skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/04/2016

Parlament kutsub Poola ametivõime austama demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et varjupaigataotluste vastuvõtmise keskse süsteemi loomine EL-i tasandil võimaldaks paremini hallata suurenevaid pagulasvooge.

Resolutsioonis toetatakse turvaliste ja seaduslike rändeteede loomist kolmandate riikide kodanikele ELi sisenemiseks, et ära hoida nende langemist inimkaubitsejate ohvriks.

Resolutsioonis, mis võeti vastu häältega 513 poolt, 142 vastu ja 30 erapooletut, reastavad saadikud oma jaanuari EP täiskogu arutelul esitatud seisukohad. Arutelu lisati jaanuari istungi päevakorda pärast seda, kui Euroopa Komisjon otsustas algatada uurimismenetluse seoses Poola põhiseaduskohtu reformimisega.

Saadikud avaldavad resolutsioonis  tõsist muret, et Poola põhiseaduskohtu töö sisuline halvamine kujutab endast ohtu demokraatiale, inimõigustele ja õigusriigile. Resolutsioonis kutsutakse Poola valitsust üles vastavalt Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni soovitustele austama, avaldama ja rakendama täielikult ning viivitamata põhiseaduskohtu otsused.

Parlament toetab Euroopa Komisjoni pingutusi leida väljapääs olukorrast dialoogi algatamise kaudu. Samas, juhul kui Poola valitsus ei peaks struktureeritud dialoogi käigus järgima Veneetsia komisjoni soovitusi, soovivad saadikud, et Euroopa Komisjon käivitaks 13. jaanuaril algatatud õigusriigi põhimõtte tugevdamist käsitleva menetluse teise etapi.

Saadikud rõhutavad siiski, et kõik need sammud peavad austama ELi ja liikmesriikide pädevusi, nagu on sätestatud aluslepingutes ja subsidiaarsuse põhimõttes, kuid kordavad ka, et väärtused ja põhimõtted, mis on sätestatud ELi aluslepingutes ja rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates aktides, on ELi ja liikmesriikide jaoks kohustuslikud ning neid tuleb täita.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (13.04.2016)

Videosalvestis sõnavõttudest (19.01.2016)

Pressiteade arutelu kohta täiskogu istungil (19.02.2016)

ELi õigusriigi tugevdamise raamistik

Euroopa Komisjoni pressiteade: arutelu olukorrast Poolas: küsimused ja vastused

Veneetsia komisjoni arvamus