skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/07/2020

Parlament soovib luua Euroopa tervishoiuliidu

ELi rahvatervise strateegiat käsitlevas resolutsioonis rõhutab Euroopa Parlament, et koroonakriisi järel vajab EL tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks.

ELi rahvatervise strateegiat käsitlevas resolutsioonis rõhutab Euroopa Parlament, et koroonakriisi järel vajab EL tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks.

Resolutsioonis, mis võeti reedel vastu 526 poolthäälega (vastu hääletas 105 ja erapooletuid oli 50), sätestab Euroopa Parlament ELi tulevase rahvatervise strateegia põhimõtted pärast COVID-19.

Parlamendi hinnangul tuleks keskenduda eelkõige liikmesriikide tervishoiusüsteemide suurema sidususe ja koordineerituse tagamisele, sest koroonakriisiga võrreldava pandeemiaga ei suuda eraldi hakkama saada ükski riik. Parlamendiliikmed soovivad seetõttu luua Euroopa tervishoiuliidu, mis hõlmaks tervishoiuteenuste ühiseid miinimumstandardeid, mis põhinevad liikmesriikide tervishoiusüsteemide stressitestidel.

Samuti nõuab parlament selge ELi ravimistrateegia väljatöötamist, et tegeleda ELi ja ülemaailmsete ravimite tarneahelate probleemidega ja tagada taskukohaste ravimite kättesaadavus. Lisaks soovivad parlamendiliikmed, et komisjon esitaks ettepaneku Euroopa tervisemehhanismi loomiseks, mille ülesanne oleks jälgida ravimite ja meditsiiniseadmete strateegilise reservi loomist ja tagada selle nõuetekohane toimimine.

 

Taustainfo

Esmane vastutus rahvatervise ja eelkõige tervishoiusüsteemide eest lasub liikmesriikidel. EL mängib aga olulist rolli rahvatervise parandamisel, haiguste ennetamisel ja ohjamisel, terviseohtude leevendamisel ning liikmesriikide tervishoiustrateegiate ühtlustamisel.

Parlament on järjekindlalt toetanud sidusa ELi rahvatervise poliitika väljatöötamist ning hiljutises resolutsioonis rõhutasid parlamendiliikmed, et EL peaks looma uue Euroopa tervishoiuprogrammi.

Euroopa Komisjon esitas taastumiskavas ettepaneku 9,4 miljardi suuruse tervishoiuprogrammi EU4Health loomiseks.

Täiskogu arutelu saab järele vaadata siit (08.07.2020).

Lisateave

 

Pressiteade: Parlament: EL peab mängima rahvatervise edendamisel suuremat rolli (8.07.2020)

Vastuvõetud tekstid

Menetlustoimik

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Pressiteade: EU4Health: Euroopa Parlamendi liikmed tervitavad sihtotstarbelise ELi terviseprogrammi ettepanekut (28.05.2020)

Pressiteade: ELi COVID-19 vaktsiinide strateegia peab tagama ohutuse ja kättesaadavuse kõigile (22.06.2020)

Terviseohud: EL-i valmisoleku ja kriisiohjamise edendamine

Parlament: EL peab mängima rahvatervise edendamisel suuremat rolli

 

Thomas HAAHR

Press Officer

 

(+32) 2 28 42976 (BXL)

 

(+33) 3 881 72033 (STR)

 

(+32) 470 88 09 87

 

thomas.haahr@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu