skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/01/2016

Geoblokeerimisele tuleb teha lõpp ning toetama peab e-kaubandust ja digitaalselt innovatsiooni

Saadikud nõuavad, et lõppeks põhjendamatu ligipääsu piiramine interneti vahendusel pakutavatele kaupadele ja teenustele.

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud, et lõppeks põhjendamatu ligipääsu piiramine interneti vahendusel pakutavatele kaupadele ja teenustele  IP- aadressi, postiaadressi või krediitkaardi väljastanud riigi põhjal.. Saadikud soovivad, et Euroopa haaraks kinni võimalustest, mida pakuvad uued tehnoloogiad, nagu suurandmed, pilvandmetöötlus, asjade internet ja 3D-printimine.

16 algatust digitaalse ühtse turu saavutamiseks, mida Euroopa Komisjon eelmise aasta mais tutvustas,  tuleb viivitamata esitada ja vastu võtta, rõhutavad saadikud resolutsioonis.

“Tagasime, et selles ELi majanduse, ühiskonna ja avaliku sektori digitaliseerimise resolutsioonis pöörataks tähelepanu nii seadusandlikele kui ka mitteseadusandlikele algatustele, mis kaitseksid tarbijate huve ja säilitaks ELi majanduse konkurentsivõime”, ütles Evelyne Gebhardt (S&D, DE), raportöör EP siseturukomisjonist.

“Vastuvõetud raporti keskmes on innovatsioonisõbralikud poliitikad. EL on juba maha maganud kaks innvovatsioonilainet, kõigepealt sotsiaalvõrgustike tulles ja nüüd jagamismajandusega seoses. Kui me ei taha järgmist digilainet maha magada, siis peame seadusloomes arvestama ka järgmiste uuendustega nagu asjade internet, suurandmed ja masinatevaheline kommunikatsioon”, ütles Kaja Kallas (ALDE, ET), raportöör EP tööstuskomisjonist.

Parlamendi soovitused digitaalse ühtse turu elluviimiseks kiideti heaks häältega 551 poolt, 88 vastu, 39 erapooletut.

Saadikud soovivad, et Euroopa Komisjoni ettepanekutes oleksid kajastatud järgmised punktid:

- põhjendamatu asukohapõhise piiramise tavade e. geoblokeerimise lõpetamine.  Internetipõhise sisu piiriülese ülekantavuse ettepanek, mille Euroopa Komisjon on juba esitanud on "esimene samm selles suunas" leiavad saadikud;

- samaväärse kaitse tagamine tarbijatele olenemata sellest, kas nad ostavad digitaalset sisu veebis või mujal;

- innovatiivsed lahenduste leidmine piiriüleste pakkide kättetoimetamise ja postiteenuste parandamiseks;

-turutakistuste eemaldamine väikeettevõtetele, idu- ja laienevatele firmadele.

Saadikud kutsuvad üles  kasutama ära võimalusi, mida pakuvad uued IKT-tehnoloogiad nagu suurandmed, pilvandmetöötlus, asjade internet ja 3D-printimine.

Resolutsioonis tuletatakse meelde isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiivi kiire vastuvõtmise tähtsust, mis on nii andmesubjektide kui ka ettevõtjate huvides.

Saadikud on mures, et liikmesriigid reguleerivad erinevalt interneti ja ühistarbimise (sharing economy) valdkondi, mis pakuvad uusi ärimudeleid, et müüa veebi vahendusel tooteid ja teenuseid (nt Uber, eBay või Airbnb). Nad paluvad Euroopa Komisjonil analüüsida, kuidas leida tasakaal tarbijatele suurema mõjuvõimu andmise ja samas nende kaitsmise vahel. Lisaks tuleb  tagada vajadusel tarbijatega seotud õigusraamistiku asjakohasus ka digimaailmas.

Resolutsioonis esitatakse mh soovitusi autoriõiguse, telekommunikatsiooniettevõtete, audiovisuaalmeedia, e-valitsuse ja töötajate õiguste  teemadel

Edasised sammud

Resolutsioon on sisendiks Euroopa Komisjoni pool esitatavatele algatustele digitaalse ühtse turu strateegia raames. Ettepanekud läbivad  seadusandliku tavamenetluse, kus Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu osalevad võrdsetel alustel.

Menetlus: mittseadusandlik resolutsioon

Pressikonverents koos raportööride Kaja Kallase ja Evelyne Gebhardtiga toimub täna kell 16.00 (Eesti aja järgi). Otseülekannet pressikonverentsist saab vaadata järgnevalt viitelt:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160119-1500-SPECIAL-UNKN

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: " Tegemist on parlamendi laiapõhjalise raportiga, mis  osutab süsteemselt ühtse digituru tulevast toimimist ohustavaile kitsaskohtadele.  Üks lahendusi on nn geoblokeeringu kaotamine  ning digitaalse kirjaoskuse järsk tõhustamine. Parlament rõhutab digitaalmajanduse potentsiaali, pakkudes eri väljundeid;  toetan eriti e-valitsemise arendamist. "

Marju Lauristin: "On aeg, et Euroopa saaks digivaldkonnas lahti "vana maailma" mainest. Vajame tõelist digitaalset ühisturgu, sellega seotud innovatsiooni ja teadustegevust toetavaid poliitikaid. Silmas pidades liikmesriikide vahel eksisteerivaid suuri erinevusi digiteenuste kasutamisega e-valitsemises, internetiregulatsioonides, uute ärimudelite ja e-oskuste osas, peaksid ELi riigid tegema ühiseid jõupingutusi nende erinevuste ületamiseks. Euroopa peab tegema otsustava hüppe digiajastusse."

Urmas Paet: Vaja on kindlustada, et digitaalse ühtse turu valdkonnas oleks kasutajatel ja ettevõtetel võimalikult palju võimalusi ja hea ligipääs kaupadele ning teenustele. Et ELi ühisturg toimiks tõrgeteta ka digitaalse turu valdkonnas."

Yana Toom: "Meie elu muutub igapäevaselt üha digitaalsemaks. Kahjuks ei ole Euroopa poliitika ja seadusandlus selle kiire arenguga sammu pidanud. Meil on suured ambitsioonid, kuid me ei tohiks unustada põhilisi takistusi, mida on tarvis digitaalse ühtse turu toimimiseks kõrvaldada. Näiteks ei saa paljudes Euroopa riikides veel internetipõhiselt registreerida ettevõtet, samal ajal, kui Eestis saab seda teha juba ammu. Samuti on paljudes Euroopa riikides limiteeritud digi-allkirjade ja digi-dokumentide piiriülesed toimingud."

Indrek Tarand: "See raport on parlamentaarse kukepoksi tõttu veidi hilinenud, Euroopa Komisjon jõudis oma plaanid juba töösse rakendada. Samuti on raporti fookus väga lai, sestap on Komisjonil lihtne endale ebameeldivaid ettepanekuid ignoreerida. Ise hoolitsesin variraportöörina muuhulgas selle eest, et puudega inimesi taaskord ei ignoreeritaks. Ükspäinis nägemispuudega inimeste hulk EL-s on suurem kui Poola rahvaarv!"

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (19.01.2016)

Videosalvestis arutelust (click on 19.01.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist (19.01.2016, kell 15.00)

AV materjalid

EPRS taustainfo

Euroopa Komisjoni taustamaterjal