kell 13.00 Strasbourgis teatavaks 2019. aasta filmiauhinna LUX võitja. Täiskogu istungil osalevad ka filmide režissöörid.

2019 aasta finalistid on Mads Brügger’i Hammarskjöld (Taani/Norra/Rootsi/Belgia), , Teona Mitevska God Exists, Her Name Is Petrunya (Põhja-Makedoonia/Belgia/Sloveenia/Horvaatia/Prantsusmaa), ja Rodrigo Sorogoyen’i The Realm (Hispaania/Prantsusmaa).

Parlament katab kolme finalisti filmi subtiitrite tõlkimise  kulud 24 ELi ametlikku keelde ja toodab iga ELi liikmesriigi jaoks digitaalkino paketi.

Võitnud film kohandatakse nägemis- ja kuulmispuudega inimestele ning sellele antakse täiendavat reklaamitoetust. Filmiauhinna LUX 2019. aasta võitja valivad Euroopa Parlamendi liikmed.

Pressikonverents Euroopa Parlamendi asepresidendi Klara Dobrevi (S&D, HU), kultuurikomisjoni juhi Sabine Verheyeni (EPP, DE) ja kolme filmi režissööridega toimub kolmapäeval, 27. novembril kell 15.30.

Filmiauhind LUX on pühendatud Euroopa kino edendamisele, ja selle eesmärk on toetada Euroopa filmide levitamist ning üleeuroopalist arutelu olulistel poliitilistel ja ühiskondlikel teemadel. Esimest korda anti auhind välja 2007. aastal.

 

Filmiauhinna LUX veebisait

Hammarskjöld ((Taani/Norra/Rootsi/Belgia), Mads Brügger

God Exists, Her Name Is Petrunya (Põhja-Makedoonia/Belgia/Sloveenia/Horvaatia/Prantsusmaa), Teona Mitevska

Realm (Hispaania/Prantsusmaa), Rodrigo Sorogoyen

Multimeediapakett

 

 

Oleg Sentsovile  Sahharovi auhinna üleandmise tseremoonia

 

Parlament korraldab 26. novembril auhinnatseremoonia eelmise aasta Sahharovi auhinna laureaadile Oleg Sentsovile, kes vabastati hiljuti Venemaa vanglast.

Ukraina filmirežissöör Oleg Sentsov oli eelmise aasta Sahharovi auhinna laureaat. Ta kandis Venemaal 20-aastast vanglakaristust „terroriaktide“ eest kuni vabastamiseni 9. septembril pärast vangide vahetamist Venemaa ja Ukraina vahel.

 

Strasbourgi istungisaalis toimuv auhinnatseremoonia, kus osaleb Oleg Sentsov, toimub teisipäeval, 26. novembril kell 12.00-12.30.

Sahharovi mõttevabaduse auhinda annab igal aastal välja Euroopa Parlament. 1988. aastal asutatud auhinnaga tunnustatakse inimõigusi ja põhivabadusi kaitsvaid isikuid ja organisatsioone.

Pressikonverents Oleg Sentsovi ja Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoliga toimub teisipäeval, 26. novembril kell 12.45 (kinnitamisel).

 

Euroopa Parlamendi presidendi Sassoli avaldus Sahharovi auhinna laureaadi Oleg Sentsovi vabastamise kohta

Sahharovi mõttevabaduse auhinna veebisait


Sahharovi auhind 2018

Multimeediapakett: Sahharovi auhind 2018

Eelmised laureaadid

 

 

Naistevastase vägivalla lõpetamine: ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga

 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad esmaspäeva pärastlõunal Istanbuli konventsiooni ja teisi soolise vägivalla vastu võitlemise meetmeid ning hääletavad selleteemalist resolutsiooni neljapäeval.

 

Esmaspäeval, 25. novembril, rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval toimub täiskogul arutelu ELi ühinemise üle Istanbuli konventsiooniga. Suure tõenäosusega nõuavad parlamendiliikmed, et liikmesriigid, kes ei ole veel konventsiooni ratifitseerinud, teeksid seda viivitamata ning võtaksid kasutusele kõik vajalikud seadusandlikud ja poliitilised meetmed, et lõpetada naiste- ja tütarlaste vastane vägivald.

Selle rahvusvahelise päeva tähistamiseks valgustatakse Euroopa Parlamendi hoone Strasbourgis esmaspäeval oranži värvi valgusega.

