skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/05/2020

Euroopa Parlamendi esimeeste konverentsi avaldus Schumani deklaratsiooni aastapäeval

Euroopa Parlamendi presidendi ja fraktsioonide juhtide avaldus Schumani deklaratsiooni 70. aastapäeva puhul (9. mai):

„Schumani deklaratsiooni 70. aastapäeva tähistamine leiab aset ajal, mil Euroopa seisab silmitsi kõige keerulisema probleemiga pärast Teise maailmasõja lõppu: COVID-19 puhangust põhjustatud tervise-, majandus- ja sotsiaalkriisiga.

Schumani deklaratsioon, mis pani aluse Euroopa Liidule, käivitas ainulaadse poliitilise projekti, mille siiras siht oli tagada rahu ja heaolu ning parandada kõigi Euroopa kodanike elu. Juba 70 aastat tagasi sisaldas Schumani deklaratsioon mõtet, et „Euroopat ei looda üleöö ega ühe hooga. Euroopa sünnib konkreetsete tegude kaudu, mis kõigepealt loovad reaalse ühtekuuluvuse.“ Nii oleme samm-sammult jõudnud praeguse Euroopa Liiduni.

Algusest peale on Euroopa projektiga soovitud luua poliitiline ja majanduslik ühendus, mis põhineb meie ühisest ajaloost tulenevatel väärtustel, nagu solidaarsus, avatus, vabadus, sallivus, võrdsus mitmekesisuses ja õigusriigi põhimõtete austamine.

Schumani deklaratsiooni autor Jean Monnet on öelnud, et inimesed nõustuvad muutustega ainult siis, kui see on hädavajalik, ja mõistavad muutuste vajalikkust alles kriisi ajal. Iga kriis annab võimaluse astuda samm edasi. Ühtlasi näitab praegune kriis veelgi selgemalt, et Euroopa Liit peab töötama selle nimel, et olla edaspidi tõhusam, demokraatlikum ja kodanikele lähemal.

Maailm on viimase 70 aastaga põhjalikult muutunud ja Euroopa Liidu roll on olulisem kui kunagi varem. Geopoliitilise korra uuenedes ja keskkonnakriisi tingimustes oleme kohustatud ühendama oma jõud selleks, et edendada kogu maailmas stabiilsust ja rahu, õigusriiki, kestlikkust ja mitmepoolsust.

Praegune kriis on valusalt näidanud, et EL on endiselt lõpule viimata projekt ning et võimetus tegutseda solidaarselt ja tõrjuda tagasi pidevaid rünnakuid põhiõiguste ja õigusriigi vastu ei ole pelgalt teoreetilised aruteluteemad.

Me seisame hiiglaste õlgadel ja seetõttu peaksid Euroopa institutsioonid ja kõik liikmesriigid suutma reageerida praegustele tervishoiu-, sotsiaal-, majandus-, keskkonna-, julgeoleku- ja institutsioonilistele probleemidele vähemalt Schumani deklaratsiooni poliitiliste ambitsioonide vääriliselt. Peame tugevdama ja süvendama Euroopa Liidu demokraatlikku legitiimsust ning tagama, et liidu poliitika ja juhtimine väljendaksid Euroopa kodanike tahet täielikult toimivas Euroopa parlamentaarses demokraatias.

Usume, et on aeg pidada ELi kodanike ja kõigi sidusrühmadega põhjalik arutelu Euroopa tuleviku üle, et ehitada üles liit, kus meil oleks hea koos elada, ning jõuda kokkuleppele poliitilistes alustes, mille najal soovime Euroopat taastada. Meie edasiste ühiste saavutuste peamiseks tingimuseks on nüüd solidaarsus.

Seejuures oleme endiselt veendunud, et kavandatud Euroopa tuleviku teemaline konverents kui üleeuroopaline projekt on selle eesmärgi saavutamiseks sobiv foorum. Konverents tuleb kokku kutsuda niipea kui võimalik ja selle tulemuseks peavad olema selged ettepanekud, mille tegemisse on otseselt ja sisuliselt kaasatud kodanikud. Eesmärk on liitu põhjalikult reformida, et ta võiks eelkõige teha otsuseid Euroopa ühistes huvides ning muutuks tõhusamaks, ühtsemaks, demokraatlikumaks, suveräänsemaks ja vastupidavamaks.

Kinnitame parlamendi seisukohta ja võtame teadmiseks komisjoni seisukoha, et konverentsi protsessi, selle kontseptsiooni, struktuuri, ajastuse ja ulatuse peaksid kolm institutsiooni ühiselt kokku leppima. Kutsume seetõttu nõukogu üles esitama konverentsi kohta kaugelevaatava seisukoha.

Lisaks rõõmule ja tänulikkusele 75 aasta jooksul püsinud ühtsuse ja rahu eest peame meeles pidama, et solidaarsus ei lõpe meie piiridel. Praegune pandeemia tuletab meelde mitmepoolsuse tähtsust ühiste probleemide ja kriiside ühisel lahendamisel. Selmet taas sumbuda rahvuslikku egoismi, peaksime looma veelgi tugevama ja lõimituma Euroopa Liidu, mis teeb rahvusvaheliste partneritega vastastikuse õigluse ja mõistmise vaimus tihedat koostööd.“

Lisateave
 
Schumani deklaratsioon – 9. mai 1950
Euroopa Parlamendi ajalooarhiivi veebinäitus
Infograafik: Euroopa suurkujude sihtasutuste võrgustik
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication
(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Roberto CUILLO
Spokesperson of the President
(+32) 2 28 32494 (BXL)
(+33) 3 881 72340 (STR)
(+32) 470 89 25 92
roberto.cuillo@europarl.europa.eu