skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
27/04/2016

EP täiskogu uudiskiri, 27.- 28. aprill 2016, Brüssel

Päevakorras: Migratsioon: EL-Türgi kokkuleppe arutelu, raudteereformipaketi esimese osa lõpphääletus, finantsturud: saadikud soovivad muuta võrdlusindeksid nagu LIBOR usaldusväärsemaks, laste huvide kaitse piiriülestes hooldusvaidlustes.

Migratsioon: EL-Türgi kokkuleppe arutelu

Saadikud arutavad EL-Türgi migratsioonikokkuleppe õiguslikke aspekte ning selle demokraatlikku kontrolli Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi eesistuja, Hollandi ministri Klaas Dijkhoffiga neljapäeva hommikul kell 9.30 (Eesti aeg). EP liikmed on mures leppe vastavuse pärast ELi seadusandlusele ja rahvusvahelisele õigusele. Neile teeb ka muret kokkuleppe elluviimise võimalikkus.

EL-Türgi lepet arutati juba 13. aprillil Strasbourgi täiskogu istungil ning kodanikuvabaduste (LIBE) komisjonis 7. aprillil. 21. aprillil arutas LIBE komisjon selle leppe valguses viisasüsteemi liberaliseerimist Türgiga.    

#EUTurkey #Turkey #migration

 

Viited:

Pressiteade: EL-Türgi lepe ei ole täiuslik, kuid on kõige realistlikum vahend kriisi juhtimiseks (13.04.2016)

EL-Türgi kokkulepe: Q&A (Euroopa Komisjoni memo 19.03.2016)

Nõukogu avaldus EL-Türgi kokkuleppe kohta ( 18.03.2016)

Euroopa Ülemkogu järeldused 17.-18.03.2016

Audiovisuaalne materjal ajakirjanikele

Protseduuri dokumendid

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/

Türgi: MEPid arutavad EL-iga saavutatud kokkulepet täiskogu istungil 28. aprillil

 

Raudteereformipaketi esimese osa lõpphääletus

Neljapäeval hääletusele tulevate muudatustega antakse Euroopa Raudteeagentuurile (ERA) suurem roll raudtee-ettevõtjatele ohutustunnistuste väljastamise ja veeremiüksustele lubade andmise menetlustes.

Rohkem tsentraliseeritud lubade ja tunnistuste süsteem viib Euroopa lähemale ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisele. Muudatuste eesmärk on vähendada halduskulusid, kiirendada menetlusi ning aidata vältida võimalikku diskrimineerimist.

2013 aastal Euroopa Komisjoni poolt esitatud nn neljanda raudteereformipaketi eesmärk on aidata kaasa raudteesektori arengule, parandades reisijateveo teenuste turul konkurentsi ja teenuste kvaliteeti. Eesmärgiks on ka vähendada lubade taotlustega seotud halduskulusid ja menetluste pikkust.

Raudteereformipaketi teise osa, riigisiseste raudtee reisijate veo teenuste liberaliseerimist ja taristu-ettevõtjate sõltumatuse parandamist hõlmava nn ”turu samba” osas on samuti saavutatud mitteametlik kokkulepe ELi Nõukoguga. Ka see jõuab parlamendi täiskogu ette eeldatavalt käesoleval aastal.

Arutelu: neljapäeval, 28. aprillil

Hääletus: neljapäeval, 28. aprillil

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe

Pressikonverents: neljapäeval, 28. aprillil kell 15 (Eesti aja järgi)

 

#4thRail

 

Viited:

Pressiteade hääletuse kohta EP transpordikomisjonis (15.03.2016)

Raportöör Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE, ES)

Raportöör Michael CRAMER (GREENS/EFA, DE)

Raportöör Roberts ZĪLE (ECR, LV)

Menetlusetapid: raudtee koostalitluse direktiiv

Menetlusetapid: raudteeohutuse direktiiv

Menetlusetapid: ERA määrus

EPRS taustainfo: raudteereformipakett (märts 2016)

EPRS taustinfo: neljas raudteepakett “tehniline sammas”

 

Finantsturud: saadikud soovivad muuta võrdlusindeksid nagu LIBOR usaldusväärsemaks

Neljapäeval hääletusele tulevate uute seaduseelnõude tulemusena peaks võrdlusindeksid nagu LIBOR ja EURIBOR muutuma usaldusväärsemateks. Seadusloome eesmärk on parandada võrdlusaluste seadmise protsessi, selle läbipaistvust ja vältida huvide konflikte nagu LIBORi manipuleerimise skandaalides.

Manipuleerimised selliste võrdlusindeksitega on toonud esile nende tähtsuse ja haavatavuse. Paljude finantsinstrumentide ja -lepingute hinnakujundus sõltub nende täpsusest. Nende indeksite usaldusväärsuses kahtlemine võib õõnestada turu usaldust, põhjustada tarbijatele ja investoritele kahju ning moonutada reaalmajandust.

hääletus: neljapäeval, 28. aprillil

menetlus: kaasotsustusmenetlus

#LIBOR, #Euribor, #indexes, #benchmarks

Viited:

 

Menetlusetapid

Artikkel: LIBORi-skandaal: hääletusele tuleb õigusloome indeksitega manipuleerimise vältimiseks

EPRS taustainfo

Raportöör Cora van Nieuwenhuizen (ALDE, NL)

 

Saadikud: laste huvid vajavad piiriülestes hooldusvaidlustes paremat kaitset

Saadikud arutavad meetmeid, kuidas paremini kaitsta laste huve piiriüleste vanemliku hooldusõiguse kohtulike vaidluste ja adopteerimise otsuste puhul. Arutelul, kus osalevad EK volinik Věra Jourová ning EL Nõukogu poolt Jeanine Hennis-Plasschaert, on kõne all ka vanemate sooritatud lapseröövid EL-is.

EP liikmed kutsuvad EL riike üles moodustama vastava astme kohtutes spetsiaalsed kojad või piiriülesed vahenduslülid, kes tegeleksid EL-siseste lapsi puudutavate rahvusvaheliste kaasustega. Saadikud rõhutavad, et Euroopa Komisjon ning liikmesriigid peavad kokku leppima reeglites, mis võimaldaks tunnistada automaatselt kehtivaks adopteerimisdokumendid, mis on väljastatud teistes EL riikides.

EP petitsioonikomisjon on saanud sadu petitsioone lapsi puudutavate kaasuste kohta, neist enim Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Taanis. Neid petitsioone aluseks võttes võib Euroopa Parlament vastavalt oma volitustele algatada sellekohase mitteseadusandliku resolutsiooni.

arutelu: kolmapäeval, 27. aprillil

hääletus: neljapäeval, 28. aprillil

menetlus: küsimus suuliseks vastavamiseks Euroopa Komisjonile ja ELi Nõukogule, resolutsioon

 

#childcustody #ep_petitions, #ep_legal

 

Viited:

Resolutsiooni eelnõu

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (15.03.2016)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

 

Muud päevakorrapunktid

 

  • Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne
  • 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  • Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul
  • Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis