skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/02/2019

Täiskogu istung Strasbourgis, 14.-17. veebruar 2019

Päevakorras: Arutelu Euroopa tulevikust Itaalia peaministri Giuseppe Conte’ga, ELi kodanikukaitse mehhanism: loodusõnnetustele reageerimise tõhustamine, ELi ja Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu heakskiitmine, investeeringud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamiseks perioodil 2021-2027.

(C) European Union 2011 PE-EP

Arutelu Euroopa tulevikust Itaalia peaministri Giuseppe Conte’ga 

Teisipäeval algusega kell 17.00 arutavad parlamendiliikmed Itaalia peaministri Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal. 

 

Arutelu on järjekorras seitsmeteistkümnes EP täiskogul ELi riigi- või valitsusjuhtidega toimuv ELi tuleviku teemaline debatt.

Märtsi täiskogu istungil Strasbourgis osaleb ELi tuleviku teemalisel arutelul Slovakkia peaminister Peter Pellegrini.

 

Peaminister Conte veebileht

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

ELi kodanikukaitse mehhanism: loodusõnnetustele reageerimise tõhustamine


Teisipäeval hääletavad parlamendiliikmed ettepanekut kaasajastada ELi kodanikukaitse mehhanismi, mis pandi proovile 2017. ja 2018. aasta metsatulekahjude, tormide ja üleujutustega.

 

Ettepanek, mille osas saavutasid ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijad kokkuleppe detsembris, aitab liikmesriikidel kiiremini reageerida loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste puhul.

Parlamendi nõudmisel pannakse uute eeskirjadega alus nn rescEU reservvahendite loomisele, mida kasutatakse olukorras, kus olemasolevad riigisisesed vahendid ja ühisressurss osutuvad ebapiisavaks.

 

ELi Nõukogu ja EP läbirääkijate vahel saavutatud kokkulepe

Pressiteade ELi Nõukogu ja EP läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppest (12.12.2018)

Raportöör Elisabetta Gardini (EPP, IT)

Menetlusdokumendid

 

ELi ja Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu heakskiitmine 

Kolmapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi ja Singapuri vabakaubanduse ja investeeringute kaitse lepinguid.

 

Vabakaubandusleping eemaldab viie aasta jooksul praktiliselt kõik tariifid kahe osapoole vahel. Sellega kaotatakse piirangud teenuste sektoris, avatakse Singapuri avalike hangete turg Euroopa ettevõtetele ja kaitstakse unikaalseid Euroopa tooteid.

Investeeringute kaitse lepinguga luuakse kohtusüsteem investorite ja riikide vaheliste vaidluste lahendamiseks.

 

ELi ja Singapuri vahelise kaubanduslepingu heakskiitmise ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (24.01.2019)

Raportöör David Martin (S&D, UK)

Menetlusdokumendid: vabakaubandusleping

Menetlusdokumendid: investeeringute kaitse leping

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal


 

Investeeringud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamiseks perioodil 2021-2027  

Parlamendiliikmed hääletavad 2021-2027 perioodi rahastamisreegleid ning on vastu ühtekuuluvuspoliitika rahastuse vähendamise ettepanekutele.

 

Kolmapäeval hääletusele tulevate eeskirjadega kehtestatakse uued eesmärgid innovatsiooni, digitaliseerimise, kliimakaitse ja hariduse toetamiseks Euroopas ja lihtsustatud menetlused, et edendada kohalikke projekte ja aidata väikeettevõtetel rahastustaotlusi esitada.

EP regionaalkomisjoni ettepaneku kohaselt tuleks rahastusvahendite tase 2021-2027 perioodiks säilitada tänasega samal tasemel (378,1 miljardit eurot 2018. aasta hindades, mis on 14 protsenti rohkem kui Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekus).

Vähem arenenud piirkondades peaks kaasfinantseerimise toetus olema kuni 85 protsenti ja lisavahendeid tuleks suunata äärepoolseimatesse piirkondadesse ning piiriüleste projektide toetamiseks.

Hääletusele tuleva määruse eesmärk on vähendada ELi rahastamisprogrammide normide killustatust ja sellega luuakse ühtsed sätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavate finantseeskirjade jaoks. Need programmid moodustavad ligi kolmandiku ELi eelarvest.

 

arutelu: kolmapäeval, 13. veebruaril

hääletus: kolmapäeval, 13. veebruaril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, parlamendi seisukoht läbirääkimisteks ELi Nõukoguga

pressikonverents: kolmapäeval, 13. veebruaril kell 15.00

 

Seadusandlik ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP regionaalarengu komisjonis (22.01.2018)

Raportöör Constanze Krehl (S&D, DE)

Raportöör Andrej Novakov (EPP, BG)

Menetlusdokumendid

Teave ELi projektide kohta

EPRS taustainfo

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute ELi raamistiku loomine

Parlament hääletab neljapäeval Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistiku loomise ettepanekut.

 

Raamistiku eesmärk on täita Euroopa tasandil esinev õiguslik lünk ja võimaldada läbi viia välismaiste otseinvesteeringute taustauuringuid, et kaitsta ELi strateegilisi huve näiteks veemajanduse, transpordi, andmeside ning tehnoloogia, sh tehisintellekti, robootika valdkonnas.

Viimase 20 aasta jooksul on ELi tehtavate välismaiste otseinvesteeringute osas toimunud olulised muutused. Investeeringud Hiinast on kasvanud kuus korda, investeeringud Brasiiliast on kasvanud kümme korda ja investeeringud Venemaalt on kasvanud rohkem kui kaks korda. Viimasel ajal on välisinvesteeringud suunatud kõrgtehnoloogiasektoritesse ja nendega on tihti seotud riigiosalusega või valitsustega seotud ettevõtted.

Hetkel on erinevad välisinvesteeringute taustauuringute mehhanismid 14 ELi liikmesriigis (Austrias, Taanis, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal, Lätis, Leedus, Ungaris, Itaalias, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis).

arutelu: kolmapäeval, 13. veebruaril

hääletus: neljapäeval, 14. veebruaril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus

pressikonverents: kolmapäeval, 13. veebruaril kell 15.30

 

Seadusandlik ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (10.12.2018)

Raportöör Franck Proust (EPP, FR)

EPRS taustainfo (12.07.2018)

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe, hääletus teisipäeval
 • Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping, hääletus teisipäeval
 • Loomade kaitse transportimisel, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Kanepi raviotstarbeline kasutamine, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Pestitsiidide säästev kasutamine, arutelu ja resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Vee korduskasutamise miinimumnõuded, arutelu ja hääletus teisipäeval
 • Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • ELi pettuste vastase võitluse programm, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine, arutelu ja resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Käibemaks: liikmesriikide vahelise kaubanduse maksustamise süsteem, hääletus teisipäeval
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Olukord Süürias, arutelu teisipäeval
 • Mootorsõidukite kindlustus, hääletus kolmapäeval
 • Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime programmi loomine, hääletus teisipäeval
 • Intersooliste inimeste õigused, arutelu teisipäeval, hääletus neljapäeval
 • Elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval