skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/04/2016

EP täiskogu uudiskiri, 11.- 14. aprill 2016, Strasbourg

Päevakorras: Andmekaitse paketi lõpphääletus; hääletus broneeringuinfo (PNR) direktiivi heakskiitmiseks; arutelu EL-Türgi kokkuleppe teemal; tsentraliseeritud ELi varjupaiga taotlussüsteem; uued strateegiad võitluseks terrorismiga; arutelu “Panama paberite” skandaali teemal; üleskutsed umbrohumürgi koostisosa glüfosaat keelustamiseks; lisavahendid pagulaste abistamiseks ja terrorismiga võitluseks.

Andmekaitse paketi lõpphääletus

Neljapäeval toimub hääletus Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel detsembris saavutatud andmekaitse direktiivi ja määrust puudutava kokkuleppe heakskiitmiseks. Reformi eesmärk on anda interneti kasutajatele parem kontroll oma isikuandmete üle ja reguleerida andmete edastamist kolmandatesse riikidesse. Arutelu sel teemal toimub täiskogu istungil kolmapäeval.

arutelu: kolmapäeval, 13. aprillil
hääletus, 14. aprillil
menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe pressikonverents: teisipäeval, 12. aprillil kell 13 ( Eesti aja järgi)

#dataprotection

Viited

Küsimused ja vastused: andmekaitse
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (17.12.2015):New EU rules on data protection put the citizen back in the driving seat
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20151217IPR08112+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Uued andmekaitse standardid sujuvaks politsei koostööks EL-is
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151217IPR08122/New-data-protection-standards-to-ensure-smooth-police-cooperation-in-the-EU

Raportöör Marju Lauristin (S&D, EE) (direktiiv)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/124698/MARJU_LAURISTIN_home.html

RaportöörJan Albrecht (Greens, DE) (määrus)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html

 

Hääletus broneeringuinfo (PNR) direktiivi heakskiitmiseks

 

Neljapäeval hääletavad saadikud ELi broneeringuinfo (Passenger Names Records -PNR) direktiivi, mis kohustaks lennufirmasid liikmesriikidele edastama reisijate andmed, et aidata ametiasutustel võidelda terrorismi ja kuritegevusega. Arutelu sel teemal toimub kolmapäeva pärastlõunal.

ELi Nõukoguga saavutati direktiivi osas kokkulepe detsembris. Saadikud seisid läbirääkimistel selle eest, et eelnõus oleks tagatud proportsionaalsuse põhimõte ja ranged isikuandmete kaitse tagatised.

arutelu: kolmapäeval, 13. aprillil
hääletus: neljapäeval, 14. aprillil
menetlus: kaasotsustusmenetlus, 1. lugemise kokkulepe
pressikonverents: kolmapäeval, 13. aprillil kell 15 (eesti aeg)

#PNR #dataprotection

 

Viited

PNR eelnõu vastavalt kokkuleppele EL Nõukoguga
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/76086b49-68e1-4ce4-9ef8-6c61eefcc81b/EU_PNR_Directive.pdf

Pressiteade PNR hääletuse kohta LIBE komisjonis (10.12.2015)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20151207IPR06435&language=EN&format=XML

Taustainfo PNR kohta
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-an-overview

Raportöör Timothy Kirkhope (ECR, UK)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html

 

Arutelu EL-Türgi kokkuleppe teemal 

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga pagulaste ja varjupaigataotlejate tagasisaatmist Kreeka saartelt Türki. Vastav kokkulepe saavutati 18. märtsil Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Uue kokkuleppe alusel tuleb kõik inimesed, kes saabuvad ebaseaduslikult Türgist Kreeka saartele, tagasi saata. EL võtab vastu ühe Süüria põgeniku iga tagasisaadetava Süüriast pärit inimese kohta.

 

Tähelepanu keskmes on 2015. aasta reformid

Lisaks EL-Türgi kokkuleppele arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni voliniku Johannes Hahniga Türgis 2015. aastal tehtud reforme EL liikmelisuse teel. Resolutsiooni hääletus on neljapäeval.

Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse, et EL-Türgi koostöö rändevoogude ohjeldamisel tuleks lahti siduda ELi liitumisprotsessist ja viidatakse valdkondadele, milles on olnud puudujääke, näiteks õigusriigi põhimõtete, väljendusvabaduse ja põhiõiguste osas.

 

arutelu: kolmapäeval, 13. aprillil
hääletus: neljapäeval, 14. aprillil
menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, mitteseadusandlik resolutsioon

#euco #EUTurkey #refugeecrisis

Viited

Euroopa Ülemkogu järeldused 17.-18. märts 2016
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/

EL-Türgi kokkulepe 18. märts 2016
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

EL-Türgi kokkulepe: küsimused ja vastused
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm

Pressiteade 2015. aasta eduaruande hääletuse kohta (15.03.2016)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160315IPR19449/Turkey-Don%E2%80%99t-tie-joint-refugee-action-plan-to-EU-accession-talks-urge-MEPs

Raportöör Kati PIRI (S&D, NL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/37229/KATI_PIRI_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2898%28RSP%29

Euroopa Komisjoni infoleht 2015. aasta eduaruande kohta
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6039_en.htm

 

Tsentraliseeritud ELi varjupaiga taotlussüsteem

Teisipäeval arutatakse ja hääletatakse resolutsiooni eelnõu, mille kohaselt lubaks tsentraliseeritud varjupaiga taotlussüsteem EL-il paremini hallata suurenevaid pagulasvooge. Eelnõus toetatakse ohutute ja seaduslike teede loomist kolmandate riikide kodanikele EL-i sisenemiseks.

Resolutsiooni eelnõus, mille valmistasid ette saadikud Roberta Metsola (EPP, MT) ja Kashetu Kyenge (S&D, IT), nõutakse nn Dublini reeglite ümbervaatamist, et tagada parem vastutuse kandmise jaotamine ja kiirem varjupaigataotluste läbivaatamine. Samuti kutsutakse liikmesriike üles austama varjupaigataotlejate ümberpaigutamisega seoses võetud kohustusi ning rõhutatakse vajadust siduva ELi ümberasustamisskeemi järele.

arutelu: teisipäeval, 12. aprillil
hääletus: teisipäeval, 12. aprillil
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#refugeecrisis #asylum #migrationEU

 

Viited

Resolutsiooni eelnõu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0066+0+DOC+XML+V0//ET

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (16.03.2016)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160315IPR19462/MEPs-propose-a-centralised-EU-system-for-asylum-claims-with-national-quotas

Raportöör Roberta Metsola (EPP, MT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/118859/ROBERTA_METSOLA_home.html

Raportöör Kashetu Kyenge (S&D, IT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/124801/KASHETU_KYENGE_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2095%28INI%29

EPRS taustainfo
http://epthinktank.eu/tag/eus-refugee-crisis/

 

Uued strateegiad võitluseks terrorismiga 

Teisipäeval algusega kell 16 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud hiljuti toimunud terrorirünnakute ja uute meetmete teemal võitluseks terrorismiga. Saadikud kordavad suure tõenäosusega oma üleskutset tõhustada teabevahetust liikmesriikide vahel ja tagada kõigi kehtivate seaduste täielik rakendamine.

Parlamendis on ettevalmistamisel mitmed meetmed terrorismiga võitlemiseks ja ELi kodanike turvalisuse tagamiseks. ELi Nõukogu ja EP on juba kokku leppinud meetmetes EUROPOLi töö tõhustamiseks, küberjulgeoleku tugevdamiseks ja teabevahetuse edendamiseks.

arutelu: teisipäeval, 12. aprillil
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#terrorism #Brussels

 

Viited  

EP: EL ja liikmesriigid peavad kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et tagada julgeolek
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160324IPR20601/Fight-terrorism-EU-and-Member-States-must-use-all-available-means-to-deliver

 

Arutelu “Panama paberite” skandaali teemal

Teisipäeval toimub EP täiskogul arutelu koos Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu esindajatega ”Panama paberite” lekke teemal, mille tulemusena tulid avalikuks enam kui 200 000 off-shore firma ja nende omanike andmed. Peamiseks küsimuseks on kehtivate EL-i meetmete piisavus võitluses maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesuga.