Taustteave

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon, mida tuntakse ka Istanbuli konventsioonina, on esimene õiguslikult siduv rahvusvaheline õigusakt selles küsimuses. Sellega luuakse terviklik meetmete raamistik sellise vägivalla ennetamiseks, ohvrite toetamiseks ja toimepanijate karistamiseks.

Kuigi EL allkirjastas konventsiooni 13. juunil 2017, ei ole seitse liikmesriiki seda veel ratifitseerinud. Nendeks on Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Leedu, Läti, Slovakkia ja Ühendkuningriik.

 

arutelu: esmaspäeval, 25. novembril

hääletus: neljapäeval, 28. novembril

 

Euroopa Parlamendi 12. septembri 2017. aasta resolutsioon ELi ühinemise kohta Istanbuli konventsiooniga

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus „Naistevastane vägivald ELis: hetkeseis (02.09.2019)

EP multimeediakeskus: tasuta fotod, videod ja audiomaterjal

 

Laste õigused globaliseeruvas ja digitaalses maailmas

Pärast ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva teevad parlamendiliikmed kokkuvõtteid uutest väljakutsetest, millega lapsed ja noored praegu silmitsi seisavad.

Resolutsiooni hääletatakse teisipäeval, 26. novembril. Selleteemaline arutelu toimus täiskogu istungil 13. novembril.

 

Euroopa Parlament korraldas 20. novembril ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni käsitleva kõrgetasemelise konverentsi.

 

ÜRO lapse õiguste konventsioonist on saanud ajaloo kõige laialdasemalt ratifitseeritud inimõiguste alane leping.

EP uuringuteenistus: Lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäev

Lühidalt: ELi panus laste vaesuse vastasesse  võitlusesse

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Laste õigused ja ÜRO kestliku arengu eesmärgid:ELi välistegevuse prioriteet

Euroopa Parlamendi multimeediapakett: tasuta fotod, videod ja audiomaterjal

 

Parlament kavatseb reageerida Venemaa tegevusele Leedu kohtunike vastu

Neljapäeval hääletatakse resolutsiooni, milles mõistetakse hukka Venemaa kriminaaluurimine Leedu kohtunike suhtes, kes mõistsid 1991. aasta meeleavalduste mahasurumisel toime pandud sõjakuritegudes süüdi 67 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku.

Euroopa Parlamendi liikmed avaldavad muret, et Venemaa on algatanud kriminaalasja Leedu kohtunike suhtes, ning rõhutavad, kui oluline on kaitsta kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusriiki igas ELi liikmesriigis. Enne resolutsiooni üle hääletamist arutavad parlamendiliikmed esmaspäeval toimuval arutelul, kuidas peaks toimima koostöö ja õigusalase teabe vahetamine Venemaaga.

Pärast seda kui Leedu kuulutas välja iseseisvuse Nõukogude Liidust, tapeti 13. jaanuaril 1991 Nõukogude vägede poolt neliteist rahumeelset tsiviilisikut ja haavati üle 700 isiku. 2018 aasta juulis algatas Venemaa uurimiskomisjon kriminaaluurimise Leedu kohtunike ja prokuröride suhtes, kes mõistsid 13. jaanuari 1991. aasta sündmuste käigus toime pandud sõjakuritegudes süüdi 67 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku.

 

arutelu: esmaspäeval, 25. novembril

hääletus: neljapäeval, 28. novembril

 

 

Muud päevakorrapunktid

 

  • ELi 2020. aasta eelarve, hääletus teisipäeval
  • LGBTI kogukondade vastu suunatud avalik diskrimineerimine ja vihakõne, arutelu teisipäeval
  • WTO apellatsioonikogu kriis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
  • Metsa- ja keskkonnakaitsjate kaitsmine ELis, arutelu neljapäeval
  • ELi reageering äärmuslikele ilmastikunähtustele ja nende mõjule linnapiirkondadele ja kultuuripärandile, arutelu teisipäeval
  • Teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse, arutelu kolmapäeval
  • Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad teisipäeval Kontrollikoja uute liikmete ametisse nimetamise hääletus, teisipäeval
  • Põllumajanduse kaitsmine USA tariifide eest pärast Airbusi kohtuotsust, arutelu esmaspäeval
  • Inimõiguste rikkumisi puudutavad resolutsioonid, arutelu ja hääletus neljapäeval

ELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi,  hääletus kolmapä