skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/01/2016

EP täiskogu uudiskiri, 18.-21. jaanuar 2016, Strasbourg

Peamised teemad: õigusriigi põhimõtted, rände, terrorismi ja muud teemad.

Peamised teemad: Saadikud analüüsivad õigusriigi põhimõtete järgimist Poolas;
Arutelu Tuski ja Junckeriga rände, terrorismi ja Ühendkuningriigi referendumi teemadel
Saadikud arutavad peaministri Mark Ruttega Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteete
Vastastikuse kaitse klausel: saadikud arutavad ELi rolli
Saadikud arutavad Pariisi kliimakokkulepet COP21 eesistuja Laurent Fabiusiga
Saadikud kaaluvad diiselautode heitenormide lõdvendamise ettepaneku vetostamist
Vaja on lõpetada geoblokeerimine ja kõrvaldada takistused digitaalse ühtse turu loomisele
Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: ELi kodanike kinnipidamine Indias

 

Saadikud analüüsivad õigusriigi põhimõtete järgimist Poolas

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud pärast Euroopa Komisjoni ja Poola peaministri Beata Szydło avaldusi õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist ja ajakirjandusvabaduse piiranguid Poolas.

Pärast Õiguse ja Õigluse erakonna võitu nii Poola presidendi- kui ka parlamendivalimistel 2015. aasta sügisel on uus valitsus alustanud mitmete reformidega, mida kriitikud peavad demokraatiat piiravaks. Euroopa Parlamendi president Martin Schulz ja Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans on avaldanud muret meediavabaduse ja -pluralismi pärast Poolas ning Poola põhiseaduskohtu staatuse osas.

Euroopa Komisjon arutas õigusriigi põhimõtte järgmist Poolas 13. jaanuaril.

arutelu: teisipäeval, 19. jaanuaril

hääletus: veebruari I täiskogu istungil

menetlus: Nõukogu ja Komisjoni avaldused, arutelu

#Poland

Viited

Arutelu otseülekanne (EP Live)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/

Arutelu otseülekanne (EbS+)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=01/20/20145

ELi õigusriigi tugevdamise raamistik

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0158&from=EN

Euroopa Komisjoni arutelu Poola sündmuste teemal

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm

 

Arutelu Tuski ja Junckeriga rände, terrorismi ja Ühendkuningriigi referendumi teemadel

Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul esitavad saadikud Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile ja Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile küsimusi 17.-18. detsembril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste kohta.

Saadikud võtavad  sõna Ülemkogu kohtumise päevakorras olnud peamistel teemadel, sh suure tõenäosusega küsimustes, mis puudutavad rännet, Schengeni reegleid ja liikmesriikide reaktsioone  ELi piiri- ja rannikuvalve loomise ettepaneku osas. Suure tõenäosusega avaldavad saadikud ka arvamust terrorismiga võitluse ja Ühendkuningriigi ELi reformimise nõudmiste teemal.

arutelu: teisipäeval, 19. jaanuaril

menetlus: Nõukogu ja Komisjoni avaldused

#EUCO #UKinEU #migrationEU #euco

Viited

Pressiteade Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemustest (17-18.12.2015)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/17-euco-conclusions-uk/

 

Saadikud arutavad peaministri Mark Ruttega Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteete

Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud koos Hollandi peaministri Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteete.

Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid tuginevad kolmele sambale: liit, mis keskendub põhiküsimustele; liit, mis loob innovaatilist majanduskasvu ja töökohti; ning liit, mis on inimestele lähemal. Eesistumise fookuses on ränne, rahvusvaheline julgeolek, innovatsioon, tööhõive, eelarvepoliitika, tugev eurotsoon ning tulevikku vaatav energia- ja kliimapoliitika.

Parlamendi president Martin Schulz, peaminister Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker osalevad ühisel pressikonverentsil pärast arutelu lõppu, u. kell 13.30 (Eesti aja järgi).

arutelu: kolmapäeval, 20. jaanuaril

menetlus: Nõukogu ja Komisjoni avaldused

pressikonverents: kolmapäeval, kell 13.30 (Eesti aja järgi)

#EU2016NL

Viited

Hollandi ELi Nõukogu eesistumise veebileht

http://english.eu2016.nl/

Hollandi ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid

http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/01/07/national-programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the-european-union-published

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2963(RSP)

 

Vastastikuse kaitse klausel: saadikud arutavad ELi rolli

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud Prantsusmaa otsust kasutada esmakordselt ajaloos  ELi aluslepingu vastastikuse kaitse klauslit, et paluda teistelt ELi riikidelt abi võitluses nn Islamiriigiga. Resolutsiooni hääletatakse neljapäeval.

Pärast Pariisis 13. novembril 2015 toimunud terrorirünnakuid palus Prantsusmaa ELi liikmesriikidelt abi ja toetust, sh luureinfo jagamist, võitluses nn Islamiriigiga. Abipalve alusena kasutas Prantsusmaa ELi aluslepingu artiklit 42(7), mis ütleb, et ”kui üks liikmesriik langeb oma territooriumil relvastatud kallaletungi ohvriks, on teised liikmesriigid kohustatud andma talle abi kõigi nende käsutuses olevate vahenditega”.

Kõik ELi liikmesriigid lubasid ühehäälselt abi ja toetust Prantsusmaale, aga on hetkel määratlemas oma lubaduste sisu.

Kuna ELi vastastikuse kaitse klausli reaalne rakendamine ei ole veel alanud, arutavad saadikud selle kohaldusala, rakendamist ja ELi institutsioonide rolli.

Suure tõenäosusega arutatakse ka poliitilisi kaalutlusi seoses vastastikuse abi klausli kasutamisega solidaarsusklausli asemel (artikkel 222), mis näeb ette ELi olulisemat rolli olemasolevate vahendite mobiliseerimisel, kui üht liikmesriiki tabab loodusõnnetus või terrorirünnak.

arutelu: kolmapäeval, 20. jaanuaril

hääletus: neljapäeval, 21. jaanuaril

menetlus: ELi kõrge esindaja avaldus, resolutsioon

#mutualdefence

Viited

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3034(RSP)

ELi leping vastastikuse kaitse klausel (artikkel 42(7))

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN

ELi toimimise lepingu solidaarsusklausel (artikkel 222)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

EPRS taustainfo (ingl.k.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf

 

Saadikud arutavad Pariisi kliimakokkulepet COP21 eesistuja Laurent Fabiusiga

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos Prantsusmaa välis- ja rahvusvahelise arengu ministri Laurent Fabiusiga Pariisi kliimakokkulepet. Fabius oli Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsi (COP21) eesistuja. Kliimaläbirääkimistel osales ka EP delegatsioon. ELi-poolseks ratifitseerimiseks vajab kokkulepe  Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Uue kokkuleppe eesmärgiks on hoida ülemaailmset keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis alla 2°C.  Samuti on kokkuleppe eesmärk tagada, et sajandi teises pooles saavutataks null-heitetase (st kasvuhoonegaaside heite kogused ei ületaks võimet heiteid siduda).

arutelu: kolmapäeval, 20. jaanuaril

menetlus: COP21 eesistuja avaldus, arutelu

#COP21

Viited

EP resolutsioon uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe kohta

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0359

Euroopa Parlamendi 14. oktoobri 2015. aasta resolutsioon eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0359+0+DOC+XML+V0//ET

Raportöör Gilles Pargneaux (S&D, FR)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96948/GILLES_PARGNEAUX_home.html

EP COP21 kliimakonverentsil

https://storify.com/europarl_en/european-parliament-at-cop21

AV materjalid http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2409

 

Saadikud kaaluvad diiselautode heitenormide lõdvendamise ettepaneku vetostamist

Kolmapäeval arutavad saadikud ettepanekut panna veto otsuse eelnõule, millega tõstetaks diiselautode NOx heite piirnormi uue, sõitmise käigus tekkiva heite testimise metoodika sisseviimisega. EP keskkonnakomisjon leiab, et parlament peaks panema ettepanekule veto, sest see õõnestab kehtivaid ELi standardeid. Hääletus toimub veebruari täiskogu istungil.

Koos ettepanekuga reaalsetes sõidutingimustes tekkiva heite testimismetoodika sisseviimiseks tegi Euroopa Komisjon ka ettepaneku suurendada NOx heite piirnormi kuni 110%. Sellele ettepanekule andis 28. oktoobril oma toetuse ELi liikmesriikide sõidukite tehniline komisjon.

Uue metoodika eesmärk on täpsemalt mõõta sõidu käigus tekkivat heidet. Praegune metoodika, mis näeb ette laboritingimustes testimist, võimaldab autotootjatel esitada oma tooteid vähem saastavatena, kui need on tegelikes sõidutingimustes.

Neljapäeval toimub ka hääletus liikmete määramiseks uurimiskomisjoni, mis loodi pärast Volkswageni skandaali EP detsembri istungil, et uurida ELi sõidukite testimise reeglite rikkumist ja läbikukkumisi ELi standardite rakendamisel.

arutelu: esmaspäeval, 18. jaanuaril

hääletus: veebruari esimesel EP täiskogu istungil

menetlus: seadusandlik resolutsioon

#RDE #CarEmissions #NOx #emissions #vehicles

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (14.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BIM-PRESS%2B20151214IPR07434%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=DE

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3029(RSP)

Euroopa Komisjoni memo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5945_en.htm

 

Vaja on lõpetada geoblokeerimine ja kõrvaldada takistused digitaalse ühtse turu loomisele

Geoblokeerimise e. asukohapõhise piiramise tavade kasutamine, nagu näiteks diskrimineerimine IP aadressi, postiaadressi või krediitkaardi väljastanud riigi alusel, tuleb lõpetada, et parandada ELi tarbijate ligipääsu kaupadele ja teenustele, ütlevad EP siseturu- ja tööstuskomisjoni saadikud resolutsiooni eelnõus, mis pannakse hääletusele teisipäeval. Arutelu toimub samuti teisipäeval.

ELi poliitikameetmed ja õigusaktid digitaalse ühtse turu valdkonnas peaksid looma kasutajatele ja ettevõtetele uusi võimalusi ning aitama kaasa konkurentsivõimeliste hindadega uute innovaatiliste piiriüleste veebiteenuste tekkimisele ja kasvule; kõrvaldama liikmesriikide vahelised takistused ning lihtsustama Euroopa ettevõtete, eriti VKEde ja idufirmade juurdepääsu piiriülesele turule, leitakse resolutsiooni eelnõus.

Eelnõu toonitab, et andmepõhine majandus on majanduskasvu oluline eeldus ja uued IKT-tehnoloogiad, nagu suurandmed, pilvandmetöötlus, asjade internet, 3D-printimine jms, loovad majanduse ja ühiskonna jaoks uusi võimalusi.

arutelu: teisipäeval, 19. jaanuaril

hääletus: teisipäeval, 19. jaanuaril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#Digitalsinglemarket

Viited

Resolutsiooni eelnõu

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+XML+V0//ET

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (14.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151214IPR07429/Boost-digital-single-market-with-apps-and-stop-geo-blocking-say-MEPs

Raportöör Evelyn Gebhardt (S&D, DE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/EVELYNE_GEBHARDT_home.html

Raportöör Kaja Kallas (ALDE, ET)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124697/KAJA_KALLAS_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147%28INI%29

 

Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: ELi kodanike kinnipidamine Indias

Neljapäeval algusega kell 13 (Eesti aja järgi) hääletavad saadikud inimõiguste ja demokraatia teemalisi resolutsioone, sh ELi kodanike kinnipidamist Indias, olukorda Etioopias ja Põhja-Koreas.

Vastavateemaliste arutelu toimub enne hääletust algusega u. kell 12 (Eesti aja järgi).

arutelu: neljapäeval, 21. jaanuaril

hääletus: neljapäeval, 21. jaanuaril

menetlus: mitteseadusandlikud resolutsioonid

 

Muud päevakorrapunktid 

 • Suurenenud terrorismioht, EK ja ELi Nõukogu avaldused ja arutelu neljapäeval

 

  • Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval

 

  • Uued ohutusreeglid: isikukaitsevahendid, kütteseadmed, köisteed, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud, arutelu kolmapäeval

 

  • Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
  • ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
  • Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuunikala varude taastamise mitmeaastane kava, hääletus teisipäeval
  • Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal, arutelu ja hääletus neljapäeval
 • ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval