skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/04/2016

Parlament soovib keskset varjupaigataotluste läbivaatamise süsteemi

Kristina Liik
Kristina Liik

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et varjupaigataotluste vastuvõtmise keskse süsteemi loomine EL-i tasandil võimaldaks paremini hallata suurenevaid pagulasvooge.

Resolutsioonis toetatakse turvaliste ja seaduslike rändeteede loomist kolmandate riikide kodanikele ELi sisenemiseks, et ära hoida nende langemist inimkaubitsejate ohvriks.

Vastu võetud mitteseadusandlikus resolutsioonis ütlesid saadikud, et ELi varjupaigasüsteemi võimetus kasvavat pagulaste arvu efektiivselt  hallata loob vajaduse nn Dublini reeglite põhjalikuks reformimiseks. Saadikud teevad ettepaneku luua varjupaigataotluste vastuvõtmise keskne süsteem ELi tasandil. Sellises süsteemis "võiks iga liikmesriigi jaoks ette näha teatud künnise, mis on seotud saabujate arvuga", leiavad saadikud.

Resolutsioon, mille koostasid saadikud Roberta Metsola (EPP, MT) ja Kashetu Kyenge (S&D, IT) kiideti heaks häältega 459 poolt, 206 vastu ja 52 erapooletut.

Euroopa Komisjon on hetkel kaalumas Dublin III määruse ümbervaatamist (määrus paneb paika  liikmesriikide vastutuse varjupaigataotluste läbivaatamise eest) ja on lubanud esitada seadusandliku ettepaneku enne suve.

"Rändeküsimusele ei ole kiiret lahendust. Meil ei ole vaja hädaabi lahendusi, vaid jätkusuutlikku lähenemist," ütles üks raportööridest, Roberta Metsola, enne hääletust toimunud arutelul.

"Rändega ei pea võitlema, vaid seda peab haldama," lisas teine raportöör Kashetu Kyenge, rõhutades, et lahendus peab põhinema solidaarsusel ja vastutuse jagamisel.

Saadikud märgivad resolutsioonis, et praegune süsteem ei võta piisavalt arvesse asjaolu, et ELi välispiiridel asuvad liikmesriigid on  pagulasvoogude tõttu erilise surve all.  EP liikmed  nõuavad muudatusi, mis tagaksid vastutuse õiglase jaotuse ja taotluste kiire läbivaatamise.

Resolutsioonis kutsutakse liikmesriike täitma oma kohustusi, mis puudutavad varjupaigataotlejate ümberpaigutamist. Saadikud  märgivad, et ainult väike osa 106 000 varjupaigataotlejatest, kes ootavad ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast teistesse liikmesriikidesse, on tänaseks ümber suunatud. Pagulaste ümberasustamisega seoses on ELil vaja siduvat ja kohustuslikku seadusandlikku lähenemisviisi, nii nagu on ette nähtud Euroopa Komisjoni rände tegevuskavas, rõhutavad saadikud.

Rändajate tagasisaatmine

Euroopa tasandil tuleks samuti vastu võtta  uued ELi tagasivõtulepingud, mis peaksid olema ülimuslikud liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute suhtes, leiavad saadikud. Tagasisaatmine peaks toimuma ainult juhul, kui riik, kuhu rändajad tagasi saadetakse, on nende jaoks turvaline, rõhutatakse resolutsioonis.

 

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (12.04.2016)

Videosalvestis arutelust (12.04.2016)

EuroparlTV: Schengen on ohus

Migratsioon: ühine väljakutse

Saadikud arutavad rände haldamise teemal (11.04.2016)

EK pressiteade: Euroopa Komisjon esitab ettepanekud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks ning turvaliste ja seaduslike sisserändevõimaluste avardamiseks (06.04.2016)

Menetlusetapid

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu