skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/02/2020

Euroopa Kodaniku auhind – auhind erakordsete saavutuste eest. Kandideerimine

Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.

Euroopa Parlament annab igal aastal välja Euroopa Kodaniku auhinna erakordsete saavutuste eest järgmistes valdkondades:

  • projektid, millega edendatakse paremat üksteisemõistmist ja suuremat integratsiooni liikmesriikide kodanike vahel või lihtsustatakse piiriülest või riikidevahelist koostööd Euroopa Liidus;
  • projektid, mis hõlmavad pikaajalist osalust piiriüleses või riikidevahelises kultuurikoostöös, mis aitab tugevdada Euroopa vaimu;
  • käimasoleva Euroopa teema-aastaga seotud projektid; 
  • projektid, milles väljenduvad konkreetselt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtused.

Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.

Euroopa Parlamendi liikmetel on õigus kandidaate esitada. Igal aastal võib parlamendiliige esitada ühe kandidaadi.

Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks klõpsake siia

Tähtaeg: 20/04/2020 23:59 (Brüsseli aeg)

Lisateave: CitizensPrize@ep.europa.eu 

                Euroopa Kodaniku auhinna eeskiri

Märkus

Kandideerimisprotsessi suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 2018/1725 isikuandmete kaitset käsitlevaid sätteid. Euroopa Parlament kasutab isikuandmeid valiku tegemise käigus ja valituks osutumise korral laureaadiga ühenduse võtmiseks. See kehtib kandideerijate, kandidaatide esitajate ja kandidaadiks esitatute kohta. Lisateavet andmete töötlemise kohta leiab siit.