skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/10/2019

Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad otsustavat tegutsemist võitluses ebavõrdsusega ELis

Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid peavad tugevdama sotsiaalseid õigusi, esitades uued seadusandlikud ettepanekud ja tagades piisava rahastuse.

Kuigi euroala töötuse määr oli 2019. aasta augustis rekordiliselt madal, on noorte töötus endiselt lubamatult suur ja ELi riikide vahel püsivad suured sotsiaalmajanduslikud erinevused, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval täiskogul heaks kiidetud EP tööhõivekomisjoni aastaaruandes. 2020. aastaks seatud vaesuse vähendamise eesmärki ei saavutata, mistõttu ELis elab ligikaudu 113 miljonit inimest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad resolutsioonis, mis võeti vastu häältega 422 poolt,131 vastu, 101 erapooletut:

esitama seadusandlikud ettepanekud, millega kehtestatakse ELi miinimumpalk, ja fond, millega rahastatakse riiklikke töötuskindlustusskeeme, mis käivitatakse suure majandusšoki korral;
looma ELi garantii laste vaesusega võitlemiseks ning võitluseks noorte töötuse ja pikaajalise töötusega;
looma koordineeritud ELi algatuse, et tugevdada digitaalsete platvormide töötajate sotsiaalseid õigusi ja lõpetada praegused kuritarvitused;
vastu võtma direktiivi, milles käsitletakse töötasude läbipaistvust, et aidata vähendada soolist ebavõrdsust.

Tsitaat

Yana Toom (ReNew, Eesti), raportöör: „Euroopa Komisjoni 2012. aastast alates esitatud riigipõhised soovitused ei puuduta ainult majanduspoliitikat, vaid ka sotsiaalpoliitikat. Nende rakendamise langustrend on vastuvõetamatu ja tuleb tagasi pöörata. Komisjon peab liikmesriike veenma, et ELi sotsiaalne tervis ei ole vähem oluline kui ühtse turu või mis tahes muu ühise poliitika kaitsmine.”


Taustteave

Alates 2018. aastast on tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ette valmistanud iga-aastast tööhõive- ja sotsiaalpoliitika aruannet, mis esitati täiskogule hääletamiseks enne seda, kui ELi Nõukogu võtab vastu euroala soovitused ja järeldused iga-aastase majanduskasvu analüüsi kohta. Iga-aastase tegevuse eesmärk on anda panus riigipõhiste soovituste koostamisse Euroopa poolaasta raames järgmiseks aastaks.

Lisateave
 
Vastu võetud tekst (10.10.2019)
Videosalvestis arutelust (10.10.2019)
Raportöör Yana TOOM
Menetlusdokumendid
EPRS taustteave: Sotsiaalkaitse ELis: Hetkeseis, probleemid ja valikud
EPRS taustteave: Võitlus tööpuudusega
Teabeleht: Tööhõive ja sotsiaalpoliitika ELis
 
Jaan SOONE
Pressiteenistus
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+33) 3 8817 3473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu