skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
09/10/2019

Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri, 9.-10. oktoober 2019, Brüssel

Ted tenders
Ted tenders

Päevakorras: ELi pikaajalise eelarve õigeaegne vastuvõtmine on ohus: parlamendiliikmed nõuavad hädaolukorra kava; parlamendiliikmed arutavad eelarvet ja poliitilisi prioriteete;  ELi tippkohtumise prioriteetide arutelu ELi Nõukogu eesistujariigi Soome esindajate, Jean-Claude Junckeri ja Michel Barnier’ga.

ELi pikaajalise eelarve õigeaegne vastuvõtmine on ohus: parlamendiliikmed nõuavad hädaolukorra kava

Kuna ELi Nõukogu ei ole ikka veel valmis alustama parlamendiga läbirääkimisi ELi järgmise pikaajalise eelarve üle, nõuavad parlamendiliikmed, et komisjon koostaks edasise tegevuskava.

Neljapäeval toimub täiskogu istungil Brüsselis arutelu ELi mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) üle.

Hääletusele tulevas resolutsioonis:

       * korratakse  eelmise Euroopa Parlamendi seisukohti järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas, mis võeti vastu 2018. aasta novembris;

      * kohandatakse Euroopa Parlamendi seisukohta, et suurendada kliimakaitset, rõhutades vajadust kiire edasimineku järele poliitiliste ja finantsalaste jõupingutuste vallas Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks;

      * palutakse Euroopa Komisjonil selgitada ametisseastuva komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poliitiliste lubaduste finantsmõju;

      * nõutakse, et Euroopa Komisjon esitaks hädaolukorra tegevuskava, kuna on „selge oht”, et keerukaid läbirääkimisi ELi Nõukoguga ei saa 2020. aasta lõpuks edukalt lõpule viia ja seetõttu võivad viivitused 2021. aastal ELi programmide rahastamise katkestada.

 

Nõukogu ei ole siiani teinud ELi eelarve kohta  poliitilist otsust.

 

Taustateave

Mitmeaastane finantsraamistik on ELi pikaajaline eelarve, mis hõlmab seitsme aasta pikkust perioodi. Selles on sätestatud maksimaalne vahendite tase („ülemmäär”) ELi kulutuste iga kategooria kohta. Praegune mitmeaastane finantsraamistik, mis hõlmab ajavahemikku 2014-2020, võeti vastu 2. detsembril 2013.

Komisjon esitas seadusandliku ettepaneku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 2018. aasta kevadel. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu novembris 2018 ja on seega olnud juba peaaegu aasta valmis ELi Nõukoguga läbirääkimisi pidama.

ELi eelarvest läheb ligi  93%  reaalsete tegevuste elluviimiseks, mis on suunatud kodanike eluolu, piirkondade ja  linnade arengu ning nt. põllumajandustootjate, teadlaste, üliõpilaste, valitsusvälistele organisatsioonide ja ettevõtete käekäiku parandamiseks.

 

arutelu: neljapäeval, 10. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 10. oktoobril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Resolutsiooni ettepanek

Menetlusdokumendid

EPRS taustteave

Mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kronoloogia

Tasuta fotod, video- ja helimaterjal

 

Parlamendiliikmed arutavad eelarvet ja poliitilisi prioriteete

 

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad Euroopa Parlamendi liikmed 17. - 18. oktoobril toimuva ELi tippkohtumise prioriteete ELi Nõukogu eesistujariigi Soome esindajate, Jean-Claude Junckeri ja Michel Barnier’ga.

ELi riigipead ja valitsusjuhid kohtuvad 17. ja 18. oktoobril 2019. Tippkohtumisel käsitletavad teemad on seotud ELi pikaajalise eelarve läbirääkimistega, järgmise viie aasta strateegiliste prioriteetidega (sh  ametisse astuva presidendi von der Leyeni ettekanne) ja kliimamuutustega.

Tippkohtumise päevakava hõlmab ka Brexitit ja Euroopa Parlamendi liikmed avaldavad suure tõenäosusega oma seisukohti seoses hiljutiste arengutega. 10. aprillil 2019. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise otsuse kohaselt  kiita heaks Ühendkuningriigi valitsuse taotlus pikendada artikli 50 tähtaega, peaks Ühendkuningriik EList lahkuma 31. oktoobriks.

 

arutelu: kolmapäeval, 9. oktoobril

 

Euroopa Ülemkogu 17. — 18. oktoobri 2019. aasta päevakorra kavand

 

 

ELi võtab seisukoha valeuudiste ja valimistesse sekkumise

Neljapäeval pannakse hääletusele resolutsioon väärinfo ja välise sekkumise kohta valimistesse ELis.

 

Katsed mõjutada ELi poliitilisi otsuseid asetavad Euroopa demokraatlikud ühiskonnad ohtu, sõnasid parlamendiliikmed 17. septembril toimunud arutelu käigus. Nad nentisid, et on tuvastatud süstemaatilist välist sekkumist, sh kasutades sotsiaalmeediakampaaniad, küberrünnakuid või erakondade rahastamist.

Detsembris 2018 avaldas Euroopa Komisjon väärinfo vastase tegevuskava ja märtsis 2019 võttis parlament vastu resolutsiooni, milles nimetati Venemaad, Hiinat, Iraani ja Põhja-Koread kui peamisi Euroopas leviva väärinfo allikaid.

 

arutelu: teisipäeval, 17. septembril

hääletus: neljapäev, 10. oktoobril

 

Komisjoni teatis: Aruanne väärinfo vastase tegevuskava rakendamise kohta (14.06.2019)

Komisjoni teatis: Väärinfo vastane tegevuskava (05.12.2018)

Pressiteade: EL valmistub võitlema vaenuliku propagandaga (13.03.2019)

Intervjuu raportööriga Anna Fotyga’ga

Multimeediakeskus: tasuta fotod, video- ja audiomaterjal

 

 

Arutelu pingelise poliitilise olukorra üle Ukrainas

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga viimaseid arenguid Ukrainas.

Suure tõenäosusega arutatakse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski hiljutist avalikku toetust nn Steinmeieri valemile. See Minski kokkulepete lihtsustatud versioon annaks erilise staatuse sõjast räsitud Donbassi piirkonnale ja tooks kaasa valimised separatistide kontrolli all olevas piirkonnas riigi idaosas.

Samuti arutavad parlamendiliikmed hiljutist vangide vahetust Venemaa ja Ukraina vahel, mis viis eelmise aasta Sahharovi auhinna laureaadi Oleg Sentsovi vabastamiseni.

 

arutelu: kolmapäevael, 9. oktoobril

 

Pressiteade: 2018. aasta Sahharovi auhinna laureaat on Oleg Sentsov

EP multimeediakeskus: tasuta fotod, video- ja audiomaterjal

 

 

Parlamendiliikmed nõuavad ELi miinimumtöötasu ja platvormitöötajate paremat kaitset

 

Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid peavad tugevdama sotsiaalseid õigusi, esitades uued seadusandlikud ettepanekud ja suurendades rahalist toetust.

 

Tööhõivekomisjoni aastaaruanne tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta rõhutab, et kuigi euroala töötuse määr langes augustis 2019 rekordiliselt madalale, on noorte töötus endiselt lubamatult suur ning ELi riikide vahel on endiselt suuri erinevusi.

 

Resolutsiooni eelnõus (raportöör Yana Toom) kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama seadusandlikke ettepanekuid, millega kehtestatakse ELi miinimumpalk ja ELi töötuskindlustushüvitis, ELi lastegarantii, et võidelda laste vaesusega, direktiivi palkade läbipaistvuse kohta, et  aidata vähendada soolist võrdõiguslikkust ning digitaalsete platvormide töötajate sotsiaalsete õiguste tugevdamiseks.

 

arutelu: neljapäeval, 10. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 10. oktoobril


Menetlusdokumendid

EPRS taustteave: Sotsiaalkaitse ELis: Hetkeseis, probleemid ja valikud

EPRS taustteave: Ülevaade töötuse vastu võitlemise kohta

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta resolutsioon majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta

Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2018. aasta resolutsioon euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2019/1158/EL, 20. juuni 2019, lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta

Teabeleht: Tööhõive ja sotsiaalpoliitika ELis

Töötuse vähendamine: ELi poliitika lahtiseletatuna