skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/12/2016

Täiskogu uudiskiri, 12.-15. detsember, Strasbourg

Päevakorras: Jeziidide eestkõnelejad Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar saavad 2016. aasta Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna, hääletatakse Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikmeks saamist, uued reeglid raudteeteenuste parandamiseks.

(C) European Union 2011 PE-EP

Jeziidide eestkõnelejad Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar saavad 2016. aasta Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna

Tänavuse  Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinna saavad Iraagi jeziidi kogukonna eestkõnelejad Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar, naised, kes kannatasid Islamiriigi seksuaalvägivalla all.

Auhinnatseremoonia toimub teisipäeval kell 13 (Eesti aja järgi). Sellele järgneb ühine pressikonverents EP presidendi Martin Schulziga kell 13.30 (Eesti aja järgi).

Auhinna kandidaatideks olid ka endine Türgi päevalehe Cumhuriyet peatoimetaja Can Dündar ja Mustafa Džemilev, endine Krimmitatari Rahva Medžlise esimees, nõukogudeaegne vabadusvõitleja ja praegune Ukraina ülemraada saadik. 

Sahharovi auhind

1988. aastast annab Euroopa Parlament välja nõukogude teadlase ja dissidendi Andrei Sahharovi nimelist mõttevabaduse auhinda. Auhinnaga tunnustatakse isikuid või organisatsioone, kes pühendavad oma elu inimõiguste ja vabaduste, eriti vaba eneseväljenduse, kaitsmisele.

auhinnatseremoonia: teisipäeval, 13. detsembril kell 12.00 (13 Eesti aja järgi)

pressikonverents:  teisipäeval, 13. detsembril kell 12.30-13.10 (13.30 Eesti aja järgi)

#SakharovPrize

 

Viited

Sahharovi mõttevabaduse auhinna koduleht

Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar - 2016. aasta Sahharovi auhinna võitjad

Sahharovi auhind: 2016 finalistid

Sahharovi auhind 2016: MEPid esitavad oma kandidaadid

Päevakajaline: Sahharovi auhind 2016

Sahharovi auhind 2016 - AV materjalid

 

Saadikud hääletavad raudteepaketti: uued reeglid raudteeteenuste parandamiseks

Kolmapäeval hääletavad saadikud uusi reegleid, millega soovitakse avaliku teenuse lepingute puhul muuta normiks hankekonkursside korraldamine ja kehtestada ligipääsuõigused raudteeteenuste pakkujatele ELi liikmesriikides.

Muudatuste eesmärgiks on aidata kaasa teenuste kvaliteedi tõusule ja anda tõuge ELi raudteesektorile, arvestades raudtee jätkuvalt madalat osakaalu reisijateveos ja arvamusuuringutes toodud vähest rahulolu teenuste kvaliteediga.

Uute reeglitega soovitakse muuta hangete korraldamine avaliku teenuse lepingute puhul järkjärgult normiks. Avaliku teenuse lepingute alusel korraldatakse ligikaudu kaks kolmandikku reisijatevedusid ELi raudteedel. Hangete korraldamine peaks aitama kaasa teenuste kvaliteedi paranemisele ja lepingutega seotud kulude vähenemisele.

Uued juurdepääsueeskirjad peaksid samuti lihtsustama raudtee-ettevõtete ELi turgudele sisenemist ja seega aitama kaasa uute reisijateveo teenuste käivitamisele.

Samas jäetakse liikmesriikidele võimalus piirata uute ettevõtjate juurdepääsuõigust, juhul kui kavandatav uus teenus seaks ohtu olemasoleva avaliku teenindamislepingu majandusliku tasakaalu.

 

arutelu: esmaspäeval, 12. detsembril

hääletus: kolmapäeval, 14.detsembril

menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe

presskonverents: kinnitamisel

#4thRail

 

Viited

Teise lugemise soovitus avaliku teenuse lepingute kohta

Teise lugemise soovitus: Ühtne Euroopa raudteeturg

Teise lugemise soovitus: finantskohustuste ja soodustuste tasendamine

EP pressiteade EP ja ELi Nõukogu läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (koos raportööride tsitaatidega) (20.04.2016)

EPRs taustainfo (märts 2016)

Taustainfo: neljas raudteepakett

Eurobaromeeter: Eurooplaste rahulolu raudteeteenustega (2013)

Raportöör Wim van de Camp (EPP, NL)

Raportöör David-Maria Sassoli (S&D, IT)

Raportöör Merja Kyllönen (GUE/NL, FI)

AV materjalid

 

EP liikmed kutsuvad EL liikmesriike üles lõpetama migrantide ja põgenike vastase viha õhutamine

ELi riigid peaksid “hoiduma hirmu ja viha õhutamisest migrantide ja asüülitaotlejate vastu poliitilise kasu saamise eesmärgil,” öeldakse ELi põhiõiguste teemalise resolutsiooni eelnõus, mida hääletatakse teisipäeval. 

Resolutsioon, mille autoriks on József Nagy (EPP, SK), puudutab peamisi ELi põhiõiguste kaitsega seotud valdkondi (2015. aasta seisuga), eelkõige  migratsiooni, lastekaitse ja veebipõhiseid õigusi. Samuti käsitletakse õigusi, mis puudutavad vaba liikumist ja abordiõigust. 

EP saadikud arutavad inimõiguste ja demokraatia olukorda kogu maailmas ning ELi sellesuunalist poliitikat koos ELi välispoliitika juhi Federica Mogheriniga teisipäeva pärastlõunal. Parlamendi iga-aastane inimõiguste ja demokraatia raport läheb hääletusele kolmapäeval.

 

debatt põhiõigustest ELis 2015. aastal: esmaspäeval, 12. detsembril

Hääletus: teisipäeval, 13. detsembril

pressikonverents raportöör József Nagyga (EPP, SK) teisipäeval, 13. detsembril kell 14.30 (15.30 Eesti aja järgi)

debatt 2015. aasta ülemaailmse inimõiguste ja demokraatia raporti üle: teisipäeval,                  13. detsembril

Hääletus: kolmapäeval, 14. detsembril

Protseduur: mitteseadusandlik resolutsioon

#fundamentalrights  #HumanRights #democracy #humanrights

 

Viited

Põhiõigused ELis 2015: resolutsiooni eelnõu

Pressiteade komisjoni hääletuse kohta (17.11.2016)

 

Saadikud hääletavad reegleid viisanõuete taaskehtestamise lihtsustamiseks

Neljapäeval tulevad hääletusele uued reeglid, et võimaldada ELi liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil viisanõude taaskehtestamist kiiremini ja lihtsustatud korras. 

Viisavabaduse peatamise reeglite parandamine on Gruusia ja Ukraina viisavabastuse kehtestamise eeltingimus. Uute reeglite kohaselt võib viisanõude uuesti sisse viia, kui esineb märkimisväärset viisavabaduse tingimuste rikkumist või põhjendamatute varjupaigataotluste suurenemist, ei tehta koostööd  tagasivõtmise mehhanismi raames või tekib oht sisejulgeolekule.

 

arutelu: kolmapäeval, 14. detsembril

hääletus: neljapäeval, 15. detsembril

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#visa #Ukraine #Georgia

 

Viited

EP pressiteade ELi Nõukogu ja EP läbirääkijate vahel saavutatud kokkuleppe kohta (8.12.2016)

Raportöör Agustín Díaz de Mera García Consuegra (EPP, ES)

Menetlusetapid

AV materjalid

 

Arutelu Euroopa Ülemkogu teemadel: Brexit, rändevood, Venemaa, julgeolek ja tööhõive edendamine

Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega teemadel, mis on päevakorras 15. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Muu hulgas arutatakse rände ja  julgeolekuga seotud küsimusi, välissuhteid ning tööhõive edendamist.

ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine toimub Brüsselis 15.-16. detsembril. Sõna võtab ka Euroopa Parlamendi president.

arutelu: kolmapäeval, 14. detsembril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#euco #migrationEU #Russia 

 

Viited

Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakord

AV materjalid

 

Energialiit: puhta energeetika paketi arutelu teisipäeval

Teisipäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni puhta energeetika ettepanekuid energialiidu eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga. 

EP energeetikakomisjoni esimees Jerzy Buzek (EPP,PL) tervitas ettepanekuid, öeldes, et pakett peaks võimaldama turul kohaneda uute trendidega tootmises, tarbimises ja energiasäästus. Buzeki hinnangul aitaks kõigi Euroopa energiaressursside, sh taastuvenergia, kasutuselevõtt suurendada sõltumatust.

Parlament tegi üleskutse puhta energeetika seadusloome esitamiseks juunis vastu võetud resolutsioonis.

 

arutelu: teisipäeval, 13. detsembril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus

#EnergyUnion #EnergyEfficiency

 

Viited

EP energiakomisjoni esimehe Jerzy Buzeki (EPP, PL) avaldus (ingl.k.)

Euroopa Komisjoni pressiteade puhta energeetika paketi teemal (30.11.2016)

AV materjalid

 

Saadikud hääletavad Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikmeks saamist

Kolmapäeval hääletab parlament ettepanekut nimetada Juhan Parts Euroopa Kontrollikoja liikmeks. EP eelarvekontrolli komisjon toetas Partsi kandidatuuri pärast 5. detsembril toimunud avalikku kuulamist.

Euroopa Kontrollikojas on 28 liiget, üks igast liikmesriigist. Kontrollikoja liikmete ametiaeg on kuus aastat. Pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist teeb ELi Nõukogu otsuse vastava riigi poolt esitatud kandidaadi sobivuse kohta.

Enne hääletust EP täiskogu istungil toimuvad kõigi kandidaatide avalikud kuulamised EP eelarvekontrolli komisjonis.

 

hääletus: kolmapäeval, 14. detsembril

menetlus: hääletus Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamise kohta

#Estonia @EUauditors

 

Viited

EP eelarvekomisjoni ettepanek täiskogu istungi otsuseks (koos küsimustega kandidaadile ja vastustega)

Pressiteada hääletuse kohta EP eelarve kontrolli komisjonis (ingl.k.) (05.12.2016)

Raportöör Bart Staes (Greens/EFA, BE)

Menetlusetapid

 

Muud päevakorrapunktid

 • Õigusriigi olukord Poolas, arutelu teisipäeval
 • Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus, arutelu esmaspäeval, hääletus kolmapäeval
 • Nõukogu eesistujariigi Slovakkia ülevaade, arutelu teisipäeval
 • ELi tööprogramm, arutelu teisipäeval
 • Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes, hääletus teisipäeval
 • ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine), hääletus kolmapäeval
 • Tekstiilitoodetega kauplemise protokoll Usbekistaniga, hääletus kolmapäeval
 • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine, hääletus kolmapäeval
 • Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine, hääletus teisipäeval
 • Andmeleke Europolis, arutelu kolmapäeval
 • Tööturureform Kreekas, arutelu kolmapäeval
 • Petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevus, hääletus neljapäeval