“Panama paberid” avalikustas rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsium (International Consortium for Investigative Journalism - ICIJ), kes oli ka nn Luxleaks andmete avalikuks tulemise taga. Luxleaks skandaali järel loodi Euroopa Parlamendis maksuotsuste erikomisjon, mis koostas soovitused õiglasema ja läbipaistavama maksupoliitika jaoks.

arutelu: teisipäeval, 12. aprillil
menetlus: Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu avaldused

#PanamaPapers #LuxLeaks #TaxTransparency #TaxFainess

 

Viited

Pressiteade: Rangemad reeglid rahapesuga võitlemiseks (20.05.2015)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150513IPR55319/Tougher-rules-on-money-laundering-to-fight-tax-evasion-and-terrorist-financing

EPRS taustainfo
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)556991

Pressiteade maksuotsuste erikomisjoni raporti vastuvõtmise kohta (25.11.2015)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151120IPR03607/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover

 

Üleskutsed umbrohumürgi koostisosa glüfosaat keelustamiseks 

Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni mitte uuendama umbrohumürgi bioaktiivse põhikoostisosa, glüfosaadi turustamise luba, kuni on küsitavusi selle aine kantserogeensuse ja endokriinse mõju kohta. Antud ainet sisaldav umbrohumürk on laialdaselt kasutusel põllumajanduses, metsanduses ja aianduses.

Resolutsiooni eelnõu kohaselt peaks Euroopa Komisjon algatama sõltumatu uurimise ja avalikustama kogu teadusliku tõendusmaterjali, mida Euroopa toiduohutusamet (European Food Safety Authority - EFSA) kasutab, et hinnata glüfosaadi mõju, selle asemel, et uuendada turustamise luba järgmiseks 15-ks aastaks ilma igasuguste piiranguteta.

 

hääletus: kolmapäeval, 13. aprillil
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#glyphosate

 

Viited

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (22.03.2016)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160321IPR20296/Glyphosate-herbicide-don%E2%80%99t-renew-its-authorisation-urge-MEPs

 

Lisavahendid pagulaste abistamiseks ja terrorismiga võitluseks

Kolmapäeval toimuval hääletusel annavad saadikud suure tõenäosusega toetuse 2016. aasta eelarve muudatusettepanekule, millega eraldataks 100 miljonit eurot pagulaste abistamiseks ELis ja 2 miljonit eurot uute töötajate tööle võtmiseks EUROPOLi Euroopa terrorismivastase võitluse keskusesse (ECTC).

100 miljonit eurot, mis eraldataks humanitaarabi andmiseks, seoses pagulaste saabumisega ELi, on osa uuest Euroopa Komisjoni poolt 2. märtsil avaldatud 700 miljoni suurusest hädaabi rahastuse instrumendist.

Seoses hiljuti toimunud terrorirünnakutega eraldataks eelnõu kohaselt 2 miljonit eurot, et suurendada EUROPOLi juurde selle aasta 1. jaanuaril loodud Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse (European Counter Terrorism Centre - ECTC) võimekust.

hääletus: kolmapäeval, 13. aprillil
menetlus: eelarvemenetlus 

@Europol #refugeecrisis #EUBudget #EPonTerror

 

Viited

Raporti eelnõu (hääletus EP eelarvekomisjonis toimub 11. aprillil)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE578.847

Pressiteade arutelust eelarvekomisjonis (16.03.2016)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160315IPR19406/Refugees-BUDG-MEPs-welcome-new-emergency-assistance-and-fast-track-new-aid

Raportöör José Manuel Fernandes (EPP, PT)    
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2037%28BUD%29&l=en

 

Muud päevakorrapunktid

 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
Resolutsioon olukorra kohta Poolas, hääletus kolmapäeval

  • Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse, hääletus neljapäeval
  • Portugali presidendi pidulik kõne, kolmapäeval
  • 2015. a. aruanded Albaania ja Bosnia ja Hertsegoviina kohta, hääletused neljapäeval 
  • Põllumajandussektori kriis, arutelu teisipäeval
  • Olukord Mägi-Karabahhias, arutelu teisipäeval