skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/01/2016

EP võttis vastu resolutsiooni Indias kinnipeetavate Eesti ja Ühendkuningriigi meremeeste kohta

Parlament nõuab, et India vabastaks vahistatud mootorlaeva 35-liikmelise meeskonna.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuab parlament, et India vabastaks Tamil Nādu osariigis vahistatud mootorlaeva Seaman Guard Ohio 35-liikmelise meeskonna, sh 14 eestlast ja 6 britti.

Resolutsioonis nenditakse, et "meeskond viibis ilmselgelt piraatlusevastasel missioonil, ei sooritanud agressiivseid tegusid India kodanike vastu ning on järjekindlalt eitanud mis tahes väärtegusid".

Saadikud märgivad, et laeva meeskonnale esitatud süüdistused "on juba üks kord tühistatud, kuid India ametivõimud kaebasid otsuse edasi ja ülemkohus andis korralduse kohtuprotsessi jätkata", samuti, et laeva meeskond kaalub neile mõistetud maksimaalse viieaastase "range vanglakaristuse" kohtuotsuste edasikaebamist.

Resolutsioonis palutakse, et "India ametivõimud tagaksid, et Seaman Guard Ohio meeskonna juhtumi käsitlemisel järgitaks täielikult süüdistatavate juriidilisi ja inimõigusi kooskõlas erinevates inimõigustealastes hartades, lepingutes ja konventsioonides sätestatud kohustustega, millele India on alla kirjutanud".

"Austades India suveräänsust ja jurisdiktsiooni oma territooriumi üle" nõuavad saadikud "tungivalt, et India ametivõimud tegutseksid antud juhtumi puhul mõistvalt, viiksid kohtumenetluse lõpuni nii kiiresti kui võimalik ning vabastaksid kõik asjaomased meeskonnaliikmed kuni lõpliku kohtuotsuse selgumiseni, et minimeerida kahjulikke tagajärgi asjaosalistele ja nende perekondadele."

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: " ERP fraktsioon toetas üksmeelselt Eesti ja Briti laevakaitsjate saatuse arutelu ning vastava resolutsiooni vastuvõtmist. Esindasin ERP-d ühisresolutsiooni läbirääkimistel ning kooskõlastasime  tasakaalustatud teksti, mis kutsub India võime täielikult austama kinnipeetavate inimõigusi, lahendama juriidilised probleemid kiiresti ning võimaldama seni laevakaitsjail kodumaale naasta."

Marju Lauristin: " Euroopa Parlamendi S&D fraktsioonis mõisteti Eesti muret seoses meie laevakaitsjate kinnipidamisega Indias juba üle kahe aasta tagasi ning toetame antud resolutsiooni, lootes,  et Euroopa Liidu surve aitab kaasa meie kodanike  kiiremale vabastamisele."

Urmas Paet: " Resolutsiooni eesmärk on pöörata nii Euroopa Liidu kui India tähelepanu 14 Eesti ja 6 Briti kodaniku olukorrale, kellelt on praeguseks juba peaaegu kaheks ja pooleks aastaks vabadus võetud. Laevakaitsjate küsimuses tuleb kiiresti positiivse lahenduseni jõuda, et nad saaksid koju. "

Indrek Tarand: " Mina kui resolutsiooni algataja ja koordinaator loen oma teeneks, et Itaalia meremeeste juhtum lõpptekstist eraldati. Samas olen kindel, et parteipoliitilise punktinoppimise asemel oleksime pidanud teemat käsitlema hoopis veebruari plenaaril ja lihvituma tekstiga."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (21.01.2016)

Videosalvestis arutelust (21.01.2016